Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4101/TCT-CS năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4101/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4101/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 110/CT-KTNB ngày 8/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Sơn, công văn số 19/CV-PS ngày 22/7/2015 của Công ty TNHH Thương mại Tổng hp Phú Sơn về bổ sung hồ sơ chứng từ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm c3 khoản 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; điểm 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 22/7/2011 của Chính phủ.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, tại công văn của Cục thuế Nghệ An chưa trình bày nội dung Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Sơn chuyển lại tiền cho phía nước ngoài (khách hàng Trung Quốc) như thế nào để sau đó phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng cho Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Sơn? hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Sơn có được cơ quan hải quan kiểm tra thực xuất 100% khi xuất khẩu hay không nên chưa có đủ cơ sở để trả lời.

2. Liên quan đến công tác tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT, ngày 30/7/2015 Bộ Tài chính có công văn số 10492/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn:

“7. Không thực hiện hoàn thuế đi với:

- Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu chính, phụ, đường mòn, lối mở biên giới đất liền,... không có hoặc có nhưng không đảm bảo tính phù hợp giữa các chứng từ: hợp đồng xuất khu; tờ khai hải quan có xác nhận thực xut của cơ quan Hải quan; hóa đơn xut khu/hóa đơn GTGT; chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối vi hàng hóa mua vào, hàng hóa xut khu; chứng từ chứng minh về vận tải.

Cục Thuế thống kê và báo cáo các trường hợp đã hoàn thuế đi với người nộp thuế có hoạt động xuất khu qua cửa khu phụ, đường mòn, li mở biên giới đất liền về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) chậm nhất trước ngày 30/8/2015.

- Doanh nghiệp có chứng từ thanh toán từ tài khoản vãng lai của khách hàng nước ngoài mở tại t chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam không đáp ứng đầy đủ các quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dn về thuế giá trị gia tăng, công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về một số biện pháp tăng cường công tác quản thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khu qua biên giới đt lin, hoặc có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhưng không đảm bảo đầy đủ các thông tin, nội dung ghi trên chứng từ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Doanh nghiệp kinh doanh đối với những hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điu kiện nhưng không đáp ứng được điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

- Chứng từ thanh toán bằng hi phiếu từ tài khoản ngân hàng nước ngoài qua t chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam mà trên hi phiếu không có đy đủ các thông tin của khách hàng nước ngoài theo hợp đồng xuất khẩu, không có thông tin đy đủ về người mua hàng hoặc thông tin không phù hợp với hợp đồng xuất khu, cụ thể: 1) Tên và s hiệu của chng từ; 2) Ngày, tháng, năm lập chứng từ; 3) Tên, địa chỉ, s Chng minh nhân dân/Hộ chiếu, s hiệu tài khon của người trả (hoặc chuyển) tiền; Tên, địa chỉ của ngân hàng phục vụ người trả (hoặc người chuyển) tiền; 4) Tên, địa chỉ, s Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, s hiệu tài khoản của người thụ hưởng s tiền trên chứng từ; Tên, địa chỉ của ngân hàng phục vụ người thụ hưởng; 5) Số lượng, đơn giá và s tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng s; tổng s tiền của chứng từ kế toán dùng đ thu, chi tiền phải ghi bằng s và bằng chữ (trường hợp thông tin về “số lượng, đơn giá” của nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được th hiện rõ tại hóa đơn bán hàng, hợp đồng mua bán, tờ khai hàng hóa xuất khẩu) có liên quan thì người trả (hoặc người chuyn) tin phải ghi rõ “Thanh toán cho hóa đơn mua hàng (hoặc hợp đồng mua bán, hoặc tờ khai hàng hóa xuất khẩu) s... ngày...” có liên quan tại phần thông tin “Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh” đ thay thế cho thông tin “s lượng, đơn giá” của nghiệp vụ kinh tế phát sinh); 6) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh (t chức tín dụng phải ghi rõ theo thông tin do bên trả tin cung cp); 7) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người liên quan đến chứng từ kế toán...).

10. Cục Thuế, Chi cục Thuế tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản hướng dn của Bộ Tài chính v các biện pháp, giải pháp liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng và thanh tra, kim tra, đảm bảo phi hợp chặt chẽ với các cơ quan trên địa bàn nhm ngăn chặn các hành vi vi phạm v hoàn thuế giá trị gia tăng, trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về thuế, có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Thuế đề nghị và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để cung cấp thông tin xác minh hoặc điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đi với người nộp thuế và những người nộp thuế khác có liên quan.

Thực hiện trao đi thông tin và phi hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định s 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính...”

Ngày 28/9/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3979/TCT-TTr gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra, kim tra lĩnh vực hoàn thuế và lĩnh vực kinh doanh nhà ở xã hội (bản photo kèm theo), tại điểm 2 công văn có đề nghị các Cục Thuế triển khai công tác kim tra, thanh tra hoàn thuế đi với hàng hóa xut khu qua đường biên giới đt lin; tng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kim tra hoàn thuế đầy đủ chỉ tiêu, đúng thời gian quy định gửi về Tổng cục Thuế (điểm 3).

Theo trình bày tại công văn của Cục thuế thì phía nước ngoài thanh toán lại cho Công ty TNHH thương mại tổng hp Phú Sơn bằng hình thức biên mậu thông qua Hối phiếu của Ngân hàng.

Đ nghị Cục Thuế căn cứ hướng dẫn tại điểm 7 công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện và hướng dẫn tại công văn số 3979/TCT-TTr ngày 28/9/2015 để báo cáo kết quả kiểm tra trước và sau hoàn thuế về Tổng cục Thuế (Vụ Thanh tra).

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4101/TCT-CS năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.605

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114