Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5898/BNV-TCBC năm 2019 về đăng ký thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 5898/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 27/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh

Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5898/BNV-TCBC về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, muốn thực hiện thí điểm thì UBND cấp tỉnh thực hiện đăng ký với Bộ Nội vụ trước ngày 15/12/2019; cụ thể:

- Ở cấp tỉnh, thí điểm hợp nhất:

+ Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch;

+ Sở Giao thông Vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng;

+ Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh;

+ Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp tỉnh.

- Ở cấp huyện, thí điểm hợp nhất:

+ Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện;

+ Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp huyện;

+ Văn phòng HĐND và UBND với Văn phòng cấp ủy cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện.

Công văn 5898/BNV-TCBC được ban hành ngày 27/11/2019.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5898/BNV-TCBC
V/v đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân cp tnh, cấp huyện

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn c Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 ca Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một s vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ca h thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiu qu; Kết luận s 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một s mô hình thí điểm theo Nghị quyết s 18-NQ/TW; Nghị quyết s 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 ca y ban Thường vụ Quốc hội về vic thí điểm hợp nht Văn phòng Đoàn đại biu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tnh và ý kiến của Ban Cán sự đng Chính ph tại Văn bản s 1063- TB/BCSĐCP ngày 11/9/2019, Bộ Nội vụ đ nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi có ý kiến thống nhất ca Ban Thường vụ cp ủy cp tnh và Hội đồng nhân dân cấp tnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh, cấp huyện, cụ th như sau:

1. Về phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm

a) Ở cấp tỉnh

- Thí điểm hợp nhất S Tài chính với S Kế hoạch và đầu tư thành S Tài chính và Kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cp tnh qun lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

- Thí điểm hợp nhất S Giao thông vn tải với S Xây dựng thành S Giao thông vận tải và Xây dựng, thực hiện chc năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tnh qun lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận ti và xây dựng.

- Thí điểm hợp nht S Nội vụ với Ban Tổ chức tnh ủy, thành ủy thành Cơ quan T chức - Nội vụ cp tnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp y cấp tnh về công tác t chức, cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cp tnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

- Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp tnh với y ban Kim tra tnh ủy, thành y thành Cơ quan Thanh tra - Kim tra cp tnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tnh về công tác kim tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tnh thực hiện chức năng qun lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

b) cấp huyện

- Thí điểm hợp nhất Phòng Nội vụ vi Ban T chức cp ủy cấp huyện thành Cơ quan T chức - Nội vụ cp huyện, thực hin chức năng tham mưu, giúp vic cho cp ủy cấp huyện về công tác tổ chức, cán b và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cp huyện thực hiện chức năng qun lý nhà nước v ngành, lĩnh vực nội vụ.

- Thí điểm hợp nht Thanh tra cấp huyện với y ban Kim tra cp y cp huyện thành Cơ quan Thanh tra - Kim tra cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cp ủy cp huyn về công tác kim tra và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cp huyn thực hin chức năng qun lý nhà nước về ngành, lĩnh vc thanh tra.

- Thí điểm hợp nht Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân với Văn phòng cấp y cấp huyn thành Văn phòng cấp huyện, thực hin chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cp huyện về công tác văn phòng.

2. Đối với các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nht các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cp huyện khác với nội dung quy định tại Khoản 1 Văn bn này thì Ủy ban nhân dân cp tnh trình Hi đồng nhân dân cùng cp, báo cáo Ban Thường vụ cp ủy cp tnh, gi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ Nội vụ trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Văn Phòng Chính Ph (để p/hợp);
- Bộ Trưng Lê Vĩnh Tân;
- Th
Trưởng Nguyn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC (03b).

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5898/BNV-TCBC năm 2019 về đăng ký thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.145

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55