Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1055/TY-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Nguyễn Công Dân
Ngày ban hành: 17/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1055/TY-KD
V/v Kiểm tra, giám sát ô nhiễm phóng xạ sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Cơ quan Thú y vùng;
- Các Chi cục Kiểm dịch động vật vùng.

Cục Thú y nhận được Công văn số 1599/BNN-QLCL ngày 08/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh một số nội dung trong Công văn số 966/BNN-QLCL ngày 14/4/2011 về việc kiểm soát dư lượng phóng xạ trong thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam. Để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra mức nhiễm phóng xạ trong thực phẩm theo hướng dẫn tại Công văn số 1599/BNN-QLCL ngày 08/6/2011, Công văn số 966/BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 673/TY-KD ngày 20/4/2011 của Cục Thú y.

2. Tần suất lấy mẫu để kiểm tra mức phóng xạ được áp dụng theo từng Doanh nghiệp đối với các lô hàng đăng ký nhập khẩu tại mỗi cửa khẩu.

a) Thực hiện lấy mẫu với tần suất 100% các lô hàng có xuất xứ từ các tỉnh Fukushima, Ibaraki, Tochigi của Nhật Bản;

b) Thực hiện lấy mẫu với tần suất 20% các lô hàng đăng ký nhập khẩu (05 lô hàng lấy mẫu kiểm tra 01 lô) có xuất xứ từ các tỉnh khác của Nhật Bản;

3. Chỉ được phép hoàn tất các thủ tục kiểm dịch để thông quan hàng hóa sau khi đã kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, ô nhiễm phóng xạ và đạt yêu cầu.

Trường hợp nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức giới hạn tối đa cho phép theo quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BYT ngày 17/5/2011 của Bộ Y tế ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm (gửi kèm), yêu cầu chủ hàng thực hiện việc tái xuất toàn bộ số hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

4. Các đơn vị tổng hợp báo cáo kinh phí cho việc lấy mẫu, gửi mẫu, phân tích mẫu và gửi về phòng Tài chính - Cục Thú y trước ngày 25/6/2011 để tổng hợp báo cáo Bộ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Cục Thú y để xử lý kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT; (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát; (để b/c);
- TTr. Diệp Kỉnh Tần; (để b/c);
- TTr. Lương Lê Phương; (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục QLCL NLS và TS;
- Lưu VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Dân

 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF VETERINARY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: 1055/TY-KD
On inspection and monitoring of radioactive contamination of fishery products imported from Japan.

Hanoi, June 17, 2011

 

To:

- The Regional Veterinary Offices;
- The Regional Animal Quarantine Branches.  

 

The Veterinary Department received the Official Dispatch No.1599/BNN-QLCL dated 08/6/2011 of the Ministry of Agriculture and Rural Development on the adjustment of some contents in the Official Dispatch No.966/BNN-QLCL dated 14/4/2011 on the control of radioactive residues in food imported from Japan into Vietnam. To ensure the strict control of lots of imported food from Japan, the Department of Veterinary has the following opinions:

1. The units strictly implement the regulations on inspection of the radioactive contamination level in food as guided in the Official Dispatch No.1599/BNN-QLCL on 08/6/2011, the Official Dispatch No.966/BNN-QLCL of the Ministry of Agriculture Industry and Rural Development and the Official Dispatch No.673/TY-KD on 20/04/2011 of The Veterinary Department.

2. Sampling frequency to inspect the radiation levels is applied by each enterprise for the lots of goods registered for import at each border gate.

a) Sampling with frequency of 100% of the lots of goods originated from provinces Fukushima Prefecture, Ibaraki, Tochigi of Japan;

b) Sampling with frequency of 20% of the lots of goods registered for import (05 lots shall be sampled 01 for inspection) originated from other provinces of Japan;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where contamination of radioactive substances is in access of the permissible maximum limit levels under the provisions of Circular No.17/2011/TT-BYT on 17/5/2011 of the Ministry of Health promulgating Provisions on radioactive contamination limit levels in foods (attached), it is requested the goods owners to implement the re-export of all goods out of the territory of Vietnam.

4. The units synthesize, report costs for taking samples, sending samples, analyzing samples and send to the office of Finance - Department of Veterinary prior to 25/06/2011 for synthesis to report to the Ministry.

During the course of implementation, if any problem arises, the units report in writing to the Department of Veterinary for handling timely./.

 

 

 

FOR DIRECTOR
DEPUTY DIRECTOR
Nguyen Cong Dan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 1055/TY-KD of June 17, 2011, On inspection and monitoring of radioactive contamination of fishery products imported from Japan.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.150

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!