Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1427/BNV-VTLTNN năm 2020 thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1427/BNV-VTLTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1427/BNV-VTLTNN
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư (sau đây viết tắt là Nghị định số 30/2020/NĐ-CP), Bộ Nội vụ hướng dẫn việc triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, đặc biệt là các quy định về soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

b) Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

a) Sao, gửi văn bản

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp nhà nước sao, gửi Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chỉ đạo các cơ quan tiếp tục sao, gửi Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến các đơn vị thuộc, trực thuộc.

b) Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

- Bộ Nội vụ tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

+ Nội dung: Quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và kế hoạch thực hiện.

+ Thời gian tổ chức: Quý III năm 2020.

+ Đơn vị chủ trì: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

+ Thành phần tham dự:

Cơ quan trung ương: Đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Hành chính, người làm công tác văn thư.

Địa phương: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ.

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp nhà nước chủ động, phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

+ Nội dung: Quán triệt, triển khai các nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và kế hoạch thực hiện.

+ Thời gian tổ chức: Trong năm 2020.

+ Thành phần tham dự: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc; Lãnh đạo Văn phòng hoặc Phòng Hành chính; người làm công tác văn thư của các cơ quan, tổ chức.

2. Ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo

Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư

Thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, trong đó tập trung vào các nội dung: Soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

4. Xây dựng Hệ thống quản lý tài liệu điện tử

Xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa Hệ thống quản lý tài liệu điện tử đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo và kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp nhà nước và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Vụ Tổng hợp - Bộ Nội vụ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, Cục VTLTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1427/BNV-VTLTNN năm 2020 thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.063

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141