Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 751/TCHQ-GSQL năm 2015 hướng dẫn xác nhận trên Giấy phép CITES do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 751/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 28/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 751/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc xác nhận trên Giấy phép CITES

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 2866/HQLA-NV ngày 23/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo vướng mắc khi thực hiện xác nhận trên giấy phép CITES, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mẫu dấu sử dụng để đóng dấu xác nhận:

Việc xác nhận, đóng dấu xác nhận tại ô số 14 giấy phép CITES là để thể hiện cơ quan Hải quan đã làm thủ tục và đã thực hiện việc giám sát hải quan đối với lô hàng xuất khẩu/nhập khẩu/tái xuất khẩu. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc sử dụng mẫu dấu tròn Chi cục để đóng dấu xác nhận trên giấy phép CITES.

2. Về đơn vị Hải quan thực hiện việc xác nhận:

Đối với trường hợp xuất khẩu chuyển cửa khẩu: Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu là nơi làm thủ tục hải quan, hoàn thành thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất chỉ thực hiện việc giám sát thực xuất đối với hàng xuất khẩu. Do vậy, sau khi hàng hóa đã được xếp lên phương tiện vận tải để xuất khẩu sang nước ngoài, vận tải đơn đã được phát hành thì giao Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu thực hiện việc xác nhận số lượng thực xuất, cửa khẩu xuất, ngày thực xuất, chữ ký, chức danh và đóng dấu tại ô số 14 và xác nhận số vận đơn tại ô số 15 giấy phép CITES trên cơ sở bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu có xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát và vận tải đơn.

Đối với trường hợp nhập khẩu chuyển cửa khẩu: Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc giao Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện việc xác nhận tại ô số 14 và ô số 15 giấy phép CITES trên cơ sở bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu có xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát.

3. Về việc chuyển luồng kiểm tra:

Hiện nay, việc làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì việc phân luồng tờ khai nhập khẩu thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định hiện hành. Theo đó, trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có Giấy phép nói chung và Giấy phép CITES nói riêng sẽ phải được phân luồng vàng để thực hiện kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan. Do vậy, trong trường hợp hệ thống phân luồng xanh đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có Giấy phép CITES, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện việc chuyển luồng theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 751/TCHQ-GSQL năm 2015 hướng dẫn xác nhận trên Giấy phép CITES do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.460
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127