Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 618/BYT-KCB năm 2018 về khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 618/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 25/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Phòng khám đa khoa khu vực không được điều trị nội trú

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 618/BYT-KCB về việc khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa (PKĐK) khu vực.

Theo đó, các PKĐK khu vực chưa được giao nhiệm vụ điều trị nội trú phải chấm dứt hoạt động điều trị nội trú từ ngày 25/01/2018, chỉ được thực hiện cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú.

Đối với PKĐK khu vực đã được giao nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu giường nội trú được tiếp tục điều trị nội trú đến hết ngày 31/01/2018, nhưng Sở Y tế phải rà soát và sắp xếp lại theo 3 phương án sau:

- PKĐK khu vực đáp ứng điều kiện của bệnh viện đa khoa (BVĐK), phù hợp Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh ở địa phương thì thẩm định, cấp giấy phép hoạt động bệnh viện; thời hạn chuyển đổi đến hết 30/06/2018;

- PKĐK khu vực vẫn cần tồn tại để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân thì nâng cấp, thẩm định chuyển đổi thành đơn nguyên điều trị nội trú của BVĐK khu vực; thời hạn chuyển đổi đến hết 30/06/2018;

- Các PKĐK khu vực còn lại phải chấm dứt hoạt động điều trị nội trú từ ngày 31/01/2018, chỉ thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 618/BYT-KCB ban hành ngày 25/01/2018.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/BYT-KCB
V/v khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ/ Ngành;

Trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến của một số Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phản ánh về vướng mắc liên quan đến thực hiện khám, chữa bệnh nội trú và thanh toán chi phí giường bệnh nội trú tại phòng khám đa khoa khu vực. Đ giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, đảm bảo thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định và thống nhất trên phạm vi cả nước, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Văn bản quy định hiện hành:

a) Vị trí, chức năng của phòng khám đa khoa khu vực

- Phòng khám đa khoa khu vực là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện: theo quy định tại điểm g, Khoản 4, Điều 3 của Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiệm vụ của Phòng khám đa khoa khu vực là thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở Y tế quy định theo thẩm quyền trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa phương (theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 37/2016/TT-BYT). Nhiệm vụ này phải nằm trong phạm vi chức năng của Trung tâm Y tế huyện - là cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật (được quy định tại Điều 3, Thông tư số 37/2016/TT-BYT).

b) Lưu người bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực:

- Phòng khám đa khoa phải có phòng lưu người bệnh. Phòng lưu người bệnh phải có diện tích ít nhất là 15m2, có từ 2 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích phải bảo đảm ít nhất là 5m2 trên một giường bệnh (theo quy định tại Khoản 1 và 2 của Điều 25, Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

- Trong Khoản 2, Mục II của Quy chế công tác khoa Khám bệnh trong Quy chế Bệnh viện được ban hành tại Quyết định số Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ Y tế có quy định: “Trường hợp người bệnh nằm lưu phải làm hồ sơ bệnh án, theo dõi ghi đầy đủ các diễn biến của người bệnh và chăm sóc như người bệnh nội trú, không để người bệnh nằm lưu quá 24 giờ; phải bố trí buồng lưu người bệnh nam, nữ, trẻ em riêng”.

2. Hướng dẫn thực hiện

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế Bộ/Ngành rà soát, sắp xếp củng cố, chỉ đạo tổ chức, hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực như sau:

- Các phòng khám đa khoa khu vực chưa được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ điều trị nội trú: chỉ thực hiện chức năng cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú và phải chấm dứt hoạt động điều trị nội trú kể từ ngày ban hành công văn này.

- Đối với các phòng khám đa khoa khu vực đã được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu giường nội trú: tiếp tục thực hiện điều trị nội trú đến hết ngày 31/01/2018, nhưng Sở Y tế phải rà soát và sắp xếp tổ chức, hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực theo 3 phương án:

+ Phòng khám đa khoa khu vực đã đáp ứng điều kiện của bệnh viện đa khoa theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà phù hợp với Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh của địa phương thì tiến hành thủ tục thẩm định và cấp giấy phép hoạt động bệnh viện theo Điều 23 của Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2106 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh và thời hạn chuyển đổi đến hết 30/6/2018.

+ Phòng khám đa khoa khu vực vẫn cần phải tồn tại để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong vùng thì Sở Y tế, Y tế các Bộ/ngành phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp và thẩm định phê duyệt chuyển đổi thành đơn nguyên điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa khu vực của tỉnh, bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện và thời hạn chuyển đổi đến hết 30/6/2018.

+ Các phòng khám đa khoa khu vực còn lại: chấm dứt hoạt động điều trị nội trú kể từ ngày 31/01/2018, chỉ thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (đc phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Vụ PC, BHYT, KHTC (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (để phối hợp);
- Lưu: VT, KCB (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 618/BYT-KCB năm 2018 về khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.212.98