Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3109/BCT-KHCN 2018 hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm

Số hiệu: 3109/BCT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Huy Hoàn
Ngày ban hành: 20/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3109/BCT-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh/thành ph

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP. Trong thời gian khi Bộ Công Thương chưa kịp ban hành các văn bản sửa đổi cần thiết, ngày 31 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương đã có công văn số 2129/BCT-KHCN gi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP .

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Bộ Công Thương có nhận được ý kiến đề nghị hướng dẫn cụ thể đối vi một số nội dung của Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. Để thống nhất thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương bổ sung hướng dẫn như sau:

1. Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp khái niệm “kinh doanh” được hiểu “là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tt ccác công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhm mục đích sinh lợi”. Do đó, sản xut thực phẩm nhỏ lẻ là một công đoạn trong hoạt động kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

Khoản 10 Điều 3, Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc diện cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm.

2. Hiệu lực của Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đã được bãi bỏ tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Đối tượng áp dụng quy định tại Thông tư số 57/2015/TT-BCT đã được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Dó đó, Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương không còn hiệu lực.

3. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở không thực hiện công đoạn sản xuất nhưng kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên

Khoản 9, Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, quy định cơ sở không thực hiện công đoạn sản xuất nhưng kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên do ngành Công Thương quản lý (trừ trường hợp chợ đầu mối, đấu giá nông sản). Theo quy định này, việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (nếu thuộc trường hợp phải cấp theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) cho đối tượng nêu trên sẽ do đơn vị quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc ngành Công Thương tổ chức, thm định, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4. Về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Khoản 2 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành văn bản đó.

Do đó, quy định về thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công của cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh (cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ) tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2019 sẽ được áp dụng theo quy tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

5. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho siêu thị vừa sản xuất, vừa kinh doanh thực phẩm

Đối với 01 siêu thị vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phm, cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngành Công Thương chcấp 01 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cho cả hai hoạt động (sản xuất và kinh doanh).

Trên đây là một số ý kiến hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, đề nghị Sở Công Thương các tỉnh/thành phố thực hiện theo chức năng quản lý nhà nước của đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Cục QLTT;
- Vụ TTTN;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Huy Hoàn

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No.: 3109/BCT-KHCN
Re: Guidance on food safety management

Hanoi, April 20, 2018

 

To: Departments of Industry and Trade of provinces/ cities

On February 02, 2018, the Government promulgated the Decree No. 15/2018/ND-CP on elaboration of some articles of the Law on food safety to use as a substitute for the Decree No. 38/2012/ND-CP. On March 31, 2018, the Ministry of Industry and Trade has sent the Official Dispatch No. 2129/BCT-KHCN to Departments of Industry and Trade of provinces/ cities providing guidance on the implementation of the Decree No. 15/2018/ND-CP pending the promulgation of relevant documents on amendments and supplements.

However, the Ministry of Industry and Trade has received many requests from Departments of Industry and Trade of provinces/ cities for provision of detailed guidance on some contents of the said Decree. In order to perform uniform state management of food safety, the Ministry of Industry and Trade makes this document to provide the following guidelines:

1. Micro food manufacturers:

Pursuant to regulations in Clause 16 Article 4 of the Law on enterprises, the term “business” refers to “the continuous performance of one, some, or all of stages of the investment process such as manufacturing, selling of products or provision of services for the purpose of making profits”. Therefore, micro food manufacturing is also a stage of the micro food business process.

Pursuant to regulations of Clause 10 Article 3, Clause 1 Article 12 of the Decree No. 15/2018/ND-CP, micro food sellers are not required to obtain the certificate of food safety.

Micro food manufacturers and micro food sellers must fulfill food safety requirements specified in Clause 1 Article 22 of the Law on food safety.

2. Effect of the Circular No. 57/2015/TT-BCT dated December 31, 2015 providing for food safety requirements to be satisfied by micro food manufacturers under the state management of the Ministry of Industry and Trade:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Regulated entities of the Circular No. 57/2015/TT-BCT have been abrogated by regulations of Clause 1 Article 12 of the Decree No. 15/2018/ND-CP.

Thus, the Circular No. 57/2015/TT-BCT dated December 31, 2015 of the Ministry of Industry and Trade is null and void.

3. Issuance of the certificate of food safety to a seller that does not perform food manufacturing activities and whose products are under the management of more than one authority:

Pursuant to regulations of Clause 9 Article 36 of the Decree No. 15/2018/ND-CP, the Ministry of Industry and Trade shall be the supervisory authority of a seller that does not perform food manufacturing activities and whose products are under the management of more than one authority (except for wholesale farm produce markets). Thus, competent food safety authorities affiliated to the Ministry of Industry and Trade shall take charge of appraise the fulfillment of food safety requirements and grant the certificate of food safety to the seller in the said case (if such seller is required to the certificate of food safety under regulations of Article 11 of the Decree No. 15/2018/ND-CP).

4. Application for license for small-scale manufacturing of alcohol for business purpose:

Pursuant to regulations of Clause 2 Article 154 of the Law on promulgation of legislative documents, partial or entire contents of a legislative document expire when it is amended by or replaced with another legislative document which is promulgated by the same regulatory authority.

Hence, the components of an application for the license for small-scale manufacturing of alcohol for business purpose submitted by a household business (considered as micro food seller) prescribed in the Decree No. 105/2017/ND-CP dated September 14, 2017 shall abide by provisions of the Decree No. 15/2018/ND-CP regarding food safety management of micro food sellers.

5. Issuance of the certificate of food safety to supermarkets that engages in both manufacturing and selling of foods:

A supermarket that engages in both manufacturing and selling of foods is required to obtain the only certificate of food safety for both such activities from a regulatory authority affiliated to the Ministry of Industry and Trade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

BY ORDER OF MINISTER DIRECTOR GENERAL OF DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Nguyen Huy Hoan

 

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3109/BCT-KHCN ngày 20/04/2018 về hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.380

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!