Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4984/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4984/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 02/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4984/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam.
(Địa chỉ: Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 874/PC-VPCP đề ngày 03/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển văn bản số 1178 ngày 21/6/2019 của Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ.

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

Căn cứ khoản 1 Điều 38 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để hưởng ưu đãi đầu tư.

2. Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 1442/HQBRVT-GSQL ngày 24/5/2019 thì Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam sản xuất kính có 02 (hai) dự án:

+ Dự án thứ nhất: Gồm một dây chuyền sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời (VGI1) có công suất thiết kế 500 tấn/ngày.

+ Dự án thứ hai: Gồm một dây chuyền sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời (VGI2) có công suất thiết kế 800 tấn/ngày và một dây chuyền sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng (VGI3) có công suất thiết kế 300 tấn/ngày. Tổng công suất của hai dây chuyền thuộc dự án thứ hai là 1.100 tấn/ngày.

Dây chuyền VGI3 sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng có công suất thiết kế 300 tấn/ngày (thuộc dự án thứ hai) đã được Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu số 08/2013 ngày 20/5/2013 và đã thực hiện quyết toán Danh mục miễn thuế này ngày 26/02/2016. Nay, dây chuyền VGI2 (thuộc dự án thứ 2) điều chỉnh giảm công suất thiết kế từ 800 tấn/ngày xuống 600 tấn/ngày; dây chuyền VGI3 (thuộc dự án thứ 2) điều chỉnh tăng công suất thiết kế từ 300 tấn/ngày lên 500 tấn/ngày, điều chỉnh mục tiêu từ sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng sang sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời sử dụng công nghệ bốc bay chân không hóa chất; tổng công suất sau khi điều chỉnh của hai dây chuyền VGI2, VGI3 thuộc dự án thứ 2 vẫn là 1.100tấn/ngày. Công ty tiếp tục đề nghị thông báo Danh mục miễn thuế cho dây chuyền VGI3.

Để tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) thì dự án thứ hai của Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam chuyển đổi từ dây chuyền VGI3 sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng (đã được cơ quan hải quan cấp Danh mục miễn thuế) sang dây chuyền sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời sử dụng công nghệ bốc bay chân không hóa chất phải là dự án đầu tư mở rộng. Do vậy, đề nghị Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam liên hệ với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án thứ hai của Công ty là dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 để cơ quan hải quan làm cơ sở thực hiện ưu đãi thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để b/c);
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4984/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


544

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251