Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6316/TCHQ-GSQL về việc lấy mẫu đối với hàng nhập khẩu miễn kiểm tra thuộc loại hình gia công, nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6316/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6316/TCHQ-GSQL
V/v lấy mẫu đối với hàng NK miễn kiểm tra thuộc loại hình gia công, NSXXK

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng

 

Theo hướng dẫn tại điểm 2.3.bIII, mục 2 Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 1179/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2009 và điểm 2.2b, mục I Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009 của Tổng cục Hải quan thì đối với hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế thì việc lấy mẫu do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện.

Qua một thời gian thực hiện hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan (Hải quan TP. Hải Phòng, Hải quan TP. Hồ Chí Minh) và doanh nghiệp. Theo đó, thủ tục lấy mẫu nguyên liệu tại cửa khẩu nhập đối với hàng nhập khẩu miễn kiểm tra thực tế gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng dễ vỡ, nguyên liệu gia công, sản xuất xuất khẩu đóng chung container với các mặt hàng khác.

Để tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã dự thảo văn bản hướng dẫn việc lấy mẫu nguyên liệu đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế thuộc loại hình gia công, SXXK.

Tổng cục Hải quan gửi kèm theo đây dự thảo công văn, đề nghị các Cục Hải quan có tên nêu trên tham gia ý kiến trước khi Tổng cục Hải quan ký, ban hành. Ý kiến tham gia gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ GSQL) trước ngày 26/10/2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: ………../TCHQ-GSQL
V/v lấy mẫu đối với hàng NK miễn kiểm tra thuộc loại hình gia công, NSXXK

Hà Nội, ngày    tháng 10 năm 2009

Dự thảo ngày 20/10/09

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Theo hướng dẫn tại điểm 2.3.bIII, mục 2 Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 1179/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2009 và điểm 2.2b, mục I Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009 của Tổng cục Hải quan thì đối với hàng nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế thì việc lấy mẫu do Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện.

Qua một thời gian thực hiện hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan (Hải quan TP. Hải Phòng, Hải quan TP. Hồ Chí Minh) và doanh nghiệp. Theo đó, thủ tục lấy mẫu nguyên liệu tại cửa khẩu nhập đối với hàng nhập khẩu miễn kiểm tra thực tế gây mất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng dễ vỡ, nguyên liệu gia công, sản xuất xuất khẩu đóng chung container với các mặt hàng khác.

Để tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 1179/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2009 và Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009 về lấy mẫu nguyên liệu đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế như sau:

Đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế thuộc diện phải lấy mẫu, doanh nghiệp có thể lựa chọn 01 trong 02 cách thức sau để thực hiện:

1. Trường hợp lấy mẫu tại cửa khẩu nhập:

1.1. Đối với hàng gia công thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.3.bIII, mục 2 Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 1179/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2009.

1.2. Đối với hàng sản xuất xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.2b, mục I Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009.

2. Trường hợp lấy mẫu tại nhà máy, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp (nơi chưa được Cục trưởng Cục Hải quan ra quyết định công nhận) hoặc nhà máy, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp đã được Cục trưởng Cục Hải quan ra quyết định công nhận hoặc tại địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu hoặc địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung của cơ quan Hải quan:

2.1. Địa điểm lấy mẫu nguyên liệu:

P/a 1: lấy mẫu tại nhà máy, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp (nơi chưa được Cục trưởng Cục Hải quan ra quyết định công nhận).  

P/a 2: lấy mẫu tại nhà máy, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp (nơi đã được Cục trưởng Cục Hải quan ra quyết định công nhận).

P/a 3: lấy mẫu tại địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu hoặc địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung của cơ quan Hải quan.

2.2. Thủ tục lấy mẫu:

a. Doanh nghiệp ghi đề nghị lấy mẫu nguyên liệu trên Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu. Nội dung: đề nghị được lấy mẫu nguyên liệu tại nhà máy, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp (nơi chưa được Cục trưởng Cục Hải quan ra quyết định công nhận) hoặc nhà máy, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp đã được Cục trưởng Cục Hải quan ra quyết định công nhận hoặc tại địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu hoặc địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung của cơ quan Hải quan.  

b. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai ghi vào Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu: “đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu niêm phong phương tiện chứa hàng”; Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện niêm phong, ghi số niêm phong hải quan vào mặt trước tờ khai hàng hóa nhập khẩu (bản lưu người khai hải quan);

c. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai cử công chức Hải quan đến địa điểm doanh nghiệp đề nghị trên Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu để thực hiện lấy mẫu nguyên liệu.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện và niêm yết công khai để các doanh nghiệp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6316/TCHQ-GSQL về việc lấy mẫu đối với hàng nhập khẩu miễn kiểm tra thuộc loại hình gia công, nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.484

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184