Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9348/TCHQ-TXNK năm 2015 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9348/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 09/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9348/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam.
(Đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 631/CV-LMHTXVN ngày 23/9/2015 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc xử lý các vấn đề liên quan đến Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung đã giải thể theo Quyết định số 212/LMHTXVN ngày 05/4/2010 của Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam, theo hồ sơ nợ thuế của cơ quan hải quan thì Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung còn nợ tiền thuế nhập khẩu và tiền chậm nộp là 177.965.242.395 đồng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thì: “Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác”. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam đã có quyết định giải thể Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung trong khi Công ty chưa thanh toán hết các khoản nợ ngân sách nhà nước là chưa đúng quy định.

Theo quy định tại khoản 1 khoản 3 Điều 54 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì: “Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp”.

Theo khoản 3.b Điều 2 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế quy định về đối tượng được xóa nợ thì: “Tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải th của cơ quan có thm quyn.”

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3057/BKHĐT-PTDN ngày 21/5/2015 thì: Ngày 25/5/1994, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2867/KTN đồng ý cho Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam (nay là Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam) được vận dụng văn bản số 283/CN ngày 16/1/1993 của Văn phòng Chính phủ về việc quản các đơn vị kinh tế của Đảng và đoàn thể. Theo đó, doanh nghiệp thuộc Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam được vận dụng những quy định về thành lập, giải thể và chế độ cho người lao động như đối với Doanh nghiệp nhà nước.”

Đ làm rõ vấn đề này, ngày 24/8/2015 Tổng cục Hải quan có công văn số 7729/TCHQ-TXNK đề nghị Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam có ý kiến về vốn góp từ ngân sách nhà nước, số tiền cụ thể và cung cấp chứng từ tài liệu có liên quan đến phần vốn nhà nước tại Công ty sản xuất XNK tiu thủ công nghiệp Miền Trung. Tuy nhiên, theo quy định tại văn bản số 283/CN ngày 16/01/1993 của Văn phòng Chính phủ thì các doanh nghiệp thuộc các đoàn thể được thành lập trên cơ sở các tổ chức ra quyết định thành lập đầu tư 100% vốn và tại công văn số 631/CV-LMHTXVN ngày 23/9/2015 Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam xác nhận Công ty được thành lập với số vốn do ngành cấp, không khẳng định được phần vốn nhà nước có tại Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung. Do đó, Tổng cục Hải quan không có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét xóa nợ cho Công ty sản xuất XNK tiu thủ công nghiệp Min Trung.

Đ có cơ sở xem xét xử lý khoản nợ thuế này, đề nghị Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo việc xử lý các khoản tiền thuế, tiền phạt còn nợ của Công ty sản xuất XNK tiểu thủ công nghiệp Miền Trung.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục HQ: HCM, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Định, Hà Giang (để biết);
- Lưu VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9348/TCHQ-TXNK năm 2015 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140