Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6266/BYT-BH 2017 bổ sung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT

Số hiệu: 6266/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đặng Hồng Nam
Ngày ban hành: 02/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6266/BYT-BH
V/v bổ sung Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 quy định chuẩn và và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tại Bảng 3 ban hành kèm theo Quyết định nói trên (Bảng chtiêu chi tiết dịch vụ kthuật và vật tư thanh toán bảo hiểm y tế) có chi tiêu số thứ tự 14 “TYLE_TT” và chỉ tiêu số thứ tự 15 “THANH_TIEN” trong nội dung phần diễn giải có ghi tham khảo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định đối với các trường hợp có tỷ lệ thanh toán đặc biệt.

Do sơ suất trong việc ban hành văn bản, nay Bộ Y tế bổ sung Phụ lục số 01 hướng dẫn cách tính thành tiền trong một số trường hợp có tỷ lệ thanh toán đặc biệt (Phụ lục đính kèm theo Công văn này).

Nhận được Công văn này, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) nhng khó khăn, vướng mc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm L
ê Tuấn (để b/c);
- Vụ tr
ưởng Vụ BHYT (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Hồng Nam

 

PHỤ LỤC 01.

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THÀNH TIỀN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CÓ TỶ LỆ THANH TOÁN ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Công văn số     /BYT-BH ngày    /11/2017 của Bộ Y tế)

STT

Các trường hợp

Mã nhóm

Đơn giá

Số lượng

Tỷ lệ thanh toán

Thành tiền

Ghi chú

(TEN_DICH_VU)

(MA_NHOM)

(DON_GIA)

(SO_LUONG)

(TYLE_TT)

(THANH_TIEN)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (3) x (4) x (5)/100

(7)

1

Giường nằm ghép 2

15

90,000

1

50

45,000

Nm ghép 2 thì toàn bộ số tiền là 50% số tiền ban đầu, bệnh nhân KHÔNG phải tự trả 50% còn lại -> S lượng = 1; tỷ lệ TT = 50; Thành tiền = Số lượng*đơn giá*tỷ lệ/100

2

Giường nằm ghép từ 3 trở lên

15

90,000

1

30

27,000

Nằm ghép 3 trở lên thì toàn bộ stiền là 30% số tiền ban đầu, bệnh nhân KHÔNG phải tự tr 70% còn lại -> Số lượng = 1; tỷ lệ TT = 30; Thành tiền = Số lượng*đơn giá*tlệ/100

3

Khám ln thứ 2 đến lần thứ 4

13

20,000

1

30

6,000

Khám ln thứ 2 đến ln th 4 thì toàn b stiền là 30% số tiền ban đầu, bệnh nhân KHÔNG phải tự trả 70% còn lại -> Số lượng = 1; tlệ TT = 30; Thành tiền = Số lượng*đơn giá*tỷ lệ/100

4

Khám lần thứ 5

13

20,000

1

10

2,000

Khám lần thứ 5 thì toàn bộ số tiền là 10% số tiền ban đầu, bệnh nhân KHÔNG phải tự trả 90% còn lại -> Số lượng = 1; tlệ TT = 10; Thành tiền = Số lượng*đơn giá*tỷ lệ/100

5

DVKT thứ 2 trong cùng 1 lần PT (cùng kíp)

8

2,460,000

1

50

1,230,000

DVKT thứ 2 trong cùng 1 lần PT (cùng kíp TH) thì toàn bộ số tiền của DVKT đấy là 50% số tiền ban đu, bệnh nhân KHÔNG phi tự trả 50% còn lại -> Số lượng = 1; tlệ TT = 50; Thành tiền = Số lượng*đơn giá*tlệ/100

6

DVKT thứ 2 trong cùng 1 lần PT (khác kíp)

8

2,460,000

1

80

1,968,000

DVKT thứ 2 trong cùng 1 ln PT (khác kíp TH) thì toàn bộ số tiền của DVKT đấy là 80% số tiền ban đầu, bệnh nhân KHÔNG phi tự trả 20% còn lại -> Số lượng = 1; tỷ lệ TT = 80; Thành tiền = Số lượng*đơn giá*tlệ/100

 

MINISTRY OF HEALTH
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.: 6266/BYT-BH
Re: Amendments to the Appendix 01 enclosed with the Decision No. 4210/QD-BYT dated September 20, 2017 by Ministry of Health

Hanoi, November 02, 2017

 

To:

- Departments of Health of provinces or central-affiliated cities;
- Hospitals and institutes having patient beds affiliated to Ministry of Health;
- Health facilities affiliated to Ministries;

Minister of Health has recently promulgated the Decision No. 4210/QD-BYT dated September 20, 2017 providing for output data standards and formats used in management, assessment and payment for medical services covered by health insurance. The Appendix 01 which is used as reference for cases of special coinsurance percentages has been mentioned in the descriptions of the entry No. 14 “TYLE_TT” and the entry 15 “THANH_TIEN” at Table 3 (Entries relating to medical technical services and medical supplies covered by health insurance fund) enclosed with the abovementioned Decision.

Ministry of Health hereby supplements the Appendix 01 – Guidance on certain cases of special coinsurance percentage (The Appendix enclosed herewith) to the abovementioned Decision.

When receiving this document, concerned units are required to promptly organize the implementation of this document and send reports on difficulties that arise during the implementation of this document to the Ministry of Health (via the Health Insurance Department) for consideration./.

 

 

BY ORDER OF MINISTER PP. DIRECTOR OF HEALTH INSURANCE DEPARTMENT
DEPUTY DIRECTOR
Dang Hong Nam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 01

GUIDANCE ON CERTAIN CASES OF SPECIAL COINSURANCE PERCENTAGE
(Enclosed with the Official Dispatch No.     /BYT-BH dated    /11/2017 by Ministry of Health)

STT

Cases

Code of group of medical services

Unit price

Quantity

Coinsurance percentage

Amount

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(TEN_DICH_VU)

(MA_NHOM)

(DON_GIA)

(SO_LUONG)

(TYLE_TT)

(THANH_TIEN)

(1)

(2)

(3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(5)

(6) = (3) x (4) x (5)/100

(7)

1

Two patients sharing a hospital bed

15

90,000

1

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If two patients share a bed, total cost of bed shall be equal to 50% of the primary cost of bed; the patient shall not pay the remaining 50% amount. Therefore, Quantity = 1; coinsurance percentage = 50; Amount = Quantity*unit price*coinsurance percentage/100

2

Three patients or more sharing a hospital bed

15

90,000

1

30

27,000

If three patients, or more, share a bed, total cost of bed shall be equal to 30% of the primary cost of bed; the patient shall not pay the remaining 70% amount. Therefore, Quantity = 1; coinsurance percentage = 30; Amount = Quantity*unit price*coinsurance percentage/100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From the second examination to the fourth examination

13

20,000

1

30

6,000

When taking the second, third or fourth examination, total cost of medical examination shall be equal to 30% of the primary cost, and the patient shall not pay the remaining 70% amount. Therefore, Quantity = 1; coinsurance percentage = 30; Amount = Quantity*unit price*coinsurance percentage/100

4

For the fifth examination

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20,000

1

10

2,000

When taking the fifth examination, total cost of medical examination shall be equal to 10% of the primary cost, and the patient shall not pay the remaining 90% amount. Therefore, Quantity = 1; coinsurance percentage = 10; Amount = Quantity*unit price*coinsurance percentage/100

5

Using the second technical service in the one surgery (performed by the same surgical team)

8

2,460,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

1,230,000

When using the second technical service in the one surgery (performed by the same surgical team), total cost of such medical service shall be equal to 50% of the primary cost, and the patient shall not pay the remaining 50% amount. Therefore, Quantity = 1; coinsurance percentage = 50; Amount = Quantity*unit price*coinsurance percentage/100

6

Using the second technical service in the one surgery (performed by another surgical team)

8

2,460,000

1

80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

When using the second technical service in the one surgery (performed by another surgical team), total cost of such medical service shall be equal to 80% of the primary cost, and the patient shall not pay the remaining 20% amount. Therefore, Quantity = 1; coinsurance percentage = 80; Amount = Quantity*unit price*coinsurance percentage/100

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6266/BYT-BH ngày 02/11/2017 về bổ sung Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.606

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!