Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7113/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7113/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 05/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7113/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký tờ khai hải quan một lần, XNK nhiều lần

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua theo dõi tình hình thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần theo quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPkhoản 2 Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC , sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2015/TT-BTC); trên cơ sở số liệu báo cáo của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, tra cứu thông tin tờ khai hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian chờ nâng cấp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để hỗ trợ cho việc kê khai, tính thuế và thông quan trong trường hợp đăng ký tờ khai hải quan điện tử một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần (giao nhận sau), Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc giải quyết thủ tục hải quan, tính thuế và thu thuế theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; khoản 1 Điều 36, điểm a khoản 4 Điều 42, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC; dừng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính.

2. Đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký trước ngày công văn này nhưng vẫn còn giá trị làm thủ tục hải quan và chưa thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu hết số lượng ghi trên tờ khai, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện việc khai sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) theo đúng số lượng hàng hóa đã thực xuất khẩu, nhập khẩu. Các lần xuất khẩu, nhập khẩu sau ngày ban hành công văn này, đề nghị người khai hải quan khai tờ khai hải quan mới.

3. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC đảm bảo phù hợp với công tác quản lý hải quan và quản lý thuế đối với loại hình này.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;
- Cục TXNK;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7113/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


673

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78