Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 769/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 31/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/TCHQ-TXNK
V/v xác định ưu đãi thuế hàng hóa NK của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 134/SKHĐT-HTĐT ngày 15/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn xác nhận ưu đãi miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì:

“Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường”.

- Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cđịnh của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP hoặc địa bàn thuộc ưu đãi thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính, dự án đầu tư bằng nguồn vn htrợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc;

…..

đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

- Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì “Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ.

- Căn cứ quy định tại điểm 41 Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ thì “Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu” thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 (thay thế Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010) thì Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc đchế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

……

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

- Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016) thì hàng hóa nêu tại khoản 11 Điều 101 Thông tư này phải đăng ký Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế. Hồ sơ đăng ký Danh mục thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Theo đó, một trong những hồ sơ đăng ký Danh mục là Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án và phiếu theo dõi trừ lùi được xây dựng một lần cho cả dự án, hoặc xây dựng từng giai đoạn thực hiện dự án, từng hạng mục công trình của dự án (nêu tại giấy phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu khoa học kỹ thuật của dự án... thể hiện dự án thực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo từng hạng mục công trình), hoặc xây dựng theo từng tổ hợp, dây chuyền nếu hàng hóa là hệ thống tổ hợp dây chuyền thiết bị, máy móc.

Trường hợp Danh mục đã đăng ký cho cả dự án hoặc cho từng hạng mục, công trình, tổ hp, dây chuyền có sai sót hoặc cần thay đổi thì người khai hải quan được sửa đi với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan hải quan trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

- Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016) thì thời điểm đăng ký Danh mục là trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu đầu tiên của dự án, hạng mục, giai đoạn dự án hoặc dự án mở rộng.

- Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 104 Thông tư số 194/2010/TT-BTC (nay là Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016) thì các trường hợp phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, ngoài việc phải sử dụng hàng hóa đã được miễn thuế theo đúng quy định, người nộp thuế có trách nhiệm quyết toán việc thực hiện nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế theo Danh mục đã đăng ký với cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục theo mẫu số 04 hoặc mẫu số 05 Phụ lục II để quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhập khẩu, sử dụng toàn bộ hàng hóa miễn thuế.

Thời hạn quyết toán: Chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan.

2. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, trường hợp dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy chế biến tinh bột mì” của Công TNHH MTV Định Khuê được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 45121000260 ngày 28/01/2013, Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất số 6276132775 ngày 07/7/2016 không mở rộng quy mô, không nâng cao công suất, không đổi mới công nghệ, không giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường thì không phải là dự án đầu tư mở rộng.

3. Do nội dung công văn số 134/SKHĐT-HTĐT ngày 15/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh nêu chưa phù hợp (dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Định Khuê được UBND tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 45121000260 ngày 28/01/2013. Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 07/7/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, trong đó quy định tiến độ thực hiện dự án: dự án đi vào hoạt động từ năm 2004). Mặt khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh không gửi hồ sơ kèm theo nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở để trả lời theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh có ý kiến để Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện và cung cấp đầy đủ hồ sơ với cơ quan hải quan nơi thông báo Danh mục miễn thuế hoặc cung cấp đầy đủ hồ sơ về Tổng cục Hải quan đế được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 769/TCHQ-TXNK
On determination of tariff preferential treatment for import goods under investment projects

Hanoi, January 31, 2019

 

To: Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province.

General Department of Customs receives Official Dispatch No. 134/SKHDT-HTDT dated January 15, 2019 of Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province requesting guidelines for confirming exemption of import duties of goods in order to establish fixed assets of investment projects. General Department of Customs gives its opinions hereunder regarding this matter:

1. Pursuant to Clause 3 Article 3 Law on Investment No. 67/2014/QH13:

“Expansion project means a project to make investment to expand the scale, improve the capacity, apply new technologies, reduce pollution or improve the environment”.

- Pursuant to Clause 6 Article 12 Decree No. 87/2010/ND-CP dated August 13, 2010 of Government; Clause 7 Article 101 Circular No. 194/2010/TT-BTC dated December 6, 2010 of Ministry of Finance: Goods imported to establish fixed assets of investment projects in fields benefitting from import duty preferential treatment under Annex I attached to Decree No. 87/2010/ND-CP or in administrative divisions receiving import duty preferential treatment under List of administrative divisions receiving corporate income tax preferential treatment attached to Decree No. 124/2008/ND-CP dated December 11, 2008 of Government on elaborating and providing guidelines for a number of Articles of Law on Corporate income tax and Decree No. 53/2010/ND-CP dated May 19, 2010 of Government on areas benefitting from investment incentives and corporate income tax preferential treatment with respect to recently established administrative divisions due to adjustment to administrative landmarks by Government and investment projects whose ODA capital is exempted from import duty, including: 

a) Equipment and machinery;

…..

dd) Domestic construction materials yet to be manufactured.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Pursuant to Point 41 under List of administrative divisions receiving corporate income tax preferential treatment attached to Decree No. 124/2008/ND-CP dated December 11, 2008 of Government: “Communes of Tan Bien, Tan Chau, Chau Thanh and Ben Cau” are listed as areas with particular socio-economic hardships.

- Pursuant to Clause 11 Article 16 Law on Import and export duties No. 107/2016/QH13, Article 14 Decree No. 134/2016/ND-CP dated September 1, 2016 (replacing Decree No. 87/2010/ND-CP dated August 13, 2010), goods imported to establish fixed assets of entities benefitting from investment incentives according to investment laws shall be exempted from import duty, including:

a) Machinery and equipment; components, parts, detached parts and attachments to be assembled in sync or used in sync with machinery and equipment; materials and constituents used for manufacture of machinery and equipment or for manufacture of components, parts, detached parts and attachments of machinery and equipment;

……

Import duty exemption applied to import goods specified in this Clause shall also be applied to investment projects for new construction and expansion.

- Pursuant to Clause 1, Clause 4 Article 102 Circular No. 194/2010/TT-BTC (currently Article 30 Decree No. 134/2016/ND-CP dated September 1, 2016), goods specified in Clause 11 Article 101 of this Circular must be registered in list of import and export goods benefitting from tax exemption. Application for the list shall comply with Clause 4 Article 102 of Circular No. 194/2010/TT-BTC.

According to Circular No. 194/2010/TT-BTC, application for the list consisting lists of import and export goods applied for tax exemption in conformity with investment fields, sectors, project purposes and scales and a quantity monitoring sheet shall be produced once for entire projects, for each phase of the projects, for each work item in the projects (specified in investment permits issued by competent agencies or techno-economic assessment, scientific and technical documents of the projects, etc. indicating that the projects are executed in each phase or each work item) or for each combination and assembly line if goods are a system of combined assembly line of equipment and machinery.

In case a list registered for the entire projects, work item, construction, combination or assembly line is faulty or requires revision, the customs declarant may revise should documents be submitted to the customs authority before importing the goods to prove the addition or revision to be suitable for requirements of the projects.

- Pursuant to Clause 6 Article 102 Circular No. 194/2010/TT-BTC (currently Article 30 Decree No. 134/2016/ND-CP dated September 1, 2016), the list shall be registered before making the first import declaration of projects, work items, project phase or projects for extension.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Settlement time limit: Within 45 days after the completion of the import of goods on the list of tax-exempt goods already registered with customs offices.

2. Pursuant to Clause 3 Article 3 of Law on Investment No. 67/2014/QH13, in case of investment project for construction of “Nhà máy chế biến tinh bột mì” (Wheat starch manufacturing plant) of Dinh Khue Single-member Limited Liabilities Company issued with investment registration certificate No. 45121000260 dated January 28, 2013, the certificate revised for the first time No. 6276132775 dated July 7, 2016 by Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province does not indicate scale expansion, capacity increase, technology change, pollution reduction or environment improvement thus is not a project for expansion.

3. Due to inappropriate details in Official Dispatch No. 134/SKHDT-HTDT dated January 15, 2019 of Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province (the investment project of Dinh Khue Single-member Limited Liabilities Company is issued with investment certificate No. 45121000260 dated January 28, 2013 by People’s Committee of Tay Ninh Province. The certificate revised for the first time dated July 7, 2016 issued by Department of Planning and Investment which specifies progress of the project as: initiated in 2004). On the other hand, Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province does not attach any documents to provide basis for General Department of Customs to respond at request of Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province.   Hereby request Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province to issue notice to enable the Company on the basis of regulations mentioned above to implement and fully submit documents to customs authorities where the list of tax-exempt goods is declared or fully submit documents to General Department of Customs for guidance.

For your reference./.

 

 

PP. DIRECTOR GENERAL
PP. DIRECTOR OF IMPORT - EXPORT DUTY DEPARTMENT
VICE DIRECTOR
Nguyen Ngoc Hung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 769/TCHQ-TXNK ngày 31/01/2019 dated January 31, 2019 On determination of tariff preferential treatment for import goods under investment projects

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249