Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4378/TXNK-TGHQ năm 2017 về tham vấn, kiểm tra sau thông quan một lần đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 4378/TXNK-TGHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 08/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4378/TXNK-TGHQ
V/v tham vấn, kiểm tra sau thông quan một lần đối với hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2490/HQLS-TXNK ngày 27/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc tham vấn, kiểm tra sau thông quan một lần đối với hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng kết quả tham vấn, kiểm tra sau thông quan một lần cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng kết quả tham vấn một lần để áp dụng cho các lần xuất nhập khẩu tiếp theo nếu đáp ứng đủ các điều kiện: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cùng hợp đồng mua bán, được xuất khẩu hoặc nhập khẩu theo nhiều chuyến khác nhau; Thông tin, dữ liệu đ kiểm tra, xác định trị giá hải quan quan không thay đi; Người khai hải quan có văn bản đề nghị tham vấn một lần, trong đó nêu rõ cam kết sử dụng kết quả tham vấn cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo.

Kết quả tham vấn một lần được sử dụng cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo nếu trị giá hải quan sau khi tham vn phù hợp với thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan hàng hóa đang xác định trị giá.”

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì trường hợp đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính do hàng hóa xuất nhập khẩu không cùng hợp đồng mua bán. Ngoài ra, hiện tại không có quy định kiểm tra sau thông quan một lần đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

2. Về kiến nghị nghiên cứu, sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đối với việc áp dụng kết quả tham vấn, kiểm tra sau thông quan một lần cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo.

Cục Thuế xuất nhập khẩu đã nghiên cứu, xem xét đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn trong quá trình xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ-Dần (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4378/TXNK-TGHQ năm 2017 về tham vấn, kiểm tra sau thông quan một lần đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.286
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127