Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3541/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 3541/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 07/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3541/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời các công văn số 2406/HQHCM-GSQL ngày 31/8/2018, số 2373/HQHCM-GSQL ngày 30/8/2018, số 2647/HQHCM-GSQL ngày 27/9/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan trên Hệ thống công nghệ thông tin, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ không tự động loại khỏi chức năng xác nhận hàng qua khu vực giám sát

Theo quy định tại điểm a1, điểm b1 khoản 5 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai báo trên tờ khai xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ như sau:

+ Đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ: Ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” phải khai “#&XKTC” hoặc tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.

+ Đối với tờ khai nhập khẩu tại chỗ: Ghi rõ số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ doanh nghiệp” như sau: #&NKTC#&số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng hoặc tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy.

Vậy, căn cứ quy định nêu trên đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh công chức thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo đúng quy định, theo đó số tờ khai xuất khẩu tại chỗ tương ứng chỉ được phép khai tại ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ doanh nghiệp” trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ, không được khai tại ô tiêu chí “Phần ghi chú” như nêu tại công văn vướng mắc, trừ trường hợp khai tờ khai giấy được khai tại ô “Ghi chép khác”.

Ngoài ra, theo thiết kế của Hệ thống VNACCS thì tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” được khai tối đa 20 ký tự, do đó chỉ khai được 01 số tờ khai xuất khẩu tại chỗ đối ứng trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, để hệ thống hỗ trợ loại bỏ tờ khai nhánh khỏi chức năng xác nhận qua khu vực giám sát và các chức năng quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ đối với các tờ khai xuất khẩu có nhiều tờ khai nhánh, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp khai tại ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ doanh nghiệp” như sau: “#&NKTC#&số tờ khai hải quan xuất khẩu đầu tiên”.

2. Về phê duyệt phụ lục hợp đồng gia công trên hệ thống gia công, sản xuất xuất khẩu và chế xuất

Hiện nay, các chức năng trên Hệ thống gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất đang được rà soát, nâng cấp để đáp ứng quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và quy trình thủ tục hải quan. Theo đó đối với trường hợp doanh nghiệp khai sai ngày hết hạn hợp đồng, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp khai sửa đổi, bổ sung thông tin gửi đến Hệ thống gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất và hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công Hệ thống tự động tiếp nhận, công chức hải quan không phê duyệt trên Hệ thống.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành - PTCT (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- Cục CNTT & TK HQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3541/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.354

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253