Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3511/BTC-CST về gia hạn, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3511/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Đình Thi
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3511/BTC-CST
V/v gia hạn, hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn.

Về việc miễn hoặc gia hạn nộp, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu cho dự án đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất Nhà máy Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo kiến nghị tại văn bản số 017/2010/CV-GSG ngày 04/03/2010 của Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn hoặc gia hạn nộp thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định (TSCĐ) cho dự án, áp dụng cho các tờ khai hải quan từ ngày 01/01/2010:

a) Theo Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hoá nhập khẩu tạo TSCĐ của doanh nghiệp, trừ một số trường hợp quy định cụ thể tại khoản 17 Điều 5 Luật thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị miễn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ của Công ty chưa phù hợp với quy định của Luật thuế GTGT.

b) Theo Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì: Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng, hạn do chính sách của nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất, kinh doanh. Số tiền thuế, tiền phạt được gia hạn là số tiền thuế, tiền phạt phát sinh do sự thay đổi chính sách gây ra. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 01 (một) năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Theo báo cáo của Công ty thì: Dự án đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Quyết định số 17/2007/QĐ-HĐCĐ ngày 01/10/2007 với tổng vốn đầu tư là 1.500 tỷ đồng; được Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 492041000048 ngày 11/3/2009 với tổng vốn đầu tư là 900 tỷ đồng. Như vậy tại thời điểm Công ty xây dựng và phê duyệt dự án, theo Luật thuế GTGT và Luật số 07/2003/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo TSCĐ của doanh nghiệp thông thuộc diện chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu. Tuy nhiên do suy giảm kinh tế, lãi suất vay vốn cao nên Công ty chưa thể triển khai thực hiện dự án theo tiến độ; dẫn đến khi nhập khẩu nhiều máy móc, thiết bị cho dự án từ ngày 01/01/2010, Công ty phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 như nêu tại điểm a ở trên. Số thuế GTGT phải nộp này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối chiếu tình hình thực tế mà Công ty báo cáo nêu trên, căn cứ quy định tại Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, Bộ Tài chính đồng ý Công ty và Công ty thành viên do Công ty sở hữu 100% vốn là Công TNHH Một thành viên Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân được gia hạn nộp số thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu theo các tờ khai hải quan từ ngày 01/01/2010 để tạo TSCĐ cho dự án đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất Nhà máy Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân. Thời gian gia hạn tối đa không quá 02 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định. Trình tự, thủ tục gia hạn số thuế GTGT khâu nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 132 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Về việc hoàn nhanh thuế GTGT:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, điểm 5 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ; căn cứ Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492041000048 ngày 11/3/2009 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì dự án đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất Nhà máy Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân là dự án thuộc nhóm A.

Do đó dự án đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất Nhà máy Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân thuộc phạm vi áp dụng Thông tư số 205/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hoàn thuế gia trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo TSCĐ của doanh nghiệp, nếu đáp ứng được các điều kiện khác (ngoài điều kiện dự án thuộc nhóm A) quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

Bộ Tài chính trả lời Công ty để biết và phối hợp với cơ quan hải quan, cơ quan thuế căn cứ vào điều kiện thực tế để thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
 KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Đình Thi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3511/BTC-CST về gia hạn, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.320
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248