Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5387/TCHQ-TTr năm 2013 qui định trách nhiệm Giải trình của cơ quan nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5387/TCHQ-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 11/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5387/TCHQ-TTr
V/v: qui định trách nhiệm Giải trình của cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

 

Ngày 08/8/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2013/NĐ-CP qui định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2013.

Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn nghị định, nhằm thực hiện thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục yêu cầu thủ trưởng các đơn vị:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung nghị định đến toàn thể CBCC của đơn vị;

2. Cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong Nội qui, Quy chế làm việc của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình.

Để xây dựng nội dung cụ thể hóa trong Quy chế, Nội qui của đơn vị được phù hợp, đề nghị nghiên cứu văn bản liên quan, như Luật cán bộ, Công chức ngày 13/11/2008; Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; các văn bản qui phạm pháp luật liên quan; văn bản của BTC, của TCHQ; Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ Tài chính về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính, quyết định số 171/QĐ-TCHQ ngày 19/01/2012 V/v ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Hải quan và công văn số 4123/TCHQ-PC ngày 22/7/2013 của Tổng cục Hải quan…..

3. Giao văn phòng Tổng cục Hải quan phối hợp với Vụ TCCB nghiên cứu, bổ sung nội dung thực hiện trách nhiệm giải trình trong Nội qui, Quy chế làm việc của Tổng cục Hải quan.

Thủ trưởng các đơn vị khi tiếp nhận yêu cầu giải trình, tiến hành thực hiện theo qui định tại Nghị định 90/2013/NĐ-CP nêu trên. Đồng thời báo cáo về Tổng cục Hải quan và Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của TCHQ theo qui định tại quyết định số 970/QĐ-TCHQ ngày 07/5/2012 của Tổng cục Hải quan, V/v ban hành Qui định chế độ báo cáo nhanh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục.

Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc; Văn phòng Tổng cục theo dõi, tổng hợp, đôn đốc và kiểm tra thực hiện trách nhiệm giải trình của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan; Thanh tra Tổng cục đưa nội dung kiểm tra thực hiện trách nhiệm giải trình vào nội dung kiểm tra hàng năm do thanh tra chủ trì./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (VP, TTr Bộ - thay b/c);
- Đ/c Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTr (03b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5387/TCHQ-TTr năm 2013 qui định trách nhiệm Giải trình của cơ quan nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.717
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85