Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 413/TTg-TH 2018 yêu cầu các Bộ cơ quan triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao

Số hiệu: 413/TTg-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 413/TTg-TH
V/v yêu cầu các Bộ, cơ quan triển khai ngay nhiệm vụ Chính phủ giao

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vn tải, Xây dựng, Y tế, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để bảo đảm tất cả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải được thực hiện theo đúng yêu cầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, T trưởng T công tác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan triển khai thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp, nghiên cứu ct giảm các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện mà không cần thiết quản lý.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các Bộ, ngành trong quá trình rà soát, đánh giá các điều kiện đầu tư kinh doanh; định kỳ hàng Quý báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai, những vướng mắc phát sinh và đề xuất các giải pháp.

2. Bộ Tài chính:

- Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

- Khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đổi mới quy trình về thủ tục hải quan cho phù hợp với những quy định mới về qun lý, kiểm tra chuyên ngành;

- Tổ chức, đánh giá lại hoạt động các địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung đã thành lập để đề xuất phương án triển khai hiệu quả.

3. Các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tư pháp, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sn phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 174/TTg-KSTT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;

- Rà soát toàn bộ các quy định về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong các Luật có liên quan, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định, Thông tư, Quyết định) về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện đầu tư, kinh doanh; đề xuất sửa đổi, bãi b những quy định chồng chéo, không đồng bộ, không hợp lý về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh gây cn trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành điều kiện kinh doanh theo hướng xây dựng 01 Nghị định sửa nhiều Nghị định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trong Quý II năm 2018;

- Việc cắt giảm, sửa đổi hoặc bãi bỏ phải thực chất, không cắt giảm, bãi bỏ hoặc sửa đổi theo kiểu cơ học thuần túy, gộp nhiều điều kiện vào 1 điều kiện; tuyệt đối không cắt giảm, bãi bỏ cái này lại bổ sung cái khác hoặc sửa đổi, cắt giảm theo kiểu thay đổi tên gọi;

- Khẩn trương xây dựng phương án, lộ trình cắt giảm, bãi bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính không cần thiết, bất hợp lý, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

- Các Bộ quản lý chuyên ngành:

+ Khẩn trương ban hành danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS (còn 42 danh mục hàng hóa chưa ban hành) thuộc phạm vi quản lý, kiểm tra chuyên ngành của Bộ mình;

+ Hoàn thành việc ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với danh mục hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu ở khâu thông quan để thuận lợi trong việc áp dụng quản lý rủi ro (còn khoảng 34% danh mục hàng hóa phải KTCN chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật).

4. Văn phòng Chính phủ:

Chủ trì làm việc với các Bộ quản lý chuyên ngành, đề xuất cụ thể cách thức quản lý, kiểm tra đối với danh mục hàng hóa chồng chéo, chịu nhiều hình thức quản lý, kiểm tra của nhiều Bộ, cơ quan, đơn vị thuộc một Bộ, bảo đảm nguyên tắc một mặt hàng chỉ điều chỉnh bởi một văn bản quy phạm pháp luật quy định về kiểm tra chuyên ngành và do 01 Bộ, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

5. Tổ công tác của Thủ tướng:

Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nht là trong việc rà soát, cắt giảm hoặc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính không cn thiết, bất hợp lý, chồng chéo, không đồng bộ và kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 413/TTg-TH ngày 30/03/2018 về yêu cầu các Bộ, cơ quan triển khai ngay nhiệm vụ Chính phủ giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.476

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!