Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4634/UBND-VX năm 2019 về hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 3728/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4634/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 08/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4634/UBND-VX
V/v hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định s 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, t chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4631/QĐ-UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4438/TTr-SNV ngày 31 tháng 10 năm 2019 và Tờ trình số 4515/TTr-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về đối tượng thụ hưởng:

Chấp thuận cho “người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự” tiếp tục được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm. Chưa xem xét cho đối tượng công chức, viên chức được cử đến làm việc tại các cơ quan không thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng khác chưa được đề cập trong Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND.

2. Về cách tính số ngày làm việc thực tế:

a) Về nguyên tắc chung: Số ngày làm việc thực tế là số ngày cán bộ, công chức, viên chức có tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Việc chi thu nhập tăng thêm căn cứ kết quả đánh giá, phân loại theo số ngày làm việc thực tế trong quý của cán bộ, công chức, viên chức.

Lưu ý: Các ngày sau đây không được tính là ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm:

- Những ngày cán bộ, công chức, viên chức nghỉ phép năm hoặc nghỉ về việc riêng.

- Những ngày nghỉ hè của công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở giáo dục và đào tạo).

- Những ngày tham gia các chương trình học theo hệ tập trung (không được cấp có thẩm quyền phân công công tác) và bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện.

- Những ngày nghỉ thai sản của cán bộ, công chức, viên chức.

- Những ngày nghỉ do ốm đau hoặc nghỉ để điều trị chấn thương do tai nạn lao động.

b) Đối với lĩnh vực Giáo dục và Y tế có đặc thù riêng: Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế chủ động, khẩn trương nghiên cứu và trao đổi, thống nhất với Sở Nội vụ trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản hướng dẫn.

Đối với các ngành, lĩnh vực khác nếu có những vấn đề đặc thù cần có văn bản hướng dẫn riêng: Các sở - ngành chuyên môn tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy trình tương tự như lĩnh vực Giáo dục và Y tế nêu trên.

c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế; nghỉ hưu; nghỉ việc hoặc nghỉ theo các chế độ khác do pháp luật quy định và cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác sang các cơ quan, đơn vị ngoài hệ thng chính trị Thành phố: số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chính thức chm dứt công tác được nêu trong quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Về xây dựng và cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá:

Đối với tiêu chí “Có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả”: không chia nhỏ thành các tỉ lệ hoàn thành thấp hơn. Cán bộ, công chức, viên chức nếu không có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả thì không có điểm ở tiêu chí này.

4. Về phương pháp chấm điểm và phân loại đối với lãnh đạo, quản lý:

a) Tỉ lệ mức độ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% số lượng lãnh đạo, quản lý (nếu lẻ từ 0,5 trở lên thì làm tròn thành 01) được áp dụng riêng cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, từ cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trở xuống (bao gồm cấp phòng, ban, khoa, tổ, đội, nhóm...) trong tất cả các ngành, lĩnh vực (không cộng dồn); kể cả trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có 01 người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác nhau thì được tính để xét tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức danh, chức vụ chính đang giữ hoặc theo chức danh, chức vụ mà cá nhân được hưởng tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý.

5. Về phân loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác (sang các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nhau) trong quý:

Thực hiện đánh giá, phân loại tính theo số ngày làm việc thực tế của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, t chức, đơn vị (tính riêng tại nơi chuyển đi và nơi chuyển đến). Cơ quan, đơn vị nơi chuyển đến chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại (bao gồm cả kết quả tại nơi chuyển đi) và chi trả thu nhập tăng thêm cả quý cho cán bộ, công chức, viên chức.

6. Đối với cán bộ, công chức chuyên trách của 05 đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã chuyển biên chế và kinh phí hoạt động về cơ quan, đơn vị cùng cấp (Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố):

Cán bộ, công chức tiếp tục thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý theo Quyết định số 4631/QĐ-UBND, Quyết định số 3728/QĐ-UBND và hướng dẫn nêu trên.

7. Thi gian áp dụng:

Công văn này thay thế Công văn số 2980/UBND-VX ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố và làm căn cứ để đánh giá, phân loại, chi thu nhập tăng thêm từ Quý III năm 2019 trở đi.

8. Phân công, tổ chức thực hiện:

a) Giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí dự toán kinh phí để chi trả thu nhập tăng thêm theo đúng quy định.

b) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận - huyện:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác chuyên môn cho viên chức ngành Giáo dục và đào tạo trong thời gian nghỉ hè hàng năm đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

- Có biện pháp giải quyết kịp thời, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các cá nhân, tổ chức liên quan nếu xảy ra sai phạm, khiếu nại, tố cáo trong thực hiện chính sách chi trả thu nhập tăng thêm.

c) Giao Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, tổng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- S
Nội vụ (2b);
- Sở Tài chính (2b);
- Kho bạc Nhà nước TP;
- VP
UB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX/KN).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4634/UBND-VX năm 2019 về hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 3728/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100