Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1094/BHXH-CSXH hướng dẫn thủ tục hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1094/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 23/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn một số thủ tục hồ sơ hưởng các chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân

Ngày 17/5/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 777/QĐ-BHXH kèm theo Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Tuy nhiên, do đặc thù về tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang, ngày 20/7/2010 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 3014/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Ngày 09/12/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để đảm bảo thống nhất thực hiện trong khi chưa có quy định mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời hướng dẫn một số thủ tục hồ sơ hưởng BHXH đối với người tham gia BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an như sau:

1. Xác định số hồ sơ hưởng lương hưu, BHXH một lần, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ tử tuất là số Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Xác nhận trên Sổ bảo hiểm xã hội theo quy định về nội dung đã hưởng lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tử tuất; đục lỗ Sổ BHXH theo quy định sau khi giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH một lần và chế độ tử tuất đối với người lao động.

3. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân trực tiếp niêm phong hoặc ủy quyền cho đơn vị sử dụng lao động (cấp có thẩm quyền) niêm phong hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và gửi bảo đảm bằng đường công vụ hoặc giao cho đơn vị sử dụng lao động hoặc người hưởng chế độ trực tiếp chuyển đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nơi người lao động hoặc thân nhân người lao động hưởng chế độ; thực hiện các nội dung khác liên quan quy định tại khoản 1 Điều 28 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH (trong đó lưu ý thực hiện đúng nội dung tại gạch đầu dòng cuối của điểm a khoản 1 và lập báo cáo, lập danh sách đối tượng chuyển đi theo quy định tại điểm e, g khoản 1 Điều 28).

4. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hướng dẫn người lao động đăng ký rõ địa chỉ nơi cư trú khi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng để bổ sung vào Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng làm căn cứ cho BHXH tỉnh thông báo người hưởng chế độ đến làm thủ tục đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Đối với trường hợp hồ sơ giao cho người hưởng chế độ nộp tại BHXH tỉnh thì cần yêu cầu người hưởng chế độ quản lý hồ sơ, không làm mất niêm phong và sớm nộp cho cơ quan BHXH để nhận chế độ được kịp thời, đảm bảo công tác quản lý hồ sơ hưởng chế độ.

5. Sau khi giải quyết hưởng lương hưu và chế độ tử tuất, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện thu hồi và lưu giữ, quản lý Sổ BHXH (không gửi kèm theo hồ sơ chuyển về hưởng tại BHXH tỉnh, thành phố). Đối với hồ sơ đã chuyển về hưởng lương hưu tại BHXH tỉnh, thành phố mà có cả Sổ BHXH thì BHXH tỉnh, thành phố thực hiện lưu cùng hồ sơ (trường hợp hồ sơ chuyển về hưởng từ ngày 01/7/2010 mà chưa kèm theo Sổ BHXH thì BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân có trách nhiệm thu hồi và lưu giữ).

6. Tiếp tục sử dụng các mẫu quyết định hưởng và thủ tục hồ sơ hưởng các chế độ BHXH đang thực hiện cho đến khi có quy định mới.

Văn bản này thay thế công văn số 3014/BHXH-CSXH ngày 20/7/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ nội dung hướng dẫn tại văn bản này để triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc(để b/c)
- Các Phó TGĐ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc BHXH VN;
- Lưu VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1094/BHXH-CSXH hướng dẫn thủ tục hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.024
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.233.215