Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5293/TCT-CS thuế giá trị gia tăng dịch vụ cho thuê kho ngoại quan cung cấp trong kho ngoại quan

Số hiệu: 5293/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5293/TCT-CS
V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh: Bình Dương, Quảng Ninh;
- Công ty CP Logistics U&I;
(Đ/c:Số 9 Ngô Gia Tự, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
- Công ty CP cung ứng tàu biển Quảng Ninh;
(Đ/c: Số 2 đường Hạ Long, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
- Công ty TNHH Molenbergnatie Việt Nam.
(Đ/c: số 23 VSIP II-A, đường số 30 KCN Việt Nam Singapore, H. Tân Uyên, Bình Dương)

 

Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn một số Cục Thuế và doanh nghiệp về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê kho ngoại quan và dịch vụ cung cấp trong kho ngoại quan. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“...Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”

Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

…”

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện áp dụng thuế suất 0%.

Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% như sau:

“- Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:

+ Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.”

Về nội dung tương tự, Bộ Tài chính đã có công văn số 14688/BTC-TCT ngày 19/10/2015 trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, Tổng cục Thuế có công văn số 4754/TCT-CS ngày 11/11/2015 trả lời Công ty TNHH Mascot Việt Nam và Cục Thuế tỉnh Hải Dương (bản photo các công văn kèm theo).

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp, doanh nghiệp được phép thành lập và kinh doanh kho ngoại quan theo quy định thực hiện cung cấp: dịch vụ cho thuê kho ngoại quan cho tổ chức, cá nhân nước ngoài để lưu trữ hàng hóa cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trước khi xuất khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, tái xuất hoặc để phục vụ sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, đóng gói bao bì, dán nhãn mác cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện trong kho ngoại quan gắn với xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì các dịch vụ này áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp được phép thành lập và kinh doanh kho ngoại quan theo quy định thực hiện cung cấp: dịch vụ cho thuê kho ngoại quan, dịch vụ bốc dỡ hàng hóa, đóng gói bao bì, dán nhãn mác cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng tại Việt Nam thì thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2015/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế và doanh nghiệp biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ PC, CST, TCHQ - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS(4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
---------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 5293/TCT-CS
Re: Policies on Value-added tax (VAT).

Hanoi, December 10, 2015

 

To:

- Tax departments of provinces: Binh Duong and Quang Ninh;
- Logistics U&I Corporation;
(Address: No. 9, Ngo Gia Tu Street, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province)
- Quangninh Shipchandler Joint-stock Corporation;
(Address: No. 2 Ha Long Street, Ha Long City, Quang Ninh Province)
- Molenbergnatie Vietnam Limited Company
(Address: No.23 VSIP II-A, Street 30, Tan Uyen District, Binh Duong Province)

 

In the last period, the General Department of Taxation has received official dispatches from provincial tax departments and enterprise with respect to policies on value-added tax (hereinafter referred to as “VAT”) imposed on bonded warehouse leasing services and services provided in bonded warehouses. With regard to this issue, the General Department of Taxation has the following opinions:

 Clause 20 Article 4 of the Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of Ministry of Finance on guiding goods and services which are not subject to VAT provides for as follows:

“….Free trade zones include: export-processing zones, export processing companies, tax-suspension warehouses, bonded warehouses, special economic zones, commercial - industrial zones, and other economic zones established and provided with similar tax incentives as free trade zones according to Decisions of the Prime Minister.   The transactions between a free trade zone and an external party are considered export/import.”

Clause 1 Article 9 of the Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of Ministry of Finance provides for guidance on the 0% tax imposed on the following exported goods and services:“1. 0% VAT is applied to exported goods and services; construction and installation overseas and in free trade zones; international transport; exported goods and services that are not subject to VAT, except for the cases in Clause 3 of this Article, in which 0% VAT is not applied. Exported goods and services are those that are sold to overseas organizations and individuals and are consumed outside Vietnam, sold to the entities in free trade zones, or sold to foreign customers as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

…”

Conditions for application of 0% tax are specified in Clause 2 Article 9 of the Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of Ministry of Finance.

Clause 3 Article 9 of the Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of Ministry of Finance provides for the cases in which 0% VAT is not applied, including:

“- 0% tax is not applied to the following services that are provided in Vietnam to overseas entities:

+ Services in association with sale, distribution, consumption of goods in Vietnam.”

With regard to similar contents, Ministry of Finance has provided for in the Official Dispatch No. 14688/BTC-TCT dated October 19, 2015 in response to the National Assembly Delegation of Binh Duong Province, and the General Department of Taxation has also promulgated the Official Dispatch No. 4754/TCT-CS dated November 11, 2015 in response to Mascot Vietnam Company Limited and Tax Department of Hai Duong Province (copies of said official dispatches are attached hereto).

Based on the said guidelines, if an enterprise that is permitted to establish and operate bonded warehouses in conformity with prevailing regulations provides bonded warehouse leasing services to foreign entities to store their goods before they are exported, in transit, re-exported or used to produce or process exported goods; or provides cargo loading, packaging or labeling services in association with export of goods to foreign countries to foreign entities in bonded warehouses, the 0% VAT shall apply to these services provided that conditions mentioned in Clause 2 Article 9 of the Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of Ministry of Finance are satisfied.    

If an enterprise that is permitted to establish and operate bonded warehouses in conformity with prevailing regulations provides bonded warehouse leasing services, cargo loading, packaging or labeling services in association with distribution and sale of goods in Vietnam, to foreign entities, such services are the cases mentioned in Clause 3 Article 9 of the Circular No. 219/2013/TT-BTC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Cao Anh Tuan

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official dispatch No. 5293/TCT-CS dated December 10, 2015, policies on Value-added tax VAT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


850

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.111.130