Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3548/TCHQ-TXNK 2021 chính sách thuế đối với xe ô tô tạm nhập tái xuất

Số hiệu: 3548/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Bằng Toàn
Ngày ban hành: 14/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3548/TCHQ-TXNK
V/v thủ tục, chính sách thuế hàng tạm nhập

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam.
(Phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tnh Hải Dương)

Trả lời công văn s 24/2021/XNK-FVL ngày 4/6/2021 của Công ty TNHH Ford Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục đối với xe ô tô tạm nhập tái xuất, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Căn cứ Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đ sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm.

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định: “...hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đi mục đích sử dụng, chuyn tiêu thụ nội địa thì phi khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khu, nhập khu; chính sách thuế đi với hàng hóa xuất khu, nhập khu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Ford Việt Nam không thực hiện tái xuất mà giữ lại chiếc xe tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa tạm nhập nhưng không tái xuất. Sau khi hoàn thành thủ tục thay đi mục đích sử dụng, hàng hóa tạm nhập là tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty nên Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Về chính sách thuế

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của cơ quan hải quan: “Thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình xuất khu, nhập khu tương ứng và thực hiện điều chỉnh tiền thuế của tờ khai hải quan cũ tương ứng với s hàng hóa thay đi mục đích sử dụng, chuyn tiêu thụ nội địa đã được kê khai trên tờ khai hải quan mới như sau:

b) Trường hp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai hải quan cũ: Cơ quan hải quan ban hành Quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai hi quan cũ, sau đó thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ giữa s tiền thuế của tờ khai hải quan cũ và s thuế của tờ khai hải quan mới (thực hiện xử lý tương tự như tiền thuế nộp thừa). Nếu s tiền thuế của tờ khai hải quan cũ ít hơn so với stiền thuế phải nộp của tờ khai hải quan mới, người nộp thuế phải nộp b sung s tiền còn thiếu trước khi hoàn thành thủ tục chuyn tiêu thụ nội địa, nếu thừa thì cơ quan hải quan sẽ hoàn trả theo đúng quy định. Trình tự thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả thực hiện theo Điều 132 Thông tư này.

Quyết định điều chỉnh thuế thực hiện theo mẫu s 03/QĐĐC/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

Thời hạn hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế của tờ khai hải quan cũ và s thuế của tờ khai hải quan mới thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Thông tư này. Trong thời gian cơ quan hi quan xử lý hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế đã nộp của tờ khai hải quan cũ với số thuế của tờ khai hải quan mới người nộp thuế không bị tính chậm nộp tin thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Ford Việt Nam không tái xuất xe ô tô đã tạm nhập thì phi khai t khai hi quan mi, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới. Công ty thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định trong đó số tiền thuế đã nộp trên tờ khai hải quan cũ được bù trừ với số tiền thuế phi nộp trên tờ khai hải quan mới theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Ford Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tư
ng (để b/c);
- Cục GS
QL;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3548/TCHQ-TXNK ngày 14/07/2021 về chính sách thuế và thủ tục đối với xe ô tô tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.382

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!