Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3545/TCHQ-GSQL về việc nghiệp vụ quản lý về Hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3545/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 25/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3545/TCHQ-GSQL
V/v nghiệp vụ quản lý về HQ đối với hàng hóa có xuất xứ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Gia Lai - Kon Tum

 

Ngày 30/6/2008, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Lào (Tổng cục đã sao gửi Hải quan các địa phương). Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm như sau:

1. Chi những hàng hóa nằm trong Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/6/2008 của Bộ Công thương, có C/O form S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp theo quy định và đăng ký tờ khai hải quan từ khi Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/6/2008 của Bộ Công thương có hiệu lực thì mới thực hiện theo Quyết định này.

2. Đối với lá và cọng thuốc lá:

- Những doanh nghiệp đã được Bộ Công thương cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan năm 2008, khi nhập khẩu lá và cọng thuốc lá có xuất xứ Lào (có C/O form S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp theo quy định) thì làm thủ tục nhập khẩu theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/6/2008 của Bộ Công thương.

- Khi làm thủ tục nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa thực hiện trừ lùi theo đúng quy định đối với Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan năm 2008 do Bộ Công thương cấp.

3. Đối với thóc, gạo, phụ kiện mô tả (nêu tại mục I và III, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/6/2008 của Bộ Công thương):

Khi làm thủ tục nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu không yêu cầu doanh nghiệp phải có Giấy phép hạn ngạch thuế quan, nhưng phải có C/O form S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp.

4. Chế độ báo cáo và trừ lùi tự động hạn ngạch thuế quan:

a. Chế độ báo cáo số liệu nhập khẩu: Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu của từng tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/6/2008 của Bộ Công thương, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu fax báo cáo ngay trong ngày về Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý: 04.8725909); nội dung báo cáo ghi rõ: số, ngày, tháng, năm tờ khai nhập khẩu; tên và lượng hàng nhập khẩu; tên doanh nghiệp nhập khẩu.

- Cục Hải quan các tỉnh nêu trên chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu (có cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/6/2008 của Bộ Công thương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo này.

Chi cục Hải quan cửa khẩu nào báo cáo không kịp thời trong ngày, báo cáo số liệu không chính xác dẫn đến việc các doanh nghiệp nhập vượt tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/6/2008 của Bộ Công thương thì Chi cục trưởng và Cục trưởng Cục Hải quan phải chịu trách nhiệm.

b. Trừ lùi tự động hạn ngạch thuế quan theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/6/2008 của Bộ Công thương:

Do hiện nay chưa trừ lùi được bằng công nghệ thông tin; vì vậy, trước mắt vẫn phải trừ lùi bằng phương pháp thủ công như sau:

Căn cứ tổng lượng hạn ngạch thuế quan của từng mặt hàng tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/6/2008 của Bộ Công thương và số liệu nhập khẩu của từng mặt hàng theo từng tờ khai do các Chi Cục Hải quan cửa khẩu báo cáo, Vụ Giám sát quản lý thực hiện trừ lùi hạn ngạch thuế quan.

Việc trừ lùi thực hiện theo nguyên tắc: căn cứ thời gian fax thể hiện trên báo cáo của các Chi cục Hải quan cửa khẩu gửi Vụ Giám sát quản lý; tờ khai nào thuộc báo cáo có thời gian fax trước thì trừ lùi trước. Nếu trong một báo cáo có nhiều tờ khai thì tờ khai nào có số đăng ký trước thì trừ lùi trước. Việc trừ lùi được thực hiện ngay khi nhận được báo cáo.

- Khi tổng lượng hạn ngạch thuế quan của mặt hàng đã thực hiện được 70% thì Vụ Giám sát quản lý sẽ thông báo cho các Cục Hải quan để thông báo cho các Chi cục Hải quan cửa khẩu biết.

5. Để đảm bảo không nhập khẩu vượt hạn ngạch, việc làm thủ tục hải quan của lô hàng có mặt hàng đã thực hiện được 70% tổng lượng hạn ngạch quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/6/2008 của Bộ Công thương thực hiện như sau:

a. Sau khi đăng ký tờ khai hải quan xong, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu phải fax báo cáo ngay cho Vụ Giám sát quản lý về số tờ khai, tên hàng, lượng hàng nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu và chưa được thông quan hàng hóa cho đến khi nhận được thông báo của Vụ Giám sát quản lý.

b. Trong vòng 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được báo cáo, Vụ Giám sát quản lý tiến hành kiểm tra lượng hạn ngạch còn lại và thông báo bằng fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu biết còn hay hết hạn ngạch.

c. Khi nhận được thông báo của Vụ Giám sát quản lý “còn hạn ngạch thuế quan và lô hàng vẫn nằm trong hạn ngạch” thì Chi cục Hải quan cửa khẩu làm tiếp thủ tục hải quan cho lô hàng đã đăng ký tờ khai trên đây theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/6/2008 của Bộ Công thương.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu, nếu lô hàng có sự sai khác về tên hàng, lượng hàng nhập khẩu so với khi đăng ký tờ khai thì Chi cục Hải quan cửa khẩu fax báo cáo Vụ Giám sát quản lý theo hướng dẫn tại tiết a, điểm 4 trên đây, để Vụ Giám sát quản lý điều chỉnh lại số liệu trừ lùi hạn ngạch.

d. Khi nhận được thông báo của Vụ Giám sát quản lý “hạn ngạch thuế quan đã được nhập khẩu hết” thì Chi cục hải quan cửa khẩu không được áp dụng Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT ngày 30/6/2008 của Bộ Công thương để làm thủ tục hải quan cho lô hàng đã đăng ký tờ khai trên đây và các lô hàng tiếp theo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ XNK (Bộ Công thương);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Chính sách thuế;
- Cục Hải quan tỉnh, TP. (để phối hợp);
- Các Cục, Vụ KTSTQ, ĐTCBL, PC, KTTT, TTr TCHQ, TCCB;
- Website TCHQ
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

  

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3545/TCHQ-GSQL về việc nghiệp vụ quản lý về Hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23