Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 675/GSQL-GQ4 năm 2019 về sự sai khác mã số HS trên C/O với mã HS của hàng hóa khai báo trên tờ khai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 675/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 08/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 675/GSQL-GQ4
V/v sự sai khác mã số HS trên C/O với mã HS của hàng hóa khai báo trên tờ khai

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0304/HQĐNa-GSQL ngày 27/2/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai vướng mắc về sự sai khác mã số HS trên C/O vi mã HS của hàng hóa khai báo trên tờ khai nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về sự sai khác mã số HS trên C/O với hàng hóa thực nhập:

Trường hợp mã số được xác định chính xác là mã HS 3923.30.90 áp mã đồng bộ trong khi trên C/O khai báo chi tiết mã HS theo từng mặt hàng (HS 3923.90.90; 3923.50.00) mà số lượng, trọng lượng, mô tả hàng hóa trên C/O phù hợp với hàng hóa nhập khẩu; đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định khoản 6 Điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để xem xét xử lý theo quy định.

2. Về các mặt hàng khai báo trên C/O ghi tiêu chí “WO”:

Đề nghị Cục Hải quan TP Đồng Nai đối chiếu hồ sơ lô hàng nhập khẩu với hàng hóa khai báo trên C/O để xem xét xử lý theo quy định. Trường hợp không có nghi ngờ nào khác, việc khai báo tiêu chí “WO” cho tất cả các dòng hàng không ảnh hưởng đến tính hợp lệ C/O.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đng Nai được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Văn
phòng Tổng cục (để biết);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 675/GSQL-GQ4 năm 2019 về sự sai khác mã số HS trên C/O với mã HS của hàng hóa khai báo trên tờ khai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


510

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75