Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5731/TCHQ-TXNK 2022 thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC

Số hiệu: 5731/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 29/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5731/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 của Bộ Tài chính về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC thì Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/12/2022;

Tiếp theo công văn số 4891/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

I. Về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế kể từ ngày 30/12/2022:

1. Về phân loại hàng hóa:

Thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam và 6 Qui tắc tổng quát Giải thích việc phân loại hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC và các quy định hiện hành về phân loại hàng hóa, tham khảo Chú giải chi tiết HS2022 đính kèm công văn số 4891/TCHQ-TXNK nêu trên.

2. Về áp dụng mức thuế:

2.1. Về áp dụng các mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (gồm Chương 98), nhập khẩu thông thường và thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan:

Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020, Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 và Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 08/08/2022 của Chính phủ, Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016, số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 và số 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là các Nghị định, Quyết định Biểu thuế);

Để đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, kể từ ngày 30/12/2022 khi Thông tư số 31/2022/TT-BTC có hiệu lực đến ngày có hiệu lực của Nghị định thay thế các Nghị định, Quyết định Biểu thuế trên, yêu cầu các đơn vị thực hiện tra cứu và hướng dẫn doanh nghiệp khai báo theo mã số theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC và thuế suất tương ứng quy định tại các Nghị định, Quyết định Biểu thuế được liệt kê tại Phụ lục I đính kèm công văn này.

Đối với các mã số hàng hóa có mức thuế được ghi chú “KBTC” tại Phụ lục I thì thực hiện tra cứu và hướng dẫn các doanh nghiệp khai báo thủ công trên Hệ thống thông quan điện tử hải quan theo hướng dẫn tại Phụ lục 2, cụ thể: áp dụng thuế suất cho các mã số tại cột 1 theo mức thuế suất quy định tại cột 4 tương ứng với các mã số tại cột 3.

Ví dụ: phân loại và áp dụng mức thuế mặt hàng xuất khẩu “trầm hương, kỳ nam, tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột”: căn cứ Danh mục và 6 Qui tắc tổng quát ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC thì mặt hàng thuộc mã số 1211.90.17 và có mức thuế xuất khẩu được ghi chú “KBTC” tại mục I Phụ lục 1 nên tiếp tục tra cứu tại Phụ lục 2, thì có thuế suất là 20% (cột 4) theo mức thuế suất tương ứng của mã số 1211.90.16.10 (cột 3) quy định tại các Nghị định, Quyết định Biểu thuế.

Trường hợp có sự khác nhau về mức thuế áp dụng theo hướng dẫn tại công văn này và các Nghị định, Quyết định Biểu thuế nêu trên, thì áp dụng mã số theo Thông tư 31/2022/TT-BTC và thuế suất hiện hành của mã số tương ứng tại các Nghị định, Quyết định Biểu thuế nêu trên.

2.2. Về áp dụng các mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các FTA song phương và đa phương

Thực hiện tra cứu và áp dụng các mức thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo đúng quy định tại các Nghị định của Chính phủ ban hành các Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/12/2022.

II. Tổ chức thực hiện:

Để đảm bảo việc tổ chức thực hiện hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung như hướng dẫn tại công văn số 4891/TCHQ-TXNK và các nhiệm vụ dưới đây:

1. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan:

Chịu trách nhiệm cập nhật các mức thuế suất tại Phụ lục 1 vào Hệ thống VNACCS để hỗ trợ khai báo tự động.

2. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại đơn vị thực hiện khai báo theo đúng các quy định hiện hành và hướng dẫn tại công văn này.

- Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, yêu cầu kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Cục Thuế XNK) để được hướng dẫn xử lý.

3. Cục Thuế XNK:

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Thông tư số 31/2022/TT-BTC ;

- Tổng hợp vướng mắc của các đơn vị và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời, thống nhất.

Đầu mối liên hệ: đ/c Nguyễn Thu Hường - Phó trưởng phòng - Cục Thuế XNK (0983.438.859), đ/c Đào Thị Thanh Thúy - Công chức - Cục thuế XNK (0983.025.956).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Đức Chi (để b/cáo);
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để c/đạo);
- Vụ CST, Cụ HTQT, Vụ PC-Bộ Tài chính (để p/hợp);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đ.Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 5731/TCHQ-TXNK
Re. implementation of the Circular No. 32/2011/TT-BTC dated June 8, 2022

Hanoi, December 29, 2022

 

Dear

- Affiliates of the General Department of Customs;
- Departments of Customs of cities and provinces.

Pursuant to the Circular No. 31/2022/TT-BTC dated June 8, 2022 of the Ministry of Finance regarding the Vietnam’s Nomenclature of Exports and Imports, and the Circular No. 72/2022/TT-BTC dated November 30, 2022 regarding invalidation of the Circular No. 31/2022/TT-BTC, Vietnam’s Nomenclature of Exports and Imports shall take effect as from December 30, 2022;

Following the Official Dispatch No. 4891/TCHQ-TXNK dated November 17, 2022 of the General Department of Customs regarding implementation of the Circular No. 31/2022/TT-BTC dated June 8, 2022, the General Department of Customs herein provide guides to the implementation of some of the following tasks:

I. Regarding classification of goods and apply tariff rates as from December 30, 2022:

1. Regarding classification of goods:

Classifying goods according to Vietnam’s Nomenclature of Exports and Imports, and 6 General Rules for Explanation for classification of goods issued together with the Circular No. 31/2022/TT-BTC and current regulations regarding classification of goods, and by consulting respective notes of HS2022 attached to the aforesaid Official Dispatch No. 4891/TCHQ-TXNK.

2. Regarding application of tariff rates:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Pursuant to the Decree No. 122/2016/ND-CP dated September 1, 2016; the Decree No. 125/2017/ND-CP dated November 16, 2017; the Decree No. 57/2020/ND-CP dated May 25 2020; the Decree No. 101/2021/ND-CP dated November 15, 2021; the Decree No. 51/2022/ND-CP dated August 8, 2022 of the Government; the Decision No. 36/2016/QD-TTg dated September 1, 2016, No. 45/2017/QD-TTg dated November 16, 2017 and No. 28/2019/QD-TTg dated September 16, 2019 of the Prime Minister (hereinafter referred to as Tariff Schedule Decree(s) or Decision(s));

In order to ensure compliance with regulations in force, as from December 30, 2022, when the Circular No. 31/2022/TT-BTC remains in force until the effective dates of the Decrees replacing these Tariff Schedule Decrees or Decisions, all relevant units shall be required to look up and guide enterprises to make their customs declarations according to nomenclature codes defined in the Circular No. 31/2022/TT-BTC and the corresponding tax rates specified in the Tariff Schedule Decrees and Decisions mentioned in Appendix I to this document.

For the nomenclature codes with tax rates marked "KBTC" as defined in Appendix I, all relevant units shall be required to look up and guide enterprises to declare manually on the e-customs clearance system according to the instructions given in Appendix 2, i.e. applying the tax rates to goods identified by the codes in column 1 according to the tax rates specified in column 4 corresponding to the codes in column 3.

Example: Classifying and applying tax rates to exported goods "agarwood, aquilaria agallocha roxb, fresh or dried, cut, ground or powdered": Based on the Nomenclature and 6 General Rules issued together with the Circular No. 31/ 2022/TT-BTC, as such item identified by the code 1211.90.17 with the export tax rate is marked "KBTC" in Section I of Appendix 1, thus further looked up in Appendix 2, it has the tax rate of 20 % (column 4) according to the corresponding tax rate applied to the code 1211.90.16.10 (column 3) as specified in the Tariff Schedule Decrees and Decisions.

Where there is any difference in the tax rates applied under the guidance in this document and the above-mentioned Tariff Schedule Decrees and Decisions, the codes specified in the Circular 31/2022/TT-BTC and the tax rates corresponding to the codes in force in the aforesaid Tariff Schedule Decrees and Decisions shall be applied.

2.2. Concerning application of preferential export tax rates or special preferential import tax rates under bilateral and multilateral FTAs

Looking up and applying preferential export tax rates and special preferential import tax rates in accordance with the provisions of the Government's Decrees promulgating the Preferential Export Tariffs and Special Preferential Import Tariffs effective as from December 30, 2022.

II. Implementation:

In order to ensure effective implementation, the General Department of Customs would require you to continue to carry out the tasks specified in the Official Dispatch No. 4891/TCHQ-TXNK and those mentioned hereunder:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Take responsibility to input updated tax rates in Appendix 1 into the VNACCS system to support automatic declaration.

2. Departments of Customs in cities and provinces:

- Advise and guide enterprises to make declarations in accordance with regulations in force and instructions in this document when contacting you to fulfill their customs declaration obligations.

- Where there is any issue arising from the implementation process, you are required to send timely feedback to the General Department of Customs (via Export and Import Duty Department) for further actions.

3. Export and Import Duty Department:

- Further disseminate the content of the Circular No. 31/2022/TT-BTC;

- Prepare general reports on issues or queries for submission to the leadership of the General Department of Customs to seek its timely and consistent directives.

Contact person: Ms. Nguyen Thu Huong – Vice Head of Department - Export and Import Duty Department (0983.438.859); Ms. Dao Thi Thanh Thuy – Officer - Export and Import Duty Department (0983.025.956).

For your information and compliance./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

PP. GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Luu Manh Tuong

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2022 thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.727

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!