Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4153/TCT-CS 2021 triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Số hiệu: 4153/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Xuân Bách
Ngày ban hành: 29/10/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4153/TCT-CS
V/v trin khai Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Thuế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, y ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15 v một s giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (sau đây gọi là “Nghị quyết).

Ngày 27/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết.

Ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính đã có công văn số 12373/BTC-TCT gửi Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số Bộ liên quan vviệc triển khai Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15.

Đ kịp thời trin khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, tiếp theo Công điện s 08/CĐ-TCT ngày 22/10/2021, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Thuế sao gi toàn văn Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ để các Cục Thuế triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Nghị định cn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hóa, dịch vụ (giá chưa có thuế GTGT) từ sau ngày 01/11/2021 của các doanh nghiệp, t chức trên địa bàn để đạt mục tiêu người tiêu dùng được thụ hưng lợi ích từ việc giảm thuế GTGT theo quy định tại khoản 3 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết. Trường hợp phát hiện các hiện tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước đ tăng giá bán của các hàng hóa, dịch vụ được gim thuế GTGT, cần kịp thời tham mưu biện pháp x lý với UBND tỉnh, thành ph.

2. Về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng gim thuế GTGT

Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện gim thuế GTGT như sau:

"3. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng gim thuế giá trị gia tăng, ti dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “mc thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%"; tin thuế giá trị gia tăng; tng s tiền người mua phi thanh tn. Căn c hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo s thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

b) Đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo s đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (s tiền) tương ứng 30% mức t lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15”.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn ví dụ về lập hóa đơn như sau:

Ví dụ 1:

Công ty A, là doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp dịch vụ vận tải cho Công ty B theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, giá tính thuế là 20.000.000 đồng. Dịch vụ vận tải áp dụng thuế suất 10% và thuộc đối tượng được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Ngày 15/11/2021, Công ty A cung cấp dịch vụ vận tải cho Công ty B thì khi lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty B, Công ty A ghi như sau:

Tại cột “Hàng hóa, dịch vụ” ghi: “Dịch vụ vận tải”

Giá bán ghi: 20.000.000 đồng

Thuế suất thuế GTGT ghi: “10% x 70%”

Tiền thuế GTGT ghi: “1.400.000 đồng”

Tổng giá thanh toán: “21.400.000 đồng”.

Căn cứ hóa đơn GTGT, Công ty A kê khai thuế GTGT đầu ra, Công ty B kê khai khấu trừ thuế GTGT theo s thuế đã giảm ghi trên hóa đơn là 1.400.000đ.

Ví dụ 2:

Tổ chức X, là đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, cung cấp dịch vụ lưu trú cho khách hàng Y trong 02 ngày của tháng 11/2021 với giá phòng niêm yết là 1.500.000 đồng/ngày. Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính, dịch vụ lưu trú áp dụng mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5%. Trong thời gian được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết s 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức X tính số thuế GTGT được giảm và lập hóa đơn bán hàng giao cho khách hàng Y như sau:

Tại cột “Hàng hóa, dịch vụ” ghi: “Dịch vụ lưu trú”

Tại cột “Thành tiền” ghi: “3.000.000 đồng” (1.500.000 đồng x 2)

Tính số thuế GTGT được giảm: 3.000.000 x 5% x 30% = 45.000 đồng

Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” (là s tiền người mua phải thanh toán cho người bán) ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ % trên doanh thu là “2.955.000 đồng”, đồng thời ghi chú: “đã giảm 45.000 đồng, tương ứng 30% mức tỷ lệ % trên doanh thu theo NQ s 406/NQ-UBTVQH15”.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế báo cáo về Tổng cục để xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (
để b/c);
- Lãnh
đạo Tổng cục Thuế;
- Các Vụ/
Đơn vị thuộc TCT;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Xuân Bách

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 4153/TCT-CS
Re: Implementation of Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15.

Hanoi, October 29, 2021

 

To:  Provincial Departments of Taxation 

On October 19, 2021, the Standing Committee of National Assembly has promulgated the Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 introducing certain measures for supporting enterprises and individuals affected by Covid-19 pandemic (hereinafter referred to as “Resolution”).

On October 27, 2021, the Government has promulgated the Decree No. 92/2021/ND-CP providing guidelines for implementation of the Resolution.

On October 28, 2021, the Ministry of Finance has sent the Official Dispatch No. 12373/BTC-TCT on implementation of the Resolution No.406/NQ-UBTVQH15 to provincial People’s Committees and some relevant Ministries.

In order to effectively implement the Resolution, following the Official Telegram No. 08/CD-TCT dated October 22, 2021, the General Department of Taxation hereby gives some guidelines as follows:

1. The General Department of Taxation has sent copies of the full text of the Government’s Decree No. 92/2021/ND-CP dated October 27, 2021 to provincial Departments of Taxation for implementation.  During the implementation of the Resolution and Decree, provincial Departments of Taxation should facilitate enterprises, organizations and individuals, and carry out supervision of prices of goods and services (exclusive of VAT) provided by local enterprises and organizations after November 01, 2021 so as to ensure that consumers may benefit from VAT reduction policy as prescribed in Clause 3 Article 1 and Clause 1 Article 2 of the Resolution. If any entities are found to take advantage of the State policies to increase the prices of goods/services on which VAT is reduced, provincial Departments of Taxation shall consult provincial People’s Committees about actions against such cases.

2. Regarding issuance of invoice for goods and services on which VAT is reduced:

Clause 3 Article 3 of the Decree No. 92/2021/ND-CP prescribes procedures for VAT reduction as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) When issuing VAT invoices for goods/services on which VAT is reduced, the entities specified in Point a Clause 2 of this Article shall specify the “prescribed VAT rate (5% or 10%) x 70%” in the line of VAT rate, VAT amount payable, and total amounts payable on the issued invoice. The goods seller or service provider shall declare output VAT and the goods buyer or service user shall declare input VAT according to the VAT amount specified in the VAT invoice.

b) When issuing sales invoices for goods/services on which VAT is reduced, the entities specified in Point b Clause 2 of this Article shall specify the full amounts of goods or services before VAT reduction in the column “Amounts”, and total amounts payable after VAT reduction (by 30% of revenue) in the line "Total amounts of goods or services", and the note "an amount of......., equivalent to 30% of total VAT amount payable, is reduced according to Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15” on the issued invoice.”

Examples:

Example 1:

Company A that pays VAT adopting the credit-invoice method provides transport service for Company B under a service contract signed by and between two parties, and the taxable price is VND 20.000.000. The transport service is subject to 10% VAT rate and eligible for VAT reduction by 30% from November 01, 2021 to December 31, 2021. On November 15, 2021, Company A provides transport service for Company B, so Company A shall issue a VAT invoice to Company as follows:

In column “Goods or services”: “transport service”

Price: VND 20.000.000

VAT rate: “10% x 70%”

VAT payable:  “VND 1.400.000”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Based on the issued VAT invoice, Company A declares output VAT and Company B declares input VAT according to the VAT amount payable, which has been reduced, specified in the issued invoice, i.e. VND 1.400.000.

Example 2:

The organization X that pays VAT on its revenue provides accommodation service for client Y for 02 days in November, 2021 at the listed price as VND 1.500.000/day. Pursuant to Clause 2 Article 13 of the Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2021 of the Ministry of Finance, VAT shall be charged on the accommodation service at the rate of 5% on earned revenue.  While enjoying VAT reduction under the Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 of the Standing Committee of National Assembly, organization X shall calculate VAT amount reduced and issue a sales invoice to client Y as follows:

In column “Goods or services”: “Accommodation service”

In column “Amounts”: “VND 3.000.000” (VND 1.500.000 x 2)

VAT amount reduced: VND 3.000.000 x 5% x 30% = VND 45.000

In column “Total amounts of goods or services” (i.e. amounts payable to the seller), an amount of “VND 2.955.000” which is the amount payable after VAT reduction by 30% on revenue, and the note “an amount of VND 45.000, equivalent to 30% of the revenue, is reduced according to Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15” shall be specified.

All Provincial Departments of Taxation are requested to strictly comply with guidelines herein. Difficulties that arise during the implementation of this document should be reported to the General Department for consideration./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. DIRECTOR GENERAL 
DEPUTY DIRECTOR GENERAL

Vu Xuan Bach

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4153/TCT-CS ngày 29/10/2021 triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.711

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.73