Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4881/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giải quyết vướng mắc thủ tục nhập khẩu thực phẩm

Khi làm thủ tục nhập khẩu thực phẩm, doanh nghiệp gặp vuớng mắc không biết phải nộp công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) cho cơ quan nào?

Để giải quyết vấn đề này, vừa qua, ngày 21/8/2013, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 4881/TCHQ-GSQL. 

Theo đó, doanh nghiệp sẽ nộp bản đăng kí công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định ATTP cho cơ quan chức năng thuộc các Bộ quản lý ATTP.

Ngoài ra, khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp không phải nộp các giấy tờ như: Bản xác nhận đã đăng ký công bố; Bản công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định ATTP; Giấy tờ chứng nhận khác đối với thực phẩm trước khi nhập khẩu.

Công văn được áp dụng từ ngày ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4881/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu thực phẩm

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được thông tin phản ảnh từ một số doanh nghiệp về việc khi làm thủ tục nhập khẩu thực phẩm, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan bản công bố hợp quy hoặc bản công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Về việc này, ngày 30/5/2013, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã có công văn số 475/GSQL-GQ1 trả lời Cục Hải quan TP.HCM nhưng chưa nêu rõ doanh nghiệp phải nộp bản đăng ký công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm cho cơ quan chức năng nào.

Để giải quyết vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 38, điểm b khoản 1 Điều 40 Luật An toàn thực phẩm; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 và khoản 6 Điều 20 Nghị định 94/2012 ngày 12/11/2012 của Chính phủ; khoản 2 Điều 6 Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 và khoản 1 Điều 7 Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 của Bộ Y tế (đối với thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế) thì doanh nghiệp nộp bản đăng ký công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho cơ quan chức năng thuộc các Bộ quản lý an toàn thực phẩm.

2. Hiện tại Luật An toàn thực phẩm và các văn bản dẫn trên không có nội dung quy định cụ thể doanh nghiệp phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan các loại giấy tờ sau đây:

- Bản xác nhận đã đăng ký công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (của cơ quan chức năng);

- Bản công bố hợp quy, công bố phù hợp an toàn thực phẩm (của doanh nghiệp);

- Các giấy tờ chứng nhận khác đối với thực phẩm trước khi nhập khẩu (của tổ chức chứng nhận).

Do đó, cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hoặc xuất trình loại giấy tờ này khi làm thủ tục nhập khẩu.

3. Hồ sơ doanh nghiệp phải nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan khi nhập khẩu thực phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 194/2010/TT-BTC và Thông tư số 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, theo đó đối với thực phẩm nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm được đưa về kho bảo quản khi có đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm và chỉ được thông quan khi có xác nhận kết quả kiểm tra thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu. Việc doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ khác nêu tại điểm 2 công văn này đối với thực phẩm nhập khẩu sẽ thực hiện khi các Bộ có chức năng quản lý an toàn thực phẩm có quy định cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện thống nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 4881/TCHQ-GSQL
On procedures for food import

Hanoi, August 21, 2013

 

Respectfully to: Customs Departments of provinces and cities

General Department of Customs has received information from several enterprises about matter when do procedures for food import, enterprises must submit the announcement of regulation conformity or announcement of conformity with regulation on food safety for export food to customs agencies.

Regarding this matter, on May 30, 2013, the Department of Customs Management Supervision issued official dispatch No. 475/GSQL-GQ1 answering the HCM city Customs Department but has not yet clearly stated name of function agencies to which enterprises must submit the announcement of regulation conformity or announcement of conformity with regulation on food safety for export food.

In order to solve the above problem, General Department of Customs has opinion as follows:

1. Based on Clause 1 Article 38, point b Clause 1 Article 40 of  the Law on food safety; Clause 1 Article 3 of the Government’s Decree No. 38/2012/ND-CP, dated April 25, 2012 and Clause 6 Article 20 of the Decree No. 94/2012, dated November 12, 2012; Clause 2 Article 6 of the Circular No. 27/2012/TT-BYT dated November 30, 2012 and Clause 1 Article 7 of the Circular No. 19/2012/TT-BYT dated November 09, 2012 of the Ministry of Public Health (for foods under the management of Ministry of Public Health), enterprises must submit the register of announcement of regulation conformity or announcement of conformity with regulation on food safety to functional agencies of Ministries managing food safety.

2. At present time, the Law on food safety, and the reference documents have no content specifying that enterprises must submit or present the following documents to customs agencies:

- Written certification of having registered the announcement of regulation conformity or announcement of conformity with regulation on food safety (of functional agencies);

- Announcement of regulation conformity, announcement of conformity on food safety (of enterprises);  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

So that, customs agencies do not request enterprises must submit or present type of this paper when do procedures for import.

3. Dossier which enterprises must submit, present to customs agencies when import foods shall comply with Article 40 of the Law on food safety, Circular No. 194/2010/TT-BTC and Circular No. 196/2012/TT-BTC of the Ministry of Finance, according to those, the import foods that have to be examined by state about food safety will be transported to preservation warehouses upon registering for food safety examination and only be granted customs clearance upon having certification about result of food examination meeting requirements of  import. Regulation which enterprises must submit other documents stated in point 2 of this official dispatch for import foods will be implemented when Ministries with function of food safety management have specific regulation.

General Department of Customs notifies units for unified implementation.

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Vu Ngoc Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4881/TCHQ-GSQL ngày 21/08/2013 thủ tục nhập khẩu thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.182

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!