Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3985/BHXH-LT năm 2019 hướng dẫn về cập nhật hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội lên Hệ thống Lưu trữ tập trung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3985/BHXH-LT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 24/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3985/BHXH-LT
V/v hướng dẫn cập nhật hồ sơ hưởng BHXH lên Hệ thống Lưu trữ tập trung

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Thành ph trực thuc Trung ương

Căn c Quyết đnh số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tng Giám đốc Bo him xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưng các chế độ BHXH, chi tr các chế độ BHXH, BHTN. Tiếp theo công văn s 2812/BHXH-LT ngày 02/8/2019 về việc cấp tài khoản truy cp phần mm Lưu trữ Hồ sơ Điện t trên Hệ thống đ khai thác hồ sơ làm căn c giải quyết các chế độ BHXH.

BHXH Việt Nam hưng dẫn BHXH các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tnh) s hóa và b sung h sơ đ cp nht lên Hệ thng Lưu trữ tp trung phục vụ cho các hot đng nghiệp vụ và lưu tr hồ sơ hưng các chế đ BHXH như sau:

1. Số hóa và chuyển hồ sơ mi lên Hệ thống Lưu trữ tập trung

Việc cp nhật hồ mới lên Hệ thống Lưu trữ tập trung được thực hiện tại các Phòng/Bộ phn (gi chung là b phận) nghiệp vụ với các bước c thể sau:

Bước 1: B phn Tiếp nhn và Tr kết qu thủ tc hành chính thc hiện số hóa toàn b hồ sơ giấy đã tiếp nhn (tr sổ BHXH) để cp nhật vào Hệ thống (kim tra đm bo đ thành phần h sơ, nh chính xác, tính toàn vẹn của hồ sơ; scan toàn b hồ sơ giấy để cp nht vào H thng) và chuyển B phn Chế độ BHXH;

Bước 2: B phn Chế độ BHXH truy cập vào Hệ thống, cập nht thông tin, đối chiếu vi dữ liệu để xét duyệt hồ sơ hưng các chế độ BHXH và trình lãnh đo p duyệt các quyết định, bn quá trình đóng BHXH (nếu có) tương ng vi tng chế đ theo mu ban hành kèm theo Quyết định s 166/QĐ-BHXH; đng thời in 02 bản các quyết định hưng, bản quá trình đóng BHXH trình lãnh đo ký phát hành: chuyn Bộ phn Tiếp nhn và Tr kết quả th tục hành chính.

Bước 3: B phận Tiếp nhn và Trả kết quả th tục hành chính nhn h sơ đã được giải quyết từ Bộ phn chế đ BHXH đ trả cho người np theo hình thức đã đăng ký nhn hồ sơ. Tích hợp hồ sơ giy đã tiếp nhn (đã được s hóa) vi hồ sơ đã được giải quyết (đã đưc ký sổ) t Bộ phn Chế đ BHXH, kim tra thành phần h sơ, nếu đầy đủ và đảm bo tính pháp lý thì chuyn sang Hệ thng lưu tr tập trung; đng thời t chc lưu trữ h giấy theo quy định.

2. B sung h sơ trong quá trình giải quyết chế đ BHXH

Trong quá trình khai thác hồ sơ hưng BHXH tại phần mm Lưu tr HĐiện tử (địa ch: luutruhsdt.baohiemxahoi.gov.vn) mà tại kho Lưu tr Hồ sơ Điện t không Lưu trữ hồ hoặc có h sơ nhưng không đy đủ như hồ sơ đang Lưu tr tại BHXH tnh thì BHXH tnh gi h hoặc thành phn hồ sơ còn thiếu (bn chính) v BHXH Việt Nam (Trung tâm Lưu trữ) để kịp thi s hóa, cập nht vào Hệ thng lưu trữ tập trung; đng thi sao y mt b đ lưu tr tại BHXH tnh.

Yêu cầu Giám đốc BHXH tnh ch đạo các b phn nghiệp vụ s hóa, cập nhật kịp thi hồ sơ hưng BHXH lên H thng Lưu trữ tp trung theo quy đnh. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đ nghị BHXH tnh phn ánh v BHXH Vit Nam (Trung tâm Lưu tr) đ tng hợp báo cáo Lãnh đạo Ngành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- Lưu: VT, LT (03 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3985/BHXH-LT năm 2019 hướng dẫn về cập nhật hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội lên Hệ thống Lưu trữ tập trung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.130

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140