Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7726/TCHQ-GSQL 2015 công tác xác nhận hàng qua khu vực giám sát

Số hiệu: 7726/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7726/TCHQ-GSQL
V/v công tác xác nhận hàng qua khu vực giám sát

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1691/HQĐNa-GSQL ngày 05/8/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đng Nai về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc “Trường hợp tờ khai XNK tại chỗ không thuộc tờ khai hải quan phải xác nhận qua khu vực giám sát, tuy nhiên khi tra cứu tờ khai xác nhận/ chưa xác nhận qua khu vực giám sát trên hệ thống Ecustoms V5 vẫn đưa vào gây nhầm lẫn khó khăn trong việc tra cứu, thống kê”:

Tiêu chí 1.69 tại Phụ lục 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã hướng dẫn: “Trường hợp nhập khẩu tại chỗ”: khai #&s tờ khai xuất khẩu tại chỗ tương ứng (11 ký tự đầu). Ví dụ: #&10001234567; tại tiêu chí 2.58. Trường hợp xuất khẩu tại chỗ ghi #&XKTC; Đối với hướng dẫn tại tiêu chí 1.69 hệ thống không đủ căn cứ để xác định tờ khai nhập khẩu tại chỗ.

Tổng cục Hải quan sẽ nâng cấp hệ thống để loại bỏ danh sách tờ khai hải quan XNK tại chỗ theo tiêu chí “số quản lý của nội bộ doanh nghiệp” (với tờ khai hải quan NK: #&NKTC, tờ khai XK: #&XKTC). Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp khai báo tiêu chí 1.69 như sau: #&NKTC#& số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng.

2. Về vướng mắc “Tờ khai hải quan hủy sau thông quan, hiện nay chương trình Ecustoms V5 vẫn đưa vào danh sách tờ khai theo dõi xác nhận qua khu vực giám sát, gây khó khăn và nhầm lẫn trong việc thống kê, theo dõi”:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai sử dụng chức năng “O.Hủy tờ khai sau thông quan” đ thực hiện hủy tờ khai trên hệ thống Ecustoms V5.

3. Về vướng mắc “Hiện trên hệ thống Ecustoms V5 cho phép tra cứu tờ khai hải quan chưa xác nhận qua khu vực giám sát chỉ giới hạn trong khoản thời gian 30 ngày”:

Do dữ liệu của các đơn vị là rất lớn, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chỉ tra cứu dữ liệu trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp lớn hơn 30 ngày đề nghị đơn vị lặp lại nhiều lần.

4. Về vướng mắc “Hiện tờ khai hải quan vận chuyển độc lập chưa tra cứu được trên hệ thống Ecustoms V5, do đó việc theo dõi các lô hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan ra nước ngoài gặp khó khăn, không thể theo dõi thống kê được còn bao nhiêu tờ khai hải quan chưa được hải quan cửa khẩu xuất thực hiện BIA”:

Việc tra cứu bao nhiêu tờ khai hải quan chưa được xác nhn hàng đến trên hệ thống thực hiện bng nghiệp vụ BIA, tuy nhiên có thể thực hiện bằng nghiệp vụ ITF trên Hệ thống VNACCS, không cần xây dựng chức năng trên Hệ thống Ecustoms V5.

5. Về vướng mắc “Đối với các tờ khai xuất khẩu đóng chung container, hoặc có tờ khai chính và các tờ khai nhánh có tình trạng Hải quan cửa khẩu xuất chỉ xác nhận đã qua khu vực giám sát trên t khai chính, các tờ khai nhánh không xác nhận dẫn đến không theo dõi đầy đủ”:

Việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát đối với tờ khai hải quan đóng chung container, các tờ khai nhánh, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6376/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2015 v/v hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa đóng ghép chung container, theo đó Chi cục hải quan cửa khẩu sử dụng chức năng “C.Xác nhận container qua KVGS với mã vạch (tờ khai chung container)” để thực hiện việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan.

6. Về kiến nghị “Quy định rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện của từng cá nhân, đơn vị hải quan cửa khẩu đối với công tác xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan”:

Theo quy định hiện nay, công chức hải quan tại các loại hình cửa khẩu sử dụng máy đọc mã vạch kiểm tra thông tin mã vạch in trên Danh sách container, Danh sách hàng hóa, Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển; kiểm tra, đối chiếu thông tin trên phần mềm đọc mã vạch với Danh sách container, Danh sách hàng hóa, Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển do người khai hải quan hoặc người vận chuyển xuất trình; đồng thời xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan. Trường hợp mã vạch gặp sự c hoặc chưa được trang bị, công chức hải quan nhập số tờ khai trên hệ thống để thực hiện việc kiểm tra và xác nhận.

Theo thiết kế của hệ thống, khi xác nhận hàng qua khu vực giám sát bằng mã vạch hoặc trực tiếp trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động ghi nhận thông tin ngày giờ, đơn vị hải quan cửa khẩu, mã công chức hải quan thực hiện xác nhận hàng qua khu vực giám sát. Như vậy, việc theo dõi trách nhiệm, thời gian thực hiện được thực hiện trên hệ thống, không cần có văn bản quy định trách nhiệm, thời gian thực hiện đối với công tác xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

7. Về kiến nghị xây dựng chương trình để doanh nghiệp có thể tự tra cứu tình trạng tờ khai đã xác nhận qua khu vực giám sát của doanh nghiệp qua website của Tổng cục Hải quan:

Hiện nay Hệ thống chưa có chức năng cho phép doanh nghiệp tra cứu tình trạng tờ khai đã được xác định hàng qua khu vực giám sát chưa, Hệ thống chưa trả cho doanh nghiệp kết quả thông báo tờ khai đã được xác nhận hàng qua khu vực giám sát sau khi công chức hải quan xác nhận trên hệ thống. Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị này của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để sớm nghiên cứu bổ sung chức năng trên Hệ thống.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Cục GSQL, Cục CNTT (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7726/TCHQ-GSQL ngày 24/08/2015 về công tác xác nhận hàng qua khu vực giám sát do Tổng Cục Hải Quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.321

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.134.157