Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2462/SXD-KTXD năm 2020 về thực hiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 2462/SXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đồng Phước An
Ngày ban hành: 27/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2462/SXD-KTXD
V/v thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ngày 14/8/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Căn cứ ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1259/BXD-KTXD ngày 20/3/2020; văn bản số 2512/VP-KT ngày 24/3/2020 của UBND thành phố về việc thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện (kèm theo văn bản số 1003/BXD-KTXD ngày 10/3/2020 của Bộ Xây dựng). Sở Xây dựng đã dự thảo nội dung hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quy định trên và đã có văn bản số 2251/SXD-KTXD ngày 23/3/2020 gửi các sở ngành liên quan để lấy ý kiến góp ý. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở (Văn bản số 786/SNN-QLXD ngày 24/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, văn bản số 2178/SGTVT-QLCLCTGT ngày 25/3/2020 của Sở Giao thông vận tải, văn bản số 1281/SCT-QLNL ngày 25/3/2020 của Sở Công thương; văn bản số 1707/STC-TCĐT ngày 26/3/2020 của Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chưa có văn bản). Sở Xây dựng thay mặt liên Sở kính báo cáo UBND Thành phố việc thực hiện một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố như sau:

1. Về việc áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD

1.1. Về việc khảo sát, tổng hợp, xác định đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD

Để triển khai xây dựng đơn giá nhân công xây dựng theo các nội dung chỉ đạo và hướng dẫn nêu trên, kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo:

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây; Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao quản lý để rà soát, tổng hợp danh sách các công trình, đơn giá nhân công xây dựng (Theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD) gửi về Sở Xây dựng để chủ trì cùng các ngành xem xét, trình UBND Thành phố công bố.

- Các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại văn bản số 723/UBND-KT ngày 04/3/2020 báo cáo UBND Thành phố và gửi Sở Xây dựng để tổng hợp.

1.2. Trong thời gian các Sở ngành rà soát, khảo sát, tính toán đơn giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD để trình UBND Thành phố công bố, việc xác định đơn giá nhân công xây dựng đề xuất thực hiện như sau:

Đơn giá nhân công xây dựng để lập dự toán được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công xây dựng được ban hành tại Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Thành phố để xác định đơn giá nhân công cấp bậc bình quân 3,5/7 và hệ số cấp bậc đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 06 Thông tư số 15/2019/TT-BXD. Đối với các nhóm nhân công xây dựng chưa có tại Quyết định số 820/QĐ-UBND được vận dụng mức giá nhân công thấp nhất trong khung giá nhân công ban hành tại phụ lục số 4, 5 và hệ số cấp bậc tại phụ lục số 6 Thông tư số 15/2019/TT-BXD để tạm xác định đơn giá nhân công cho các công tác xây dựng quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD làm cơ sở xây dựng giá xây dựng công trình trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh tế trong việc quản lý chi phí.

(Chi tiết trong phụ lục kèm theo)

2. Về việc thực hiện xây dựng và công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng công trình, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá xây dựng công trình

2.1 Xây dựng và công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng công trình

- Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở xây dựng chuyên ngành (Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ phương pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng để lựa chọn đơn vị tư vấn xác định làm cơ sở xem xét, công bố.

- Giao Sở Tài chính xem xét, cân đối nguồn kinh phí báo cáo UBND Thành phố bố trí theo quy định, đảm bảo tiến độ trong việc xây dựng và ban hành các quy định nêu trên.

- Đối với nội dung công bố chỉ số giá xây dựng công trình quý IV năm 2019: Ngày 31/12/2019 Liên Sở đã có tờ trình số 383/TTrLS-SXD(KTXD) gửi UBND Thành phố để xem xét, ban hành công bố. Tuy nhiên, để đảm bảo việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng được kịp thời, hiệu quả, kính đề nghị UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị nêu trên rà soát, công bố.

2.2 Xây dựng và công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá xây dựng công trình

- Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở xây dựng chuyên ngành (Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ kết quả do Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội lập (theo nhiệm vụ đã được UBND Thành phố giao tại văn bản số 723/UBND-KT ngày 04/3/2020) để xem xét, trình UBND Thành phố ban hành theo quy định.

- Giao Sở Tài chính xem xét, cân đối nguồn kinh phí theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 2331/SXD-KTXD ngày 25/3/2020, báo cáo UBND Thành phố bố trí theo quy định, đảm bảo tiến độ trong việc xây dựng và ban hành các quy định nêu trên.

(Có dự thảo văn bản của UBND Thành phố kèm theo)

Thay mặt liên ngành Sở Xây dựng kính báo cáo UBND Thành phố việc triển khai thực hiện một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, kính đề nghị UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo để làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Các Sở: TC, GTVT, NNPTNT, CT, LĐTBXH (để ph/h);
- Các phòng: QLXD, HTKT, PTĐT;
- Lưu: VT, KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đồng Phước An

 

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG QUY ĐỔI THEO NHÓM NHÂN CÔNG CỦA THÔNG TƯ 15/2019/TT-BXD
(Kèm theo văn bản số 2462/SXD-KTXD ngày 27/3/2020 của Sở Xây dựng)

STT

Nhóm

Đơn giá nhân công xây dựng theo khu vực (đồng/ngày công)

Cấp bậc bình quân

HiCB

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Công nhân xây dựng trực tiếp

3,5/7

1.00

1.18

1.39

1.65

1.94

2.30

2.71

 

1

Vùng I - Khu vực 1

240,298

158,091

186,547

219,746

260,850

306,696

363,608

428,426

 

2

Vùng I - Khu vực 2

228,636

150,418

177,493

209,081

248,190

291,811

345,962

407,633

 

3

Vùng II

213,142

140,225

165,465

194,913

231,371

272,036

322,517

380,010

 

II

Kỹ sư

4/8

1.00

1.13

1.26

1.40

1.53

1.66

1.79

1.93

1

Vùng I

400,000

285,714

322,857

360,000

400,000

437,143

474,286

511,429

551,429

2

Vùng II

355,000

253,571

286,536

319,500

355,000

387,964

420,929

453,893

489,393

III

Tư vấn xây dựng

Vùng I

Vùng II

 

 

 

 

 

 

 

1

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

800,000

710,000

 

 

 

 

 

 

 

2

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

600,000

530,000

 

 

 

 

 

 

 

3

Kỹ sư

400,000

355,000

 

 

 

 

 

 

 

4

Kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề

360,000

320,000

 

 

 

 

 

 

 

IV

Nghệ nhân

1,5/2

1.00

1.08

 

 

 

 

 

 

1

Vùng I

590,000

567,308

612,692

 

 

 

 

 

 

2

Vùng II

540,000

519,231

560,769

 

 

 

 

 

 

V

Lái xe, lái máy

2/4

1.00

1.18

1.40

1.65

 

 

 

 

1

Vùng I - Khu vực 1

240,298

203,642

240,298

285,099

336,010

 

 

 

 

2

Vùng I - Khu vực 2

228,636

193,759

228,636

271,263

319,702

 

 

 

 

3

Vùng II

213,142

180,629

213,142

252,880

298,038

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2462/SXD-KTXD năm 2020 về thực hiện quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.765

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55