Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4552/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 4552/TCT-CS
V/v CS thuế đối với hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư CK

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Gia Lai;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Sông Đà 505;
(322 Ngũ Hành Sơn – thành phố Đà Nẵng)
- Công ty Cổ phần xây dựng Cotec.
(194/2 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM) 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1896/CT-KTT ngày 13/08/2010 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Công văn số 340/CV-S55-TCKT ngày 17/08/2010 của Công ty Cổ phần Sông Đà 505, Công văn số 2217/CT-TTHT ngày 15/4/2010 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, Công văn số 859/CV-TCKT ngày 10/8/2010 của Công ty cổ phần xây dựng Cotec đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Công văn số 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 đã hướng dẫn về hoàn nhập các khoản dự phòng như sau:

Ngày 7/12/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp và Thông tư này được áp dụng cho việc trích lập các khoản dự phòng của doanh nghiệp từ năm 2009.

Theo đó doanh nghiệp có trích lập và sử dụng các khoản dự phòng phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC, khi xử lý hoàn nhập dự phòng thì các khoản hoàn nhập dự phòng được thực hiện theo quy định tại Thông tư này số 228/2009/TT-BTC”.

Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 quy định về phương pháp trích lập và xử lý khoản dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán như sau:

Điều 5. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính.

1. Đối với các khoản đầu tư chứng khoán:

a) Phương pháp lập dự phòng:…

Doanh nghiệp phải lập dự phòng riêng cho từng loại chứng khoán đầu tư, có biến động giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư, làm căn cứ hạch toán vào chi phí tài chính của doanh nghiệp.

c) Xử lý khoản dự phòng:…

Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch ghi giảm chi phí tài chính.

Tại điểm 2.6 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

2.6. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

a) Các khoản thu nhập khác quy định tại mục V Phần C Thông tư này.

Căn cứ các quy định nêu trên, trích lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán hạch toán vào chi phí tài chính và khi hoàn nhập dự phòng phần chênh lệch ghi giảm chi phí tài chính, không coi là thu nhập khác; hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán được bù trừ với các khoản chi phí tài chính khác để xác định chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập từ hoạt động tài chính. Đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 505, Công ty cổ phần xây dựng Cotec thì thu nhập từ hoạt động tài chính là thu nhập khác, không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế và Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (2b); 
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4552/TCT-CS ngày 10/11/2010 về chính sách thuế đối với hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.596

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!