Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3517/GDĐT-TC năm 2020 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3517/GDĐT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 22/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3517/GDĐT-TC
V/v chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông công lập;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc S
.

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức,

Sở Giáo dục và Đào tạo hưng dẫn về đối tượng áp dụng các mức phụ cấp trách nhiệm công việc đi với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục như sau:

1. Mc 2, hệ s 0,3 so vi mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với:

- Cán bộ quản lý và giáo viên của các trường chuyên biệt.

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường phổ thông hạng I.

2. Mức 3, hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với:

Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường phổ thông hạng II.

3. Mức 4, hệ số 0.1 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với:

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường phổ thông hạng III.

- Thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

Lưu ý: Đi tượng Nhân viên bảo vệ trường học không thuộc diện được hưởng chế độ phụ cp trách nhiệm theo Thông tư s 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005.

Văn bản này thay thế văn bản số 2924/GDĐT-TC ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, trường Trung học phổ thông công lập và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ (để biết);
- Sở Tài chính
biết);
- Kho bạc Nhà nước T
p. HCM biết);
- Phòng KHTC
phi hợp);
- Lưu: VT, TCCB. TA.

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3517/GDĐT-TC năm 2020 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


238

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78