Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7924/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hóa đơn sử dụng khi thực hiện thủ tục xuất khẩu

Bộ Tài chính đã có Công văn 7924/BTC-TCHQ hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, khấu trừ thuế.

Theo đó, khi thực hiện thủ tục xuất khẩu, người khai hải quan thực hiện nộp, xuất trình hóa đơn như sau:

- Đối với các trường hợp XK hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, XNK tại chỗ (trừ XNK tại chỗ sản phẩm gia công) DN nộp các loại hóa đơn sau: 01 bản chụp hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn XK, 01 bản chụp hóa đơn GTGT.
- Đối với trường hợp XK tại chỗ sản phẩm gia công, gia công chuyển tiếp, xuất khẩu vào DNCX, XK vào khu phi thuế quan: doanh nghiệp nộp 01 bản chụp hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn XK, xuất trình bản chính để đối chiếu.

Khi làm hồ sơ báo cáo thuế, quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp nộp, xuất trình hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu.

Công văn trên được ban hành ngày 16/6/2014.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7924/BTC-TCHQ
V/v sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Hải quan và Cục Thuế tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc trong việc sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu khi áp dụng Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ, về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 7310/BTC-TCT ngày 3/6/2014 của Bộ Tài chính, việc sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế thực hiện như sau:

1. Hóa đơn nộp, xuất trình khi làm thủ tục hải quan:

1.1. Đối với các trường hợp xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công) doanh nghiệp nộp các loại hóa đơn sau (xuất trình bản chính để đối chiếu): (1) Nộp 01 bản chụp hóa đơn thương mại (Commercial invoice) hoặc hóa đơn xuất khẩu, (2) nộp 01 bản chụp hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

1.2. Đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, gia công chuyển tiếp, xuất khẩu vào DNCX, xuất khẩu vào khu phi thuế quan: doanh nghiệp nộp 01 bản chụp hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu, xuất trình bản chính để đối chiếu.

2. Khi làm hồ sơ báo cáo thuế, quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp nộp, xuất trình hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn xuất khẩu.

Trường hợp sử dụng hóa đơn xuất khẩu, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế, Vụ PC, Vụ CST (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TCHQ (109).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 7924/BTC-TCHQ
Subject: Use of invoice when performing the procedures for export and tax finalization

Hanoi, June 16, 2014

 

To:

- Customs Department of provinces and cities;
- Departments of Taxation of provinces and cities;

The Ministry of Finance has received official dispatches from a number of Departments of Taxation of provinces and cities to report on the difficulties in using invoices of sales of goods and supply of exporting services upon application of Circular No. 39/2014/TT-BTC dated March 31, 2014 guiding Decree No. 04/2014/ND-CP dated January 17, 2014 of the Government. With respect to this issue, the Ministry of Finance has the following opinions:

Following the official Dispatch No. 7310/BTC-TCT dated June 03, 2014 of the Ministry of Finance, the use of invoice when following the procedures for export and tax finalization is as follows:

1. Invoices submitted or produced when performing the customs procedures:

1.1. For cases of goods export, services supply abroad and domestic import and export (excluding domestic import and export of processed products), the enterprises shall submit the following invoices (producing the original for comparison): (1) submitting 01 copy of commercial invoice or export invoice, (2) submitting 01 copy of VAT;

1.2. For domestic export of processed products, intermediary processed products or products exported to export processing enterprises, to the non-tariff areas: enterprises shall submit 01 copy of VAT invoice or export invoice and produce the original for comparison;

2. When preparing documents for tax report or tax finalization with the tax management agencies, enterprises shall submit and produce VAT invoice or export invoice;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The above instructions from the Ministry of Finance are given to the Customs Departments and Departments of Taxation to instruct enterprises to settle such arising difficulties;

 

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7924/BTC-TCHQ ngày 16/06/2014 sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.074

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!