Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4230/VP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Thị Huỳnh Mai
Ngày ban hành: 03/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
UBND THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4230/VP-KSTT
V/v thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở, ban, ngành;
- UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1803/UBND-VX ngày 03 tháng 6 năm 2021 về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố; trong đó có nội dung giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp.

Trên cơ sở tiếp nhận ý kiến của các sở, ban, ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

1. Trường hợp đặc biệt, cấp bách mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp trực tiếp: tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và khuyến khích trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các nhóm thủ tục sau:

- Thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử.

- Thủ tục hành chính thuộc các nhóm thủ tục liên quan đến: kho bạc, công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm...để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức.

- Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội; thẻ bảo hiểm y tế.

- Thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Văn phòng đã lập Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và theo lĩnh vực phụ trách, ngoài các thủ tục hành chính nêu trên, trong phạm vi các nhóm thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách nêu tại Điểm 1 Công văn này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách để tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Kèm Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách);
- TTUB: CT, các PCT;
- Cổng thông tin điện tử Thành phố;
- Trung tâm Báo chí Thành phố;
- VPUB: CVP; các PCVP;
- Phòng Văn xã;
- Lưu: VT, (KSTT/ThL).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Huỳnh Mai

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC BIỆT, CẤP BÁCH ĐƯỢC TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP TRONG ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
(Ban hành kèm theo Công văn số: 4230/VP-KSTT ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Lĩnh vực tư pháp

1.1. Khai sinh, khai tử.

1.2. Công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thừa phát lại.

2. Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

3. Lĩnh vực giao thông vận tải

3.1. Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

3.2. Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thủy trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương.

3.3. Thủ tục công bố lại cảng, bến thủy nội địa đối với cảng, bến thủy nội địa còn hiệu lực hoạt động đến trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

3.4. Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển.

3.5. Tổ chức lưu thông tạm thời cho xe ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.

3.6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số xe máy chuyên dùng.

3.7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

4. Lĩnh vực xây dựng

4.1. Hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Sở Xây dựng.

4.2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

4.3. Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình (Ban Quản lý Khu công nghệ cao thực hiện tiếp nhận trực tiếp và giải quyết hồ sơ).

5. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn, sản phẩm động vật trên cạn từ cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

6. Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

6.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận trực tiếp tùy theo nhu cầu cấp bách, hoặc cần thiết do tổ chức, đơn vị, nhà đầu tư, doanh nghiệp tự xác định.

6.2. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tiếp nhận trực tiếp hồ sơ cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cho các ngành thuộc lĩnh vực lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế.

6.2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp nhận trực tiếp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký hợp tác xã tùy theo nhu cầu cấp bách hoặc cần thiết do tổ chức, cá nhân tự xác định.

7. Lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn tại cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh, vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

8. Lĩnh vực lao động

Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu Công nghiệp tiếp nhận trực tiếp đối với các thủ tục:

8.1. Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

8.2. Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

8.3. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4230/VP-KSTT ngày 03/06/2021 về thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


658

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.249.22