Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5339/TCHQ-GSQL 2019 kiểm soát máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu

Số hiệu: 5339/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 21/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5339/TCHQ-GSQL
V/v kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hi quan các tỉnh, thành ph

Ngày 19/4/2019, Thủ tướng Chính ph ban hành Quyết định s 18/2019/QD-TTg v nhập khẩu máy móc, thiết b, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Để đảm bo quản lý cht ch vic nhập khẩu, tránh vic lợi dụng các chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư để đưa vào Việt Nam máy móc, thiết bị cũ, lc hậu, cht lượng kém, không đáp ứng yêu cu sản xut, kinh doanh, làm ng giá thành sản phẩm, gây ô nhim môi trường, giảm kh năng cnh tranh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đủ qua sử dụng. Cục Hải quan các tỉnh, thành ph ch đo các Chi cục Hải quan:

a) Không làm thủ tục hải quan, thông quan đối với máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng được xut khẩu từ các nước đã công b loại bỏ do lc hậu, chất lượng kém, gây ô nhim môi tờng hoặc không đáp ứng các yêu cu v an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo v môi tờng theo quy định ca pháp luật, trường hợp phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu vi phm thì xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính ph sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định xử pht vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

b) Lưu ý khi kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan:

- Yêu cầu người khai hi quan khai đầy đủ thông tin v tên hàng, chủng loại, nhãn mác, cht lượng, model, ký mã hiệu, năm sn xuất, nước xuất xứ, mã số HS mã văn bản pháp quy trên tờ khai hải quan điện tử; kiểm tra đi chiếu với bộ hồ sơ nhập khẩu.

- Tra cu danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại b do Iạc hu, cht lượng kém, gây ô nhim môi trường do Bộ Khoa học và Công nghệ công b trên Cng thông tin điện tử (Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công b Danh sách doanh nghiệp công ngh sn xuất lạc hu Trung quc công bố loại bỏ).

c) Lưu ý khi kim tra thực tế hàng hóa:

- Kim tra, xác định các thông tin v tên hàng, chủng loại, nhãn hiệu, model, nước sn xut, nam sn xut, cht lượng (mới, cũ), các dấu hiệu đục sửa, tẩy xóa hoặc thay thế tem nhãn và ghi rõ kết quả kiểm tra theo các nội dung trên Phiếu ghi kết qu kim tra. Trường hợp trên hàng hóa không thhiện hoặc không xác định được các thông tin trên thì phải ghi rõ: “Qua kiểm tra không xác định được năm sản xut, cht lượng, nước sản xut....

- Công chức hải quan chụp ảnh toàn bộ lô hàng, lưu kèm hồ sơ hải quan nếu nghi ngờ:

+ Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 5 Quyết định (như: không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quc gia (QCVN) v an toàn, tiết kim năng lượng và bảo vệ môi trưng; Công suất hoặc hiệu sut còn lại không đạt trên 85% so với công sut hoặc hiệu sut thiết kế;...);

+ Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Quyết định (như: Tuổi thiết b vượt quá số năm theo quy định; Không đáp ứng quy chun kỹ thuật quc gia (QCVN) v an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;...)

d) Đưa hàng v bảo qun:

Việc đưa hàng v bảo quản thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg và hưng dẫn của Bộ Tài chính tại khoản Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 39/2018/TT- BTC).

Khi đưa hàng về bảo qun, công chức hi quan niêm phong toàn bộ lô hàng, lập Biên bn bàn giao, trong đó nêu rõ các nội dung nghi vn của cơ quan hải quan v lô hàng để chuyển đến t chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định, thừa nhận.

Chứng thư giám định do người khai hi quan nộp cho cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan phải có xác nhận của t chức giám định vì việc tiếp nhận lô hàng còn nguyên niêm phong hải quan.

e) Thông quan hàng hóa:

* Chỉ chp nhận kết quả giám định của các t chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được Bộ Khoa học và công nghệ chỉ định, thừa nhn và công b trên Cng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ đ thực hin thông quan.

Kết quả giám định phải th hiện đầy đủ các nội dung và còn hiu lực theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

- Dây chuyn công nghệ đã qua sử dng hoặc máy móc, thiết bị được xác định là một phân của dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng: chỉ được thông quan nếu hồ sơ nhập khu đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và chứng thư giám định ghi kết luận dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng đáp ứng yêu cu ti Điều 5 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

- Máy móc, thiết b đã qua sử dụng chỉ được thông quan nếu hồ sơ nhập khu đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. Trường hợp máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được sản xuất tại quc gia thuộc các nước G7, Hàn Quc nhưng không có Giy xác nhận của nhà sn xut hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nưc G7, Hàn Quốc thì phi có chứng thư giám định kết luận máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

g) Máy móc, thiết b, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng ch được các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp để phục vụ cho các hoạt động sản xuất của chính doanh nghiệp, không được nhập khẩu nhm mục đích kinh doanh thương mại.

2. Đối với máy móc, thiết b, dây chuyn công nghệ không khai báo chất lượng hàng hóa hoặc khai báo là hàng mới, nếu kiểm tra h sơ, nghi ngờ có dấu hiệu khai báo sai thông tin về hàng hóa đc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thì công chức hải quan đề xut Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyn kiểm tra thực tế; khi kim tra thực tế nếu không xác định cht lượng hàng hóa thì trưng cầu giám định tại các t chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định, thừa nhn để xác định. Cơ quan hải quan căn cứ kết quả giám định để quyết định thông quan.

Hàng hóa trong khi chkết quả giám định không được đưa v bảo quản.

3. Cục Hải quan các tnh, thành ph chỉ đạo các Chi cục Hải quan tăng cường kim tra thực tế, kiểm soát cht chẽ đối vi máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ được xuất khẩu từ quc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc và có du hiệu chuyn dịch đầu tư sản xut sang Vit Nam nhằm lợi dụng xut x Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa đi nước ngoài để được hưởng các chính sách về ưu đãi thuế quan.

4. Nội dung công văn này thay thế cho các công văn của Tng cục Hải quan hưng dn Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy đnh việc nhập khu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vi các quy đnh v nhập khu thiết bị đã qua sử dụng.

5. Yêu cầu Cục Hải quan tnh, thành phố căn cứ nội dung hưng dẫn trên để thực hiện đến khi Tổng cục Hải quan cóng dn thay thế. Trường hợp có vướng mc phát sinh thì báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục GSQL v Hải quan) để tổng hợp, xử lý.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành ph biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để phi hợp);
- Cục: ĐTCBL, QLRR, CNTT&TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT. GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF VIETNAM CUSTOMS
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 5339/TCHQ-GSQL
Re: Control of import of used machinery, equipment and technological lines

Hanoi, August 21, 2019

 

To: Customs Departments of provinces and cities

On April 19, 2019, the Prime Minister has promulgated the Decision No. 18/2019/QD-TTg on import of used machinery, equipment and technological lines; For the purposes of properly controlling import activities and preventing the misuse of investment incentive policies to import into Vietnam old, obsolete or poor-quality machinery and equipment which do not meet business requirements, cause an increase in costs of products or environmental pollution, or adversely affect enterprises’ competitiveness, the General Department of Customs hereby provides the following guidelines:

1. With regard to used machinery, equipment and technological lines: Customs Departments of provinces and cities shall direct their affiliated Customs Sub-departments to:

a) refuse to perform customs procedures or release of used machinery, equipment and technological lines that are exported from countries which have publicly announced disposal of these products due to their obsolescence, poor quality, cause of environmental pollution or failure to meet safety, energy saving or environmental protection requirements set forth in relevant laws, and take actions against violating importers in accordance with the Government's Decree No. 45/2016/ND-CP dated May 26, 2016 on amendments to the Government’s Decree No. 127/2013/ND-CP dated October 15, 2013 on penalties for administrative violations and enforced implementation of administrative decisions in customs sector.

b) pay attention to the following contents when inspecting the customs dossier:

- request the declarant to provide sufficient information relating to names, categories, brands, quality, model, codes, manufacturing year, country of origin, HS codes and codes of legislative documents on electronic customs declaration; compare information provided by the declarant with the import dossier.

- compare used machinery/ equipment/ technological lines to be imported with the list of used machinery, equipment and technological lines discarded as announced by foreign countries because of their obsolescence, low quality, or causing of environmental pollution published on the website of the Ministry of Science and Technology (The Ministry of Science and Technology has published on its website the list of enterprises adopting obsolete production technology discarded as announced by China).

c) pay attention to the following contents when carrying out physical inspection of goods:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Customs officials must take pictures of the entire shipment and keep them with the customs dossier they suspect that:

+ The used technology line to be imported fails to satisfy the criteria specified in Article 5 of the Decision (e.g. it fails to meet national technical regulations on safety, energy saving and environmental protection; its remaining capacity or performance does not achieve at least 85% of its design capacity or performance, etc.);

+ The used machinery or equipment piece to be imported fails to satisfy the criteria specified in Article 6 of the Decision (e.g. its age exceeds the prescribed number of years; it fails to meet national regulations on safety, energy saving and environmental protection, etc.).

d) take goods into storage:

Taking goods into storage shall be subject to the provisions in Clause 3 Article 8 of the Decision No. 18/2019/QD-TTg and guidelines given by the Ministry of Finance in Article 32 of the Circular No. 38/2015/TT-BTC (as amended in the Circular No. 39/2018/TT- BTC).

When taking goods into storage, the customs officials shall seal the entire shipment and make record of goods transfer for storage, in which the customs authority’s suspicions concerning the shipment must be specified for sending to the professional inspection body designated or accredited by the Ministry of Science and Technology.

The inspection certificate which is presented by the declarant to the customs authority for completing customs clearance procedures must bear the inspection body’s certification of the status quo of the customs seal appended on the shipment when it is transferred to the inspection body.

e) grant customs clearance:

* Only inspection results provided by inspection bodies for used machinery, equipment and technological lines designated or accredited and published by Ministry of Science and Technology on its website are accepted to grant customs clearance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The customs clearance shall be granted to the shipment of the used technological line or machinery/equipment to be its part if the shipment is supported by a sufficient import dossier as regulated in Clause 1 Article 7 and the inspection certificate indicates that the imported used technological line meets all of the requirements in Article 5 of Decision No. 18/2019/QD-TTg.

- The used machinery/equipment shall be granted customs clearance if it is supported by a sufficient import dossier as regulated in Clause 1 Article 8 of Decision No. 18/2019/QD-TTg. If the used machinery or equipment to be imported has been manufactured in any of G7 countries or Korea without the manufacturer's certification or that machinery or equipment has been manufactured in a country other than G7 countries and Korea, the shipment must be supported by the inspection certificate indicating that the used machinery or equipment to be imported meets all of the requirements in Article 6 of Decision No. 18/2019/QD-TTg.

g) Imported used machinery, equipment and technological lines shall be directly used by importers to serve their business and production only. They shall not be used for any commercial purposes.

2. With regard to machinery/ equipment/technological line whose quality is not declared or which is declared to be brand-new product, the customs official shall request the Director of the relevant Customs Sub-department to carry out the physical inspection if, through the inspection of the import dossier, the customs official suspects that the declarant provides false information relating to the shipment. Based on the inspection results, the customs authority shall make customs clearance decision.

Goods cannot be transported to warehouse before the inspection result is provided.

3. Customs Departments of provinces and cities shall direct their affiliated Customs Sub-departments to intensify the physical inspection and properly control used machinery, equipment and technological lines which are imported from countries other than G7 countries and Korea, and suspected to be used to serve the production of goods in Vietnam for the purposes of taking advantage of Vietnam-originated goods and benefiting tax incentives when exporting these goods to other countries.

4. This Official Dispatch shall supersede all official dispatches issued by the General Department of Customs providing guidelines for the Circular No. 23/2015/TT-BKHCN dated November 13, 2015 of the Ministry of Science and Technology stipulating the import of used machinery, equipment and technological lines and other regulations on import of used equipment.

5. Customs Departments of provinces and cities are requested to comply with guidelines herein until they are replaced by other guidelines given by the General Department of Customs. Any difficulties arising in the course of implementation of these guidelines should be promptly reported to the General Department of Customs (via Customs Supervision and Management Division) for consideration.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. DIRECTOR GENERAL
DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Mai Xuan Thanh

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5339/TCHQ-GSQL ngày 21/08/2019 về kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.673

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47