Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 468/CN-TĂCN nhập khẩu thức ăn chứa kháng sinh đáp ứng 06/2016/TT-BNNPTNT 2017

Số hiệu: 468/CN-TĂCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Chăn nuôi Người ký: Nguyễn Xuân Dương
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Ngừng nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh

Ngày 31/3/2017, Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT ban hành Công văn 468/CN-TĂCN về việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi (TĂCN) chứa kháng sinh đáp ứng Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT .

Theo đó, Cục Chăn nuôi yêu cầu các đơn vị nhập khẩu (ĐVNK) TĂCN thực hiện các nội dung sau:

- Kể từ ngày 01/5/2017, dừng nhập khẩu TĂCN chứa kháng sinh kích thích sinh trưởng (KTST) ngoài quy định tại Thông tư 06; và kể từ ngày 01/10/2017, dừng nhập khẩu tất cả TĂCN chứa kháng sinh KTST;

- ĐVNK phải đảm bảo sau ngày 30/6/2017 không còn TĂCN nhập khẩu ngoài Thông tư 06 trên thị trường và từ ngày 01/01/2018 không còn TĂCN chứa kháng sinh KTST nhập khẩu trước đó  lưu thông trên thị trường;

- Nộp báo cáo tình hình nhập khẩu, tiêu thụ TĂCN chứa kháng sinh đã nhập khẩu và kế hoạch tiêu thụ TĂCN chứa kháng sinh đăng ký nhập khẩu khi đăng ký kiểm tra chất lượng từ ngày 10/4/2017.

Xem chi tiết Mẫu báo cáo tình hình tiêu thụ TĂCN chứa kháng sinh tại Phụ lục kèm theo Công văn 468/CN-TĂCN .     

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 468/CN-TĂCN
V/v nhập khẩu TĂCN chứa kháng sinh đáp ứng Thông tư số 06/2016/TT- BNNPTNT ngày 31/5/2016

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Các Đơn vị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về lộ trình hạn chế để tiến đến không sử dụng kháng sinh kích thích sinh trưởng (KTST) trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm (TĂCN) kể từ ngày 01/01/2018 theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06), Cục Chăn nuôi yêu cầu các Đơn vị nhập khẩu TĂCN thực hiện các nội dung sau:

1. Dừng nhập khẩu các sản phẩm TĂCN có chứa kháng sinh KTST ngoài quy định tại Thông tư số 06 kể từ ngày 01/5/2017 và có trách nhiệm giám sát để đảm bảo không còn bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào ngoài quy định Thông tư số 06 do Đơn vị nhập khẩu trước đó còn lưu thông trên thị trường sau ngày 30/6/2017.

2. Dừng nhập khẩu tất cả các sản phẩm TĂCN chứa kháng sinh KTST kể từ ngày 01/10/2017 và có trách nhiệm giám sát để đảm bảo không còn TĂCN chứa kháng sinh KTST do Đơn vị nhập khẩu trước đó còn lưu thông trên thị trường kể từ ngày 01/01/2018.

3. Nộp báo cáo tình hình nhập khẩu và tiêu thụ lô hàng TĂCN chứa kháng sinh nhập khẩu trước đó và kế hoạch tiêu thụ số lượng TĂCN chứa kháng sinh đăng ký nhập khẩu (theo mẫu gửi kèm Công văn này) khi đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng TĂCN có chứa kháng sinh kể từ ngày 10/4/2017.

Cục Chăn nuôi yêu cầu các Đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục Thú y (để biết);
- Các Tổ chức ktra TĂCNNK (để p/h);
- Lưu: VT, TĂCN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Dương

 

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LÔ HÀNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU CHỨA KHÁNH SINH
(Ban hành kèm theo Công văn số 468/2017/CN-TĂCN ngày 31 tháng 3 năm 2017)

(Tên tổ chức cá nhân).....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ..........................

.........., ngày........... tháng............năm......

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LÔ HÀNG
THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU CHỨA KHÁNG SINH

Kính gửi: Cục Chăn nuôi

Tên đơn vị: ..........................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Điện thoại:........................... ; Fax:............. ; Email: ............................................................

Công ty chúng tôi xin báo cáo tình hình nhập khẩu và tiêu thụ lô hàng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh như sau:

- Tên thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh:..........................................................................

- Tên, hàm lượng kháng sinh trong sản phẩm:...................................................................

- Mã số công nhận (số đăng ký nhập khẩu): ......................................................................

- Hàng, nước xuất xứ: ........................................................................................................

- Khối lượng lô hàng (kg): ...................................................................................................

- Mã số hồ sơ đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng: .......................................................

- Giấy xác nhận chất lượng số: ..................... ngày .................. do ................... cấp (Tên tổ chức cấp giấy xác nhận chất lượng).

1. Tình hình tiêu thụ lô hàng:

TT

Sử dụng nội bộ

Bán ra ngoài

Số lượng tồn kho (kg) (tính đến ngày báo cáo)

Để sản xuất TĂCN(kg)

Sử dụng tại trại chăn nuôi của đơn vị (kg)

Tên, địa chỉ của khách hàng

Số lượng (kg)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2. Kế hoạch sử dụng hoặc phân phối đối với lượng tồn kho nêu trên và lô hàng nhập khẩu mới

 

 

.............,ngày ...... tháng... năm...
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
THE DEPARTMENT OF LIVESTOCK PRODUCTION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 468/CN-TĂCN
Re. Import of animal feeds containing antibiotics in compliance with the Circular No. 06/2016/TT- BNNPTNT dated May 31, 2016

Hanoi, March 31, 2017

 

To: Importers of livestock and poultry feed products

In response to the guidelines from the Minister of Agriculture and Rural Development on the roadmap for limitation on, and step forward in prohibition of, use of antibiotics for growth promotion in livestock and poultry feeds, the Department of Livestock Production hereby requests Importers of animal feeds to implement the following duties from January 1, 2018 in accordance with the Circular No. 06/2016/TT-BNNPTNT dated May 31, 2016:

1. Halt importation of animal feeds containing antibiotics for growth promotion that are not prescribed by the Circular No. 06 from May 1, 2017 and take responsibility for taking monitoring actions to ensure that none of animal fee products which are not covered by the Circular No. 06, in case of having already been imported ahead of that date, will no longer be sold in the market after June 30, 2017. 

2. Terminate importation of all animal feeds containing antibiotics for growth promotion from October 1, 2017 and take responsibility for taking monitoring actions to ensure that none of animal feed products which have already been imported ahead of that date, will no longer be sold in the market from January 1, 2018. 

3. Submit a review report on importation and consumption of shipments of animal feeds containing antibiotics which have already been imported ahead of April 10, 2017, and plan for consumption of the volume of animal feeds containing antibiotics which have been registered for importation (according to the form hereto attached) when applying for registration of inspection of quality of animal feeds containing antibiotics from that date. 

The Department of Livestock Production hereby calls for strict compliance of importers with the aforesaid./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. THE DIRECTOR
THE DEPUTY DIRECTOR
Nguyen Xuan Duong

 

SAMPLE REVIEW REPORT ON CONSUMPTION OF IMPORTED SHIPMENTS OF ANIMAL FEEDS

(Appended to the Official Dispatch No. 468/2017/CN-TĂCN dated March 31, 2017)

(Name of the reporting entity or individual).....
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness
--------------

No.: .........................

.........., date (day/month/year)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SAMPLE REVIEW REPORT ON CONSUMPTION OF IMPORTED SHIPMENTS OF ANIMAL FEEDS

To the Department of Livestock Production

The reporting entity’s name: ................................................................................................

Address: ..............................................................................................................................

Telephone: …………………….; Fax: …………; Email: .......................................................

We would like to submit our review report on importation and consumption of shipments of animal feeds containing antibiotics, including the following contents:

- Name of the animal feeds containing antibiotics: ..............................................................

- Name and content of antibiotics used in animal feed products:.........................................

- Code of certification (number of import registration): ........................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Shipment weight (kg): ........................................................................................................

- Code of the application dossier for inspection of quality of animal feed products: ............

- Certificate of quality assurance No.:……………..issued by………….on…………..(Name of the issuing organization).

1. Review report on consumption of shipments of animal feed products

No.

For internal use

For sale

Inventory quantity (kg) (as of the reporting date)

In manufacturing of animal feed products (kg)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Names and addresses of customers

Amount (kg)

1

 

 

 

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Plan for use or distribution of the said inventory quantities and newly-imported shipments

 

 

.............,date (day/month/year)

Director
(signature and/or stamp)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 468/CN-TĂCN ngày 31/03/2017 về nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh đáp ứng Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT do Cục Chăn nuôi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.516

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!