Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9464/TC-CSTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn, tiếp tục thực hiện

Số hiệu: 9464/TC-CSTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 30/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9464/TC-CSTC
Về việc công bố danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn, tiếp tục thực hiện

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 9464/TC-CSTC NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ ĐÃ CÓ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, TIẾP TỤC THỰC HIỆN

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Chỉ thị số 13/2002/TC-TTg ngày 11/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí, Bộ Tài chính xin thông báo các loại phí, lệ phí có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính, đã có văn bản hướng dẫn và được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới (Kèm theo văn bản này).

Để thuận tiện trong thực hiện và làm cơ sở cho hoạt động giám sát của các tổ chức quần chúng và nhân dân, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát các loại phí, lệ phí tại địa phương và thông báo công khai những loại phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đã có văn bản hướng dẫn và được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới, theo quy định của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Chỉ thị số 13/2002/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.


A- DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ ĐÃ CÓ VĂN BẢN
HƯỚNG DẪN THI HÀNH, TIẾP TỤC THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Văn bản số 9464/TC-CSTC
ngày 30 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính)

SỐ TT

DANH MỤC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2002/NĐ-CP

VĂN BẢN QUY ĐỊNH SỐ, NGÀY BAN HÀNH

I- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN

1- Thuỷ lợi phí

1.1

Thuỷ lợi phí

1. Nghị định 122-HĐBT ngày 25-8-1984 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thu thuỷ lợi phí.

2. Nghị định 98/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ quy định về việc thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

2- Phí kiểm dịch động vật, thực vật

2.1

Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Thông tư 53/2001/TT-BTC ngày 03/7/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

2.2

Phí kiểm dịch thực vật

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

2.3

Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

3- Phí kiểm nghiệm chất lượng động vật, thực vật

3.1

Phí kiểm soát giết mổ động vật

Thông tư 53/2001/TT-BTC ngày 03/7/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

3.2

Phí kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và sản phẩm thực vật

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

4

Phí kiểm tra vệ sinh thú y

Thông tư 53/2001/TT-BTC ngày 03/7/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

5

Phí bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Quyết định 20/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

6- Phí kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật

6.1

Phí kiểm nghiệm thuốc thú y

Thông tư 53/2001/TT-BTC ngày 03/7/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

6.2

Phí kiểm định, khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

II- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG

1- Phí kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu

1.1

Phí kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá

1- Quyết định 1091/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2- Quyết định 2578/QĐ-TĐC ngày 28/10/1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Môi trường ban hành quy định về việc kiểm tra Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

3- Quyết định 1370/BYT ngày 17/7/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu".

4- Quyết định 90/2000/QĐ-BTC ngày 01/6/2000 đối với thuỷ sản của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí về quản lý chất lượng an toàn và vệ sinh thuỷ sản.

5- Công văn 3668 TC/TCT ngày 16/4/2002 của Bộ Tài chính về phí kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu là phân bón.

6- Công văn 45/TĐC-THPC ngày 22/1/1997 của Tổng cục tiêu thuẩn đo lường chất lượng về phí kiểm tra chất lượng hàng hoá là xăng ô tô nhập khẩu.

1.2

Phí thử nghiệm chất lượng sản phẩm, vật tư, nguyên liệu vật liệu

Thông tư 65/TT-LB ngày 19/08/1995 của Liên Bộ Tài chính, khoa học công nghệ và Môi trường hướng dẫn chế độ thu và sử dụng phí kiểm nghiệm, đo lường và các hoạt động khác về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

III- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ

1

Phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

Quyết định 183/2000/QĐ-BTC ngày 14/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và chứng nhận xuất xứ mẫu A sản phẩm giầy dép

3- Phí thẩm định đối với kinh doanh thương mại có điều kiện

3.5

Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại

Thông tư 72/TT-LB ngày 8/11/1996 của Liên Bộ Tài chính, Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ

5- Phí thẩm định đầu tư

5.1

Phí thẩm định dự án đầu tư

Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

5.2

Phí thẩm định thiết kế, kỹ thuật

1. Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

2. Thông tư 77/TC-TCT ngày 29/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị (phí thẩm định thiết kế cải tạo, đóng mới, lắp ráp xe).

5.3

Phí thẩm định tổng dự toán

Thông tư 109/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

5.4

Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản

Thông tư 343/TTLB ngày 5/3/1987 của liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước về trích nộp lệ phí trình duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật chi tiêu tính trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò địa chất tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản

6

Phí đấu thầu, đấu giá

1. Nghị định 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ ban hành quy chế bán đấu giá tài sản.

2- Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu.

7

Phí thẩm định kết quả đấu thầu

Thông tư 17/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu

IV- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Phí sử dụng đường bộ

1- Thông tư 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý;

2- Thông tư 75/1998/TT-BTC ngày 02/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 1d, mục A phần IV và điểm 3.n mục I Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 của Bộ Tài chính;

3- Thông tư 05/1999/TT-BTC ngày 13/1/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 3 mục I Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 của Bộ Tài chính;

4- Quyết định 77/2002/QĐ-BTC ngày 10/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tạm thời thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà;

2

Phí sử dụng đường thuỷ nội địa (phí bảo đảm hàng giang)

Quyết định 142/1999/QĐ-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

4

Phí qua cầu

1- Thông tư 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý.

2- Thông tư 75/1998/TT-BTC ngày 02/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 1d, mục A, phần IV và điểm 3.n, mục I Thông tư 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 của Bộ Tài chính.

3- Thông tư 05/1999/TT-BTC ngày 13/01/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 3, mục I Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 của Bộ Tài chính.

4- Quyết định 77/2002/QĐ-BTC ngày 10/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tạm thời thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà.

5- Phí qua đò, qua phà:

5.2.

Phí qua phà

Thông tư 62/TTLB ngày 23/7/1993 của Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn việc tổ chức thu và quản lý, sử dụng tiền cước qua phà, cầu phao.

6. Phí sử dụng cảng, nhà ga:

6.1

Phí sử dụng cầu, bến, phao neo thuộc khu vực cảng biển;

Quyết định 48/2001/QĐ-BTC ngày 28/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải.

6.3

Phí sử dụng cảng hàng không

Quyết định 18/2000/QĐ-CHK ngày 13/7/2000 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành quy định về giá tại các Cảng Hàng không và giá điều hành bay đi đến.

7.

Phí sử dụng vị trí neo, đậu ngoài phạm vi cảng

Quyết định 48/2001/QĐ-BTC ngày 28/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

8

Phí bảo đảm hàng hải

Quyết định 48/2001/QĐ-BTC ngày 28/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải.

9. Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực

9.1

Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực đường biển

1- Quyết định 85/2000/QĐ-BVGCP ngày 10/11/2000 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ cảng biển.

2- Quyết định 86/2000/BVGCP ngày 10/11/2000 của Trưởng ban vật giá Chính phủ về giá hao tiêu đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam.

3- Quyết định 87/2000/QĐ-BVGCP ngày 10/11/2000 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ cảng biển một số trường hợp đặc biệt.

4- Quyết định 92/2000/QĐ-BVGCP ngày 30/11/2000 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ.

5- Quyết định 93/2000/QĐ-BVGCP ngày 30/11/2000 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ.

9.3

Phí hoa tiêu, dẫn đường trong lĩnh vực hàng không

Quyết định 151/TC/TCDN ngày 25/2/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi giá thu về điều hành bay quá cảnh

10

Phí trọng tải tàu, thuyền

Quyết định 48/2001/QĐ-BTC ngày 28/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

13

Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông vận tải, phương tiện đánh bắt thuỷ sản

1- Quyết định 128/1999/QĐ-BVGCP ngày 16/12/1999 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ kiểm định tầu biển Việt Nam và nước ngoài mang cấp đăng kiểm nước ngoài, tầu biển nước ngoài mang cấp đăng kiểm Việt Nam, công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam.

2- Quyết định 129/1999/QĐ-BVGCP ngày 16/12/1999 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ đăng kiểm tầu biển, phương tiện thuỷ nội địa và sản phẩm công nghiệp của các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam

3- Quyết định 138/1999/QĐ-BVGCP ngày 28/12/1999 về giá kiểm định kỹ thuật, giá kiểm nghiệm chất lượng các loại thiết bị xe, máy thi công và phương tiện cơ giới đường bộ.

4- Quyết định 90/2000/QĐ-BTC ngày 1/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí về quản lý chất lượng an toàn và vệ sinh thuỷ sản (kiểm định đối với tàu cá).

5- Quyết định 02/2001QĐ-BVGCP ngày 8/1/2001 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định 128/1999/QĐ-BVGCP ngày 16/12/1999.

6- Quyết định 03/2001/QĐ-BVGCP ngày 09/01/2001 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ kiểm định chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi xe máy

V- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN, LIÊN LẠC

1. Phí sử dụng và bảo vệ tần số vô tuyến điện

1.1

Phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Quyết định 69/2001/QĐ-BTC ngày 6/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép sử dụng máy phát tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

2- Phí cấp tên miền địa chỉ sử dụng Internet

2.1

Phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet

Quyết định 84/2001/QĐ-BTC ngày 5/9/2001 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam

2.2

Phí sử dụng kho số viễn thông

Quyết định 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

4- Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính viễn thông

4.1

Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Quyết định 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

4.2

Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông

Quyết định 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

VI- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

1

Phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết bị, vật tự và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

1- Quyết định 58/2000/QĐ-BTC ngày 21/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;

2- Thông tư 102/2000/TT-BTC ngày 19/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, sử dụng lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

3- Quyết định 21/2000/QĐ-BTC ngày 21/02/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng;

4- Thông tư 84/2000/TT-BTC ngày 16/8/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng.

VII. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HOÁ, XÃ HỘI

 

2. Phí tham quan:

2.1

Phí tham quan danh lam thắng cảnh

Quyết định 149/1999/QĐ-BTC ngày 30/11/1999 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí tham quan vườn Quốc gia Bạch Mã.

2.3

Phí tham quan công trình văn hoá

Quyết định 09/2000/QĐ-BTC ngày 31/01/2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí tham quan Hội trường Thống Nhất.

3. Phí thẩm định văn hoá phẩm:

3.1

Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu;

Quyết định 203/2000/QĐ-BTC ngày 21/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm.

3.2

Phí thẩm định kịch bản phim và phim;

Quyết định 171/2000/QĐ-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh

3.3

Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn

Công văn 602/NT-BD ngày 9/11/1999 của Cục Nghệ thuật biểu diễn về lệ phí cấp giấy phép và thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn

4. Phí giới thiệu việc làm

1- Thông tư 40/TC-HCSN ngày 27/6/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với các trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm;

2- Thông tư 16/2000/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 28/2/2000 của Liên Bộ Tài chính - Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ

VIII. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1. Học phí

1.1

Học phí giáo dục mầm non;

Quyết định 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân.

1.2

Học phí giáo dục phổ thông;

 

1.3

Học phí giáo dục nghề nghiệp;

1- Quyết định 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân.

2- Quyết định 178/QĐ-BTC ngày 9/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa;

3- Thông tư 44/2001/TT-BTC ngày 15/6/2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

1.4

Học phí giáo dục đại học và sau đại học;

Quyết định 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân.

1.5

Học phí giáo dục không chính quy;

 

1.6

Phí sát hạch đủ điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy phép hành nghề;

1- Thông tư 44/2001/TT-BTC ngày 15/6/2001 của Bộ Tài chính quy định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

2- Thông tư 77/TC-TCT ngày 29/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.

3- Quyết định 98/1999/QĐ-BTC ngày 25/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký phương tiện, hành nghề kinh doanh vận tải thuỷ nội địa, lệ phí thi, cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng và lệ phí hoạt động khai thác vùng nước đường thuỷ nội địa.

2.

Phí dự thi, dự tuyển

1- Thông tư 03/TTLB ngày 29/02/1996 của liên Bộ Tài chính - Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thực hiện việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.

2- Thông tư 32/2001/TT-BTC ngày 23/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ công chức;

3- Thông tư 34/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo dục công lập;

4- Công văn 6274/TC-TCT ngày 5/7/2001 của Bộ Tài chính về lệ phí tuyển sinh;

5- Công văn 3927/TC-TCT ngày 23/4/2002 của Bộ Tài chính về lệ phí tuyển sinh năm 2002.

IX. Phí thuộc lĩnh vực Y tế

1.

Viện phí và các loại phí khám chữa bệnh.

1- Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính Phủ về việc thu một phần viện phí;

2- Nghị định 33/CP ngày 23/5/1995 của Chính Phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về thu một phần viện phí;

3- Thông tư 14/TTLB ngày 30/9/1999 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí.

2. Phí phòng, chống dịch bệnh

2.1

Phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật;

Thông tư 53/2001/TT-BTC ngày 03/7/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

2.2

Phí chẩn đoán thú y;

Thông tư 53/2001/TT-BTC ngày 03/7/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

2.3

Phí y tế dự phòng

1- Quyết định 21/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng;

2- Quyết định 144/2000/QĐ-BTC ngày 15/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số mức thu tại Quyết định 21/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí, lệ phí y tế dự phòng.

3- Thông tư 84/2000/TT-BTC ngày 16/8/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng

3.

Phí giám định Y khoa

Thông tư 17/TTLT ngày 7/3/1995 của Liên Bộ Tài chính - Y tế quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế (thực hiện quy định về phí kiểm nghiệm hoá pháp)

4. Phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc:

4.1

Phí kiểm nghiệm mẫu thuốc

1- Thông tư 17/TTLT ngày 7/3/1995 của Liên bộ Tài chính - Y tế quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế;

2- Thông tư 32/1999/TTLT-BTC-BYT ngày 25/3/1999 của liên Bộ Tài chính - Y tế hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/TTLT ngày 7/3/1995 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế.

4.2

Phí kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc

1- Thông tư 17/TTLT ngày 7/3/1995 của Liên Bộ Tài chính - Y tế quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế;

2- Thông tư 32/1999/TTLT-BTC-BYT ngày 25/3/1999 của liên Bộ Tài chính - Y tế hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/TTLT ngày 7/3/1995 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế.

4.3

Phí kiểm nghiệm thuốc

1- Thông tư 17/TTLT ngày 7/3/1995 của liên Bộ Tài chính - Y tế quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế

2- Thông tư 32/1999/TTLT-BTC-BYT ngày 25/3/1999 của liên Bộ Tài chính - Y tế hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/TTLT ngày 7/3/1995 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế.

3- Thông tư 51/TTLB ngày 3/7/1995 của liên Bộ Tài chính - Y tế quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàng thuốc.

4.4

Phí kiểm nghiệm mỹ phẩm

1- Thông tư 51/TTLB ngày 3/7/1995 của liên Bộ Tài chính - Y tế quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàng thuốc.

2- Thông tư 37/TC-TCT ngày 25/6/1997 của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư 51/TTLB ngày 3/7/1995 (bổ sung mặt hàng mỹ phẩm).

5

Phí kiểm dịch y tế

1- Quyết định 21/2000/QĐ-BTC ngày 21/02/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng.

2- Thông tư 84/2000/TT-BTC ngày 16/8/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng.

6

Phí kiểm nghiệm trang thiết bị y tế

Thông tư 17/TTLT ngày 7/3/1995 của liên Bộ Tài chính - Y tế quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế

7. Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

7.1

Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

1- Quyết định 32/2000/QĐ-BTC ngày 21/02/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

2- Thông tư 65/2000/TT-BTC ngày 5/7/1995 của Liên Bộ Tài chính - Y tế quy định chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

8

Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược

1- Thông tư 51/TTLB ngày 3/7/1995 của liên Bộ Tài chính - Y tế quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp số đăng ký mặt hàng thuốc.

2- Thông tư 37 TC/TCT ngày 25/6/1997 của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư 51/TTLB ngày 3/7/1995

X- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Phí bảo vệ môi trường

1.2

Phí bảo vệ môi trường đối với: xăng dầu, khí thải từ việc sử dụng than đá và các loại nhiên liệu đốt khác

1- Nghị định 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu.

2- Thông tư 06/2001/TT-BTC ngày 17/01/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu

2

Phí lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông tư 60/1998/TT-BTC ngày 13/5/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường

5- Phí sở hữu công nghiệp

5.1

Phí xét nghiệm, thẩm định, giám định về sở hữu công nghiệp

Thông tư 23/TC-TCT ngày 9/5/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

5.2

Phí tra cứu, cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp

 

5.3

Phí cấp các loại bản sao, phó bản, bản cấp lại các tài liệu sở hữu công nghiệp

 

5.4

Phí lập và gửi đơn đăng ký quốc tế về sở hữu công nghiệp

 

5.5

Phí cung cấp dịch vụ để giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp

 

9

Phí thẩm định điều kiện hoạt động khoa học công nghệ và môi trường

Thông tư 106/TTLB ngày 28/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học, công nghệ và môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động Khoa học và công nghệ

10

Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thông tư 139/1998/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 23/10/1998 của liên Bộ Tài chính - Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn chế độ thu và sử dụng phí thẩm định, lệ phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

11

Phí kiểm định phương tiện đo lường

Thông tư 120/1998/TT-BTC ngày 27/8/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu lệ phí kiểm định phương tiện đo

XI- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, HẢI QUAN

2- Phí bảo lãnh, thanh toán khi được cơ quan, tổ chức cấp dịch vụ bảo lãnh, thanh toán

2.1

Phí phát hành, thanh toán tín phiếu kho bạc

Nghị định số 01/2000/NĐ-CP ngày 13/01/2000 của Chính phủ ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ

2.2

Phí phát hành, thanh toán trái phiếu kho bạc

 

2.3

Phí tổ chức phát hành, thánh toán trái phiếu đầu tư huy động vốn cho công trình do ngân sách Nhà nước đảm bảo

 

2.4

Phí phát hành trái phiếu đầu tư để huy động vốn cho Quỹ hỗ trợ phát triển theo kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

 

2.5

Phí bảo quản, cất giữ các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước

1- Thông tư 80/1999//TT-BTC ngày 29/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản.

2- Thông tư 27/2000/TT-BTC ngày 6/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 80/1999/TT-BTC ngày 29/6/1996 về việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

2.6

Phí cấp bảo lãnh của Chính phủ (do Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp)

1- Nghị định 90/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

2- Quyết định 233/1999/QĐ-TTg ngày 20/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng

2.7

Phí cấp bảo lãnh của Quỹ hỗ trợ phát triển

1- Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

2- Nghị định số 50/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển.

3

Phí sử dụng thiết bị, cơ sở hạ tầng chứng khoán

1- Quyết định 127/1999/QĐ-BTC ngày 22/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán.

2- Công văn 2918 TC/TCT ngày 13/7/2000 tạm hoãn thực hiện Quyết định 127/1999/QĐ-BTC ngày 22/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

4

Phí hoạt động chứng khoán

1- Quyết định 127/1999/QĐ-BTC ngày 22/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán

2- Công văn 2918 TC/TCT ngày 13/7/2000 tạm hoãn thực hiện Quyết định 127/1999/QĐ-BTC ngày 22/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

3- Thông tư 01/2000/TT-UBTC1 ngày 17/4/2000 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

4- Thông tư 01/2000/TT-UBTC1 ngày 14/11/2000 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi một số điểm trong Thông tư 01/2000/TT-UBTC1 ngày 17/4/2000.

5

Phí niêm phong, kẹp chì, lưu kho Hải quan

Thông tư 71/2000/TT-BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 của Liên bộ Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Hải quan

XII- PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1. Án phí

1.1

Án phí hình sự

Nghị định số 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí toà án

1.2

Án phí dân sự

 

1.3

Án phí kinh tế

 

1.4

Án phí lao động

 

1.5

Án phí hành chính

 

3- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

3.1

Phí cung cấp thông tin về cầm cố tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm

Thông tư 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12/4/2002 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê Tài chính

3.2

Phí cung cấp thông tin về thế chấp tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm

 

3.3

Phí cung cấp thông tin về bảo lãnh tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm

 

3.4

Phí cung cấp thông tin về tài sản cho thuê tài chính

 

4- Phí thuộc lĩnh vực pháp luật và dịch vụ pháp lý khác

4.1

Phí cấp bản sao trích lục bản án, quyết định

Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí toà án

4.2

Phí cấp bản sao bản án, quyết định

 

4.3

Phí cấp bản sao giấy chứng nhận xoá án

 


B- Danh mục các loại lệ phí đã có văn bản hướng dẫn
thi hành, tiếp tục thực hiện

(Ban hành kèm theo văn bản số 9464/TC-CSTC
ngày 30-8-2002 của Bộ Tài chính)

I- Lệ phí quản lý Nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân

1

Lệ phí quốc tịch

Thông tư 08/TTLT-BTC-BTP-BNG ngày 31/12/1998 của liên Bộ Tài chính - Tư pháp - Ngoại giao hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

2

Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân

1- Quyết định 163/1999/QĐ-BTC ngày 27/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí về đăng ký và quản lý hộ khẩu.

2- Quyết định 57/2000/QĐ-BTC ngày 20/4/2000 về lệ phí hộ tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch.

3

Lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực xuất cảnh, nhập cảnh, qua lại cửa khẩu biên giới

Quyết định 136/1999/QĐ-BTC ngày 10/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

4

Lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

1- Thông tư 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

2- Thông tư 90/2000/TT-BTC ngày 01/9/2000 của Bộ Tài chính bổ sung, điều chỉnh một số điểm của Thông tư 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

5- Lệ phí Toà án

5.1

Lệ phí nộp đơn yêu cầu Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài

Nghị định số 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí toà án.

5.2

Lệ phí nộp đơn yêu cầu Toà án Việt Nam không công nhận bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài không có yêu cầu thi hành án tại Việt Nam

 

5.3

Lệ phí nộp đơn yêu cầu Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của Trọng tài nước ngoài

 

5.4

Lệ phí giải quyết việc phá sản doanh nghiệp

 

5.5

Lệ phí nộp đơn yêu cầu Toà án kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp

 

6

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư 28/TC-TCT ngày 5/6/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

7

Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

Quyết định 164/2000/QĐ-BTC ngày 18/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

II- LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN

1

Lệ phí trước bạ

1- Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

2- Thông tư 28/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

2

Lệ phí địa chính

1- Thông tư 02/TC-TCT ngày 4/1/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính.

2- Công văn số 3763 TC/TCT ngày 18/4/2002 của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí địa chính.

4

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả

Thông tư 166/1998/TT-BTC ngày 19/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu lệ phí đăng ký quyền tác giả

5- Lệ phí bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

5.1

Lệ phí nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Thông tư 23/TC-TCT ngày 9/5/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

5.2

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

 

5.3

Lệ phí duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

 

5.4

Lệ phí công bố thông tin sở hữu công nghiệp

 

6

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Thông tư 03/2001/TT-BTC ngày 11/01/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

7- Lệ phí quản lý phương tiện giao thông

7.1

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông

1- Thông tư 77/TC-TCT ngày 29/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.

2- Quyết định 166/1999/QĐ-BTC ngày 21/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí quản lý Nhà nước về hàng không.

3- Thông tư 53/TC-TCT ngày 16/8/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

4- Công văn 115 TC/GTBĐ ngày 16/12/1994 của Bộ Tài chính về lệ phí đăng ký tàu biển và thuyền viên.

7.3

Lệ phí cấp chứng chỉ cho tàu bay

Quyết định 116/1999/QĐ-BTC ngày 21/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành biểu mức thu lệ phí quản lý Nhà nước về hàng không

III- Lệ phí quản lý Nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh

1- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, đối với:

1.1

Hộ kinh doanh cá thể

1- Quyết định 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2- Quyết định 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1.2

Doanh nghiệp tư nhân

 

1.3

Công ty trách nhiệm hữu hạn

 

1.4

Công ty cổ phần

 

1.5

Công ty hợp danh

 

1.6

Doanh nghiệp Nhà nước

 

1.7

Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

 

1.8

Cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hoá thông tin

 

2- Lệ phí cấp giấy phép hành nghề, hoạt động theo quy định của pháp luật

2.1

Lệ phí cấp chứng nhận kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

Thông tư 53/2001/TT-BTC ngày 03/7/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí, trong công tác thú y.

2.2

Lệ phí cấp chứng nhận kết quả giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

2.3

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

2.4

Lệ phí cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc thú y

Thông tư 53/2001/TT-BTC ngày 03/7/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

2.5

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y

Thông tư 53/2001/TT-BTC ngày 03/7/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

2.6

Lệ phí cấp phép khảo nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc bảo vệ thực vật mới

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

2.7

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

2.8

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

2.9

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động nghề cá đối với tầu nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 07/TTLB ngày 01/4/1992 của liên Bộ Tài chính - Thuỷ sản hướng dẫn thi hành Điều 12, Điều 25 Nghị định số 437/HĐBT ngày 22/12/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về cấp giấy phép, thu lệ phí (người và phương tiện hoạt động nghề cá của nước ngoài) và sử dụng tiền phạt

2.11

Lệ phí cấp phép hoạt động điều tra địa chất và khai thác mỏ

Thông tư 16/TTLB ngày 11/3/1993 của Liên Bộ Tài chính - Công nghiệp nặng quy định chế độ thu lệ phí cấp giấy phép điều tra địa chất và khai thác mỏ

2.12

Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản

Thông tư 96/1997/TT-BTC ngày 31/12/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

2.14

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng

Thông tư 06/TTLB ngày 22/1/1994 của Liên Bộ Tài chính - Xây dựng hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hành nghề xây dựng

2.15

Lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Thông tư 06/TTLB ngày 22/1/1994 của Liên Bộ Tài chính - Xây dựng hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hành nghề xây dựng

2.17

Lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo

Thông tư 28/TTLB ngày 30/5/1996 của Liên Bộ Tài chính – Văn hoá quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động quảng cáo

2.18

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại

Thông tư 72/TTLB ngày 8/11/1996 của Liên Bộ Tài chính - Thương mại hoạt động chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ

2.21

Lệ phí cấp phép hành nghề luật sư

Nghị định số 94/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh luật sư

2.22

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa

Quyết định 98/1999/QĐ-BTC ngày 25/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký phương tiện, hành nghề kinh doanh vận tải thuỷ nội địa, lệ phí thi, cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng và lệ phí hoạt động khai thác vùng nước đường thuỷ nội địa

2.23

Lệ phí cấp giấy phép vận tải liên vận

1- Thông tư 53/TC-TCT ngày 16/8/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

2- Quyết định 98/1999/QĐ-BTC ngày 25/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký phương tiện, hành nghề kinh doanh vận tải thuỷ nội địa, lệ phí thi, cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng và lệ phí hoạt động khai thác vùng nước đường thuỷ nội địa.

2.25

Lệ phí cấp phép, chứng nhận về kỹ thuật, an toàn, vận chuyển hàng không

Quyết định 116/1999/QĐ-BTC ngày 21/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí quản lý Nhà nước về hàng không

2.26

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng máy phát tần số vô tuyến điện

Quyết định 69/2001/QĐ-BTC ngày 6/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép sử dụng máy phát tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

2.27

Lệ phí cấp giấy phép in tem bưu chính

Quyết định 215/2001/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

2.28

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Quyết định 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

2.32

Lệ phí cấp phép hoạt động chuyên doanh đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

2.33

Lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm

Quyết định 203/2000/QĐ-BTC ngày 21/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất, nhập khẩu văn hoá phẩm

2.34

Lệ phí cấp thẻ, cấp phép hành nghề hoạt động văn hoá thông tin

Quyết định 171/2000/QĐ-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh

2.35

Lệ phí cấp phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam đối với Công ty nước ngoài

Thông tư 65/TTLB ngày 29/7/1993 của Liên Bộ Tài chính - Y tế quy định việc thu lệ phí đối với Công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

2.36

Lệ phí cấp phép hoạt động khoa học và công nghệ

Thông tư 106/TTLB ngày 28/12/1993 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ.

2.39

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với tổ chức tín dụng

1- Quyết định 05/NH-QĐ ngày 7/1/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức tín dụng Việt Nam.

2- Thông tư 03/TT-NHNN ngày 30/4/1998 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép hoạt động cho các Công ty tài chính trong Tổng Công ty Nhà nước

3- Thông tư 08/2001/TT-NHNN ngày 6/09/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ "về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính".

2.42

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

1- Thông tư 96/TC-CĐTC ngày 18/11/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh bảo hiểm.

2- Nghị định 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

3

Lệ phí đặt chi nhánh Văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

1- Thông tư 73/1999/TT-BTC ngày 14/6/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

2- Thông tư 111/2000/TT-BTC ngày 21/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch về xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường có hạn ngạch EU và Canada; lệ phí cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

3- Nghị định 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

4- Thông tư 08/2000/TT-NHNN ngày 4/7/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ "về tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam".

5

Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện

1- Thông tư 53/TC-TCT ngày 16/8/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

2- Quyết định 116/1999/QĐ-BTC ngày 21/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí quản lý Nhà nước về hàng không.

3- Quyết định 98/1999/QĐ-BTC ngày 25/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký phương tiện, hành nghề kinh doanh vận tải thuỷ nội địa, lệ phí thi, cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng và lệ phí hoạt động khai thác vùng nước đường thuỷ nội địa.

6

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng đối với thiết bị, phương tiện nổ, chất nổ, vũ khí, khí tài theo quy định của pháp luật

Quyết định 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

7

Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

1- Quyết định 58/2000/QĐ-BTC ngày 21/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

2- Thông tư 102/2000/TT-BTC ngày 19/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, sử dụng lệ phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

3- Quyết định 27/2000/QĐ-BTC ngày 24/2/2000 của Bộ trưởng của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và chất lượng thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

4- Quyết định 70/2002/QĐ-BTC ngày 4/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu lệ phí kiểm định kỹ thuật định kỳ theo tiêu chuẩn an toàn không gia hạn giấy phép đối với chai chứa khí đốt hoá lỏng.

9- Lệ phí cấp hạn ngạch, cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

9.1

Lệ phí cấp hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu

1- Quyết định 99/1999/QĐ-BTC ngày 27/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường EU và Canađa.

2- Thông tư 111/2000/TT-BTC ngày 21/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch về xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường có hạn ngạch EU và Canađa; lệ phí cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

3- Quyết định 200/2000/QĐ-BTC ngày 18/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường EU và Canađa đối với một số mặt hàng

11. Lệ phí quản lý chất lượng bưu điện

11.1

Lệ phí cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn thiết bị, vật tư bưu chính, viễn thông

Quyết định 150/2000/QĐ-BTC ngày 19/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu lệ phí quản lý chất lượng bưu điện

11.2

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông

 

11.3

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chất lượng mạng viễn thông

 

11.4

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng mạng viễn thông dùng riêng trước khi đầu nối vào mạng viễn thông công cộng

 

11.5

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng hệ thống thiết bị bưu chính viễn thông thuộc công trình trước khi đưa vào sử dụng

 

12- Lệ phí cấp giấy phép sử dụng kho số trong đánh số mạng, thuê bao liên lạc trong viễn thông

12.1

Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng

Quyết định 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông

12.2

Lệ phí cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông và Internet

 

12.3

Lệ phí cấp giấy phép sản xuất máy phát tần số vô tuyến điện và tổng đài điện tử

 

12.4

Lệ phí cấp phép sử dụng kho số trong đánh số mạng, thuê bao liên lạc trong viễn thông: tên, miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet; mã số bưu chính

 

13- Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng đĩa có chương trình

13.1

Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng đĩa có chương trình

Quyết định 3980/QĐ-BVHTT ngày 27/9/1999 của Bộ văn hoá Thông tin về việc giá bán nhãn kiểm soát các loại băng, đĩa ca nhạc sân khấu trong toàn quốc

16

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá

1- Thông tư 65/TTLB ngày 19/8/1995 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn chế độ thu và sử dụng phí kiểm nghiệm, đo lường và các hoạt động khác về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2- Quyết định 90/2000/QĐ-BTC ngày 01/6/2000 đối với thuỷ sản của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn và vệ sinh thuỷ sản.

17

Lệ phí cấp phép hoạt động kinh doanh, hành nghề và phát hành chứng khoán

Quyết định 127/1999/QĐ-BTC ngày 22/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán

IV- LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẶC BIỆT VỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

1- Lệ phí ra, vào cảng

1.1

Lệ phí ra, vào cảng biển

Quyết định 48/2001/QĐ-BTC ngày 28/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

1.2

Lệ phí ra, vào cảng, bến thuỷ nội địa

1- Quyết định 142/1999/QĐ-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa,

2- Thông tư 50/2000/TT-BTC ngày 02/6/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

1.3

Lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay

Quyết định 1116/1999/QĐ-BTC ngày 21/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí quản lý Nhà nước về hàng không.

2- Lệ phí bay qua vùng trời, đi qua vùng đất, vùng biển

2.2

Lệ phí hàng hoá, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh

Thông tư 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 của Liên Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Hải quan

2.3

Lệ phí cấp phép hoạt động khảo sát, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng các công trình thông tin bưu điện, dầu khí, giao thông vận tải đi qua vùng đất, vùng biển của Việt Nam

Quyết định 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hợp đồng bưu chính viễn thông

V- LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC

2- Lệ phí Hải quan

2.1

Lệ phí làm thủ tục Hải quan

1- Thông tư 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 của Liên Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Hải quan

2- Quyết định 179/2000/QĐ-BTC ngày 13/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí Hải quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam

2.2

Lệ phí áp tải Hải quan

Thông tư 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19/7/2001 của liên Bộ Tài chính -Tổng cục Hải quan hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Hải quan

5- Lệ phí chứng thực

5.1

Lệ phí chứng thực theo yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật

1- Thông tư 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tài chính - Tư pháp hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

2- Quyết định 48/2001/QĐ-BTC ngày 28/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải (áp dụng quy định về lệ phí chứng nhận kháng nghị hàng hải)

5.3

Lệ phí xác nhận lại chứng từ Hải quan

Thông tư 71/2000/TTLT-BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 của liên Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan

6

Lệ phí công chứng

Thông tư 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tài chính - Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9464/TC-CSTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn, tiếp tục thực hiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.719

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219