Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1392/BGDĐT-GDTrH 2017 đánh giá học sinh trung học cơ sở mô hình trường học mới

Số hiệu: 1392/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 05/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1392/BGDĐT-GDTrH
V/v thực hiện một số quy định v đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017, Bộ GDĐT hướng dẫn bổ sung thực hiện một s quy định tại Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2015 v đánh giá học sinh trung học cơ sở mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017 như sau:

1. Đánh giá định k kết qu học tập

1.1. Các bài kiểm tra định k

- Điểm số của các bài kim tra giữa học k (ĐKTgk) và điểm số ca các bài kim tra học k (ĐKThk) được tính vào kết quả đánh giá cuối Học kỳ I và cuối năm học.

- Điểm trung bình môn học k (ĐTBmhk) và điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) được tính theo công thức sau:

ĐTBmhk =

ĐKTgk + 2 . ĐKThk

3

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 . ĐTBmhkII

3

 

(ĐTBmhkI và ĐTĐmhkII tương ứng là điểm trung bình môn Học kỳ I và Học kỳ II)

- Điểm trung bình môn học kỳ I và điểm trung bình môn cả năm học ly đến chữ s thập phân thứ nhất sau khi làm tròn sđược ghi nhận trong hồ sơ đánh giá học sinh.

1.2. S đánh giá học sinh

- Trong bảng ghi điểm học kỳ I, thay tên cột Điểm bài kiểm tra cuối học kỳ” bng Điểm trung bình môn học kỳ I”;

- Trong bảng ghi điểm học kỳ II, thay tên cột Điểm bài kim tra cuối năm họcbằng Điểm trung bình môn c năm.

1.3. Học bạ

Trong bảng ghi kết quả học tập và rèn luyện, thay tên cột Điểm kim tra định k cui năm bằng Điểm trung bình môn c năm.

2. Tng hp đánh giá định k kết quả học tập

2.1. Đánh giá kết quả học tập của từng học sinh theo một trong ba mức "Hoàn thành tốt", "Hoàn thành" hoặc "Có nội dung chưa hoàn thành":

- Hoàn thành tt: Có ít nhất 2/3 số môn học đạt điểm trung bình cả năm từ 8,0 trở lên; không có môn nào có điểm trung bình môn cả năm dưới 6,5; Hoạt động giáo dục (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục): Đạt yêu cầu.

- Hoàn thành: Điểm trung bình cả năm của tt cả các môn học đạt từ 5,0 trở lên; Hoạt động giáo dục (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục): Đạt yêu cầu.

- Có nội dung chưa hoàn thành: Các trường hợp còn lại.

2.2. Đánh giá định kỳ v năng lực, phẩm chất của từng học sinh thông qua các yêu cầu giáo dục tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2015 theo một trong ba mức: "Tt”, "Đạt" hoặc "Cần cố gắng":

- Tốt: đáp ứng tt, biu hiện rõ và thưng xuyên các yêu cầu giáo dục;

- Đạt: đáp ứng dược, biểu hiện chưa thường xuyên các yêu cầu giáo dục;

- Cần cố gng: chưa đáp ứng đầy đủ, biểu hiện chưa rõ các yêu cầu giáo dục.

3. Một số quy định khác

- Đi vi học sinh các lớp mô hình trường học mới năm học 2016-2017, điểm bài kim tra học kỳ I của các môn học được coi như điểm trung bình môn học kỳ I để tính điểm trung bình môn cả năm.

- Đối với học sinh chuyển đến lớp mô hình trường học mới sau khi kết thúc học kỳ I, điểm trung bình môn học kỳ I ở lớp cũ được sử dụng đ tính điểm trung bình môn cả năm.

- Đối với học sinh chuyển đi khỏi lớp mô hình trường học mới sau khi kết thúc bọc kỳ I, điểm trung bình môn học kỳ I được sử dụng đ tính điểm trung bình môn cả năm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 v Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học ph thông.

- Trong trường hợp cần thiết phải xếp loại học sinh mô hình trưng học mi để áp dng các quy định v khen thưởng, cp học bổng đi với học sinh dân tộc thiu s và các quy định khác, điểm trung bình môn học kỳ và điểm trung bình môn cả năm được s dụng để xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm theo quy định tại Thông tư s58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 v Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ s và học sinh trung học phổ thông.

ng dẫn này được áp dụng từ năm học 2016-2017, không áp dụng các quy đnh trái với văn bản này đối với học sinh THCS mô hình trưng học mới. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn hoặc vn đề phát sinh, các sở GDĐT báo cáo v Bộ GDĐT (qua Vụ Go dục Trung học) đ kịp thời hỗ trợ, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- L
ưu VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/04/2017 về thực hiện quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.204

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!