Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6799/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 24/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6799/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện hướng dẫn tại các công văn số 4582/BTC-XNK; số 3415/BCT-XNK; số 3933/BTC- XNK và số 6260/BTC-XNK của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP . Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu.

Thực hiện hướng dẫn tại các công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014; số 10666/BCT-XNK ngày 27/10/2014, số 3415/BCT-XNK ngày 07/4/2015, số 3933/BCT-XKK ngày 22/4/2015, số 6260/BCT-XNK ngày 24/6/2015 của Bộ Công Thương và các công văn số 13790/TCHQ-TXNK ngày 13/11/2014, số 5751/TCHQ -TXNK ngày 24/6/2015, số 5914/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2015 của Tổng cục Hải quan. Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 2260/HQBRVT-TXNK ngày 09/7/2014, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công văn số 5554/HQHP-TXNK ngày 14/7/2014 và các công văn số 26/2014/CV-AV ngày 29/5/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Ánh Việt (Đ/c: 198 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội). Tổng cục Hải quan xác nhận trị giá còn lại của các lô hàng doanh nghiệp được phép tiếp tục nhập khẩu theo quy định tại công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương được xác định trên cơ sở trị giá hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã thực tế thanh toán trừ đi trị giá khai báo theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng; Những nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Tổng cục Hải quan tại các công văn nêu trên.

Công ty Cổ phần Đầu tư Ánh Việt cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung và chứng từ khai báo đã nộp cho cơ quan Hải quan,

Công văn này và phụ lục ban hành kèm theo Công văn này thay thế công văn và Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 11704/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2014 của Tổng cực Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- PTCT. Nguyễn Dương Thái(để b/c);
- Cục Giám sát quản lý( để p/hợp t/hiện);
- Công ty CP đầu tư Ánh Việt( để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-TG( Linh -3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

PHỤ LỤC

XÁC NHẬN TRỊ GIÁ CÒN LẠI CỦA CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VÀ THANH TOÁN TRƯỚC NGÀY 12/5/2011
(Kèm theo công văn số 6799 /TCHQ-TXNK ngày 24/7/2015)

 

Tổng trị giá hợp đồng (bao gồm phụ lục hợp đồng)/Trị giá thực tế đã thanh toán trước ngày 12/5/2011(USD)

Tình hình nhập khẩu trước ngày 28/5/2014

Trị giá còn lại của các hợp đồng( bao gồm phụ lục hợp đồng) được phép tiếp tục nhập khẩu theo quy định tại CV 4582/BTC-XNK
(USD)

STT

Tên hàng

Tờ khai

Ngày đăng ký

Chi cục mở tờ khai

Đơn giá khai báo

Số lượng

Tổng giá trị khai báo theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng của các tờ nhập khẩu trước ngày 12/5/2011
(USD)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(7)+(8)

(10)=(2)-(9)

 

I. Hợp đồng số 081009VEN ngày 08/10/2009 và Annex ngày 30/09/2010

1

 

Xe ô tô con mới 100%, tay lái bên trái sử dụng xăng không pha chì, số tự động sx 2009, DT:2672cc, 5 chỗ,hiệu TOYOTA VENZA

19284

09/12/2009

Chi cục HQ CK cảng HP KVI

20,000

1

20,000

20,000

2

100,000/ Đã thanh toán

100,000

Xe ô tô con mới 100%, tay lái bên trái sử dụng xăng không pha chì, số tự động sx 2009, DT:2672cc, 05 chỗ,hiệu: TOYOTA VENZA

19285

09/12/2009

Chi cục HQ CK cảng HP KVI

20.00

1

20,000

3

Xe ô tô con mới 100%, tay lái bên trái sử dụng xăng không pha chì, số tự động sx 2009, DT:2672cc, 05 chỗ,hiệu TOYOTA VENZA

19287

09/12/2009

Chi cục HQ CK cảng HP KVI

20,000

1

20,000

4

 

Xe ô tô con mới 100%, tay lái bên trái sử dụng xăng không pha chì, số tự động sx 2009, DT:2672cc, 05 chỗ,hiệu TOYOTA VENZA

19288

09/12/2009

Chi cục HQ CK cảng HP KVI

20,000

1

20,000

 

1

II. Hợp đồng số 161009VEN ngày 16/10/2009 và Annex ngày 12/10/2010

 

100,000/Đã thanh toán

100,000

Xe ô tô con mới 100%, tay lái bên trái sử dụng xăng không pha chì, số tự động sx 2009, DT:4.8L, 5 chỗ,hiệu BMW 550I

242

06/01/2010

Cbi Cục HQ CK cảng HP KVIII

40,000

1

40,000

..,000

2

 

Xe ô tô con mới 100%, tay lái bên trái sử dụng xăng không pha chì, số tự động sx 2008, DT:3.2L, loại 04 chỗ,hiệu AUDI A5 QUATTRO

1044

19/01/2010

Chi cục HQ CK cảng HP KVIII

29,000

1

29,000

 

 

III. Hợp đồng số 280110ZDX ngày 28/01/2010 và Annex ngày 29/11/2010

 

1

124,000/ Đã thanh toán 124,000

Xe ô tô con mới 100%, tay lái bên trái sử dụng xăng không pha chì, số tự động sx 2009, DT:3.7L, loại 05 chỗ, 02 cầu, hiệu hiệu ACURA ZDX AVANCE

2372

09/02/2010

Chi cục HQ CK cảng HP KVIII

31,000

1

31,000

93,000

 

IV. Hợp đồng số 200210GX460 ngày 20/02/2010 và Annex ngày 12/10/2010

 

 

78,000/ Đã thanh toán 78,000

 

Chưa phát sinh nhập khẩu

78,000

 

V. Hợp đồng số 040310RX350 ngày 04/3/2010 và Annex ngày 12/03/2010

 

62,000/ Đã thanh toán 62,000

 

Chưa phát sinh nhập khẩu

 

62,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6799/TCHQ-TXNK ngày 24/07/2015 thực hiện hướng dẫn tại các công văn 4582/BTC-XNK; 3415/BCT-XNK; 3933/BTC-XNK và 6260/BTC-XNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80