Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5249/TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 29/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5249/TC/CST
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT  đã nộp thừa, nộp nhầm ở khâu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5249/TC-CST NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2005 VỀ VIỆC KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ GTGT ĐÃ NỘP THỪA, NỘP NHẦM Ở KHÂU NHẬP KHẨU

Kính gửi:

-Cục hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
-Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Bộ tài chính nhận được phản ánh vướng mắc liên quan đến khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã nộp thừa, nộp nhầm đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối tượng được khấu trừ, hoàn thuế

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hoá (sau đây gọi là người nhập khẩu) đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu mà số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo luật định (sau đây gọi là nộp thừa) hoặc đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu nhưng theo luật định không phải nộp (sau đây gọi là nộp nhầm) là đối tượng được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Công văn này.

2. Trình tự, thủ tục khấu trừ, hoàn thuế

2.1. Trường hợp người nhập khẩu là đối tượng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì số thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm ở khâu nhập khẩu được tính vào số thuế GTGT đầu vào và được khấu trừ khi tính thuế GTGT ở khâu kinh doanh nội địa.

Căn cứ vào chứng từ nộp thuế GTGT đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, đối tượng nộp thuế tự kê khai số thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Trường hợp hàng hoá nhập khẩu thông qua uỷ thác thì bên được uỷ thác (người nhập khẩu hàng hoá) là đối tượng được khấu trừ số thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm.

2.2. Trường hợp người nhập khẩu không phải là đối tượng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (tổ chức, cá nhân không kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT hoặc đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) thì số thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm được hoàn lại cho người nhập khẩu.

Trường hợp hàng hoá nhập khẩu thông qua uỷ thác (người nhập khẩu hàng hoá) là đối tượng được hoàn lại số thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm.

2.3. Trình tự, thủ tục hoàn thuế GTGT như sau:

a. Người nhập khẩu lập và gửi hồ sơ đề nghị xác nhận số thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai hải quan, hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị xác nhận khoản thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm.

- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu được cơ quan hải quan kiểm hoá (bản chính và bản sao);

- Biên lai thu thuế GTGT hàng nhập khẩu (bản chính và sao).

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan đối chiếu giữa các bản chính và bản sao của tờ khai hàng hoá nhập khẩu và biên lai thu thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó trả lại các bản chính cho người nhập khẩu.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ nêu trên, cơ quan hải quan cấp giấy xác nhận số thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm đối với hàng nhập khẩu.

Trường hợp khoản nộp thừa, nộp nhầm do chính cơ quan hải quan phát hiện thì người nhập khẩu không phải gửi các hồ sơ nêu trên. Cơ quan hải quan có trách nhiệm thông báo cho người nhập khẩu về thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm và cấp giấy xác nhận.

a. Sau khi có xác nhận của cơ quan hải quan, người nhập khẩu lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm để gửi cho cơ quan thuế nơi người nhập khẩu đóng trụ sở chính (nếu là tổ chức) hoặc nơi cư trú (nếu là cá nhân). Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT bao gồm:

Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa đối với hàng hoá nhập khẩu;

Giấy xác nhận của cơ quan hải quan về số thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm;

Biên lai thu thuế GTGT hàng nhập khẩu (bản sao).

Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định hoàn thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm ở khâu xuất nhập khẩu trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày thu nhận hồ sơ.

2.4. Cơ quan kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hoàn trả tiền thuế GTGT cho các đối tượng nói trên trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế.

2.5. Tiền hoàn thuế GTGT đã nộp thừa, nộp nhầm ở khâu xuất nhập khẩu được lấy từ Quỹ hoàn thuế GTGT.

2.6. Số ngày xác nhận, giải quyết hoàn thuế nêu trên được tính theo ngày làm việc thực tế (không tính ngày nghỉ hàng tuần và các ngày lễ được nghỉ theo quy định).

3. Tổ chức thực hiện

Các trường hợp đã nộp thừa, nộp nhầm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu xảy ra trước ngày ký ban hành Công văn này thì cũng thực hiện được theo hướng dẫn tại Công văn này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để hướng dẫn bổ sung.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 5249/TC/CST
On the credit or refund of value-added tax which has been overpaid or wrongly paid at the import stage

Hanoi, April 29, 2005

 

To:

- Provincial/inter-provincial/municipal Customs Departments
- Provincial/municipal Tax departments

The Finance Ministry has recently received reports on problems related to the credit and refund of value-added tax (VAT) which has been overpaid or wrongly paid for imports and exports. Concerning this matters, the Finance Ministry hereby provides the following guidance:

1. Objects eligible for VAT credit or refund

Organizations and individuals importing goods (hereinafter called importers), that have paid at the import stage VAT amounts larger than payable VAT amounts under law (hereinafter called overpaid amounts), or paid at the import stage VAT amounts, which, under the provisions of law, should not have been paid at this stage (hereinafter called wrongly paid amounts), shall enjoy VAT credit or refund under the guidance in this Official Letter.

2. Order and procedures for tax credit and refund

2.1. Where importers are subject to registration of VAT payment by the credit method, their overpaid or wrongly paid VAT amounts at the import stage shall be accounted into input VAT amounts and credited upon the calculation of VAT amounts payable at the domestic trading stage.

Basing themselves on vouchers of VAT payment for imports and exports, taxpayers shall declare by themselves the VAT amounts overpaid or wrongly paid into creditable input VAT amounts.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



2.2. Where importers are not subject to registration of VAT payment by the credit method (organizations and individuals not trading in goods and services liable to VAT or registering VAT payment by the direct method), their overpaid or wrongly paid VAT amounts shall be refunded to them.

Where goods are imported under a consignment, the consignee (goods importer) shall be eligible for refund of overpaid or wrongly paid VAT amount.

2.3. Order and procedures for VAT refund shall be as follows:

a/ Importers shall compile and send their dossiers of request for certification of overpaid or wrongly paid VAT amounts to customs offices where customs declarations are made, each comprising:

- A written request for certification of overpaid or wrongly paid VAT amount.

- The declaration of import goods which have been inspected by the customs office (the original and copies);

- Receipts of VAT on import goods (the originals and copies).

Upon receipt of dossiers, the customs offices shall compare the originals of import declarations and collection receipts of VAT on import goods with their copies, then return the originals to importers.

Within 15 days after receiving the above-said dossiers, the customs offices shall issue written certifications of the VAT amounts overpaid or wrongly paid on import goods.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



a/ After obtaining customs offices' certifications, importers shall compile and send dossiers of request for refund of overpaid or wrongly paid VAT amounts to tax offices of localities where they are headquartered (for organizations) or reside (for individuals). A dossier of request for VAT refund comprises:

- A written request for refund of VAT amounts overpaid or wrongly paid for import goods;

- The customs office's written certification of overpaid or wrongly paid VAT amount;

- The receipt of VAT on import goods (copies).

Tax offices shall have to check the dossiers and issue decisions on refund of overpaid or wrongly paid VAT amounts at the import stage within 15 days after receiving the dossiers.

2.4. State treasuries in the provinces or centrally-run cities shall refund VAT amounts to the above-said objects within three days after receiving tax refund decisions of tax offices.

2.5. Money amounts used to refund overpaid or wrongly paid VAT at the import stage shall come from the VAT refund fund.

2.6. Days of the above-said time limits for overpaid or wrongly paid tax certification and refund shall be working days (excluding weekends and law-prescribed holidays).

3. Organization of implementation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.



Any problems arising in the course of implementation should be reported by concerned units to the Finance Ministry for additional guidance.

 

 

Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5249/TC/CST ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp thừa, nộp nhầm ở khâu nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.773

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3