Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1869/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 1869/TTg-KTN
V/v cơ chế sử dụng đất quốc phòng

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (tờ trình số 2498/TTr-BQP ngày 21 tháng 5 năm 2008), công văn số 4571/BC-BQP ngày 05 tháng 9 năm 2008) và ý kiến của các cơ quan liên quan; căn cứ kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 30 tháng 10 năm 2008, về cơ chế sử dụng đất quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2010, trình Chính phủ xét duyệt trong quý I năm 2009.

2. Việc sử dụng đất quốc phòng đối với các doanh nghiệp quân đội thực hiện cổ phần hóa: Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1231/CP-ĐMDN ngày 12 tháng 9 năm 2003.

3. Đất do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý sử dụng, không có tranh chấp nhưng chưa sử dụng ngay cho mục đích quốc phòng: Bộ Quốc phòng có phương án giao cho các đơn vị và doanh nghiệp quân đội sử dụng vào mục đích kinh tế phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bộ Quốc phòng ban hành quy chế quản lý sử dụng đất nêu trên, bảo đảm chặt chẽ theo quy định của pháp luật và kịp thời chuyển ngay để sử dụng cho mục đích quốc phòng khi cần thiết. Trường hợp đặc biệt Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Đối với đất đang sử dụng cho mục đích quốc phòng cần điều chỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương (theo thỏa thuận của Bộ Quốc phòng với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sau đó Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

5. Nguồn thu từ việc khai thác sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất nêu tại điểm 3 và điểm 4 trên đây được sử dụng để chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất quốc phòng phải di chuyển; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới doanh trại quân đội theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử dụng các khoản thu nêu trên, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

 THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1869/TTg-KTN ngày 04/11/2008 về việc cơ chế sử dụng đất quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.385

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.206