Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5113/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 02/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5113/TCHQ-TXNK
V/v xóa tiền chậm nộp phụ thu

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam.
(312 Nguyễn Hữu Thọ, TP. Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 103/VIC.17 ngày 26/6/2017 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam về việc xóa tiền chậm nộp hoặc miễn tiền chậm nộp phụ thu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nộp phụ thu:

- Khoản 1 Điều 5 Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 quy định các khoản thu ngân sách nhà nước bao gồm:

“1. Thu ngân sách nhà nước bao gồm:

a) Toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí;

d) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật”

- Khoản 3 mục I phần B Thông tư liên Bộ của Ban vật giá Chính phủ - Bộ Tài chính số 03/TT-LB ngày 12/1993 quy định thời hạn nộp phụ thu:

“Thời hạn nộp phụ thu thực hiện như các quy định về nộp thuế xuất, nhập khẩu (đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu) và thuế doanh thu (đối với hàng hóa sản xuất và tiêu thụ trong nước). Các trường hợp vi phạm quy định về nộp phụ thu cũng phải xử lý như các trường hợp vi phạm tương tự về nộp thuế”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam chậm nộp tiền phụ thu thì phải nộp tiền chậm nộp tương tự như chậm nộp tiền thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

2. Về xóa tiền chậm nộp tiền thuế:

Theo quy định tại Điều 65 Luật quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13Điều 2 Luật số 21/2012/QH13 thì trường hợp của Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam không thuộc đối tượng được xoá tiền chậm nộp.

3. Về miễn tiền chậm nộp tiền thuế.

Theo quy định tại Điều 103 và Điều 111 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì một trong các hành vi vi phạm pháp luật về thuế là chậm nộp tiền thuế và người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 106 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Luật số 21/2012/QH13khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13) thì từ ngày 1/7/2013, hành vi chậm nộp tiền thuế không thuộc hành vi bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà phải trả lãi chậm nộp và tùy theo từng thời điểm mức tính tiền chậm nộp từ ngày 1/7/2013 là 0,05% hoặc 0,07%, từ ngày 1/7/2016 là 0,03%. Vì vậy, việc Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam đề nghị miễn tiền chậm nộp phát sinh do chậm nộp tiền phụ thu là không có cơ sở để giải quyết.

Đề nghị Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam nộp đủ tiền chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5113/TCHQ-TXNK ngày 02/08/2017 về xóa tiền chậm nộp phụ thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


732

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9