Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3854/BCT-TCNL 2015 thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và hiệu suất năng lượng tối thiểu

Số hiệu: 3854/BCT-TCNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 21/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3854/BCT-TCNL
V/v thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải Quan

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 581/TCHQ-GSQL ngày 22 tháng 01 năm 2015 và Công văn số 1592/TCHQ-GSQL ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Tng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi kim tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Tổng cục Hải quan yêu cầu các doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải xuất trình cho cơ quan hải quan bản chính, nộp bản sao các chứng từ: Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp đối với các phương tiện, thiết bị thuộc danh mục dán nhãn năng lượng bắt buộc thuộc Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 51).

2. Trong thực tế, do thời gian thử nghiệm và chứng nhận có thể kéo dài khi số lượng chủng loại sản phm lớn, vì vậy đ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thông quan hàng hóa, cải thiện môi trường kinh doanh (Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015) đối với các sản phẩm thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị thuộc Quyết định 51 đang làm thủ tục dán nhãn năng lượng, Bộ Công Thương đề nghị Tng cục Hải quan xem xét tạo điu kiện cho doanh nghiệp thông quan lô hàng hóa nhập khu khi doanh nghiệp cung cấp đủ các giấy tờ sau:

- Văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương;

- Văn bản cam kết nộp bổ sung Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng trong thời gian 60 ngày làm việc và cam kết chịu mọi trách nhiệm thực hiện hành động khắc phục trong trường hp hàng hóa nhập khu không phù hp theo quy định.

3. Đối với các phương tiện, thiết bị kiểm soát theo Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ (Quyết định 78), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ chứng từ v phù hợp mức hiệu sut năng lượng tối thiểu (Phiếu thử nghiệm trên mức hiệu suất tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định cấp hoặc Quyết định chứng nhận dán nhãn năng lượng) đ tiến hành thông quan hàng hóa.

4. Phạm vi áp dụng của từng loại phương tiện, thiết bị được xác định dựa trên các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được công bố tại Quyết định 78 và các TCVN nêu trong các Quyết định công bố áp dụng tiêu chuẩn do Bộ Công Thương ban hành. Các phương tiện, thiết bị phải áp dụng dán nhãn năng lượng và áp dụng mức năng lượng tối thiểu thuộc Quyết định 78 và Quyết định 51 không phụ thuộc vào mục đích sử dụng sản phm của khách hàng;

5. Các tổ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lượng được công bố trên Website và các phương tiện thông tin đại chúng (website: nhannangluong.com).

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (để b/c);
-
Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3854/BCT-TCNL ngày 21/04/2015 thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.905

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!