Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2968/BYT-TB-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 20/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2968/BYT-TB-CT
V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Trang thiết bị y tế và Tư vấn Môi trường Tâm Thy

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xét nội dung đề nghị tại công văn 150416/TTC ngày 15/4/2016 của đơn vị nhập khẩu về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bộ Y tế đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ nhập khẩu và duyệt cấp giấy phép nhập khẩu các trang thiết bị y tế (mới 100%) theo danh mục như sau:

TT

TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU

1

Khung giá đỡ động mạch vành stent (đặt trong cơ thể) và vật tư tiêu hao đi kèm

Các c (Danh mục đính kèm)

Balton, Ba Lan

Balton, Ba Lan

2

Bóng nong mạch vành và vật tư tiêu hao đi kèm

3

Khung giá đ động mạch thận Stent (đặt trong cơ thể) và vật tư tiêu hao đi kèm.

4

Bóng nong van động mạch phổi (Valvuloplasty Catheter) và dụng cụ tiêu hao đi kèm.

Đề nghị đơn vị nhập khẩu thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu trang thiết bị y tế. Về nhãn hàng hóa phải theo đúng quy định pháp luật về nhãn, đng thời phải chịu trách nhiệm về s lượng, trị giá và chất lượng các trang thiết bị y tế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Giấy phép nhập khẩu này có hiệu lực một (01) năm kể từ ngày ký ban hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Hải quan cửa khẩu;
- Thanh tra Bộ;
- Cổng TT
ĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

(Kèm theo Công văn số: 2968/BYT-TB-CT ngày 20/5/2016 của Bộ Y tế)

I. Giá đỡ động mch vành (stent) và vt tư tiêu hao đi kèm

1. Giá đ đng mch vành

1.1. Sirolimus Eluting Cobalt Chromium Coronary Stent ALEX

ZSTC2.00x0814CFS; ZSTC2.00x1014CFS; ZSTC2.00x1214CFS; ZSTC2.00x1514CFS; ZSTC2.00x1814CFS; ZSTC2.00x2214CFS;

ZSTC2.00x2514CFS; ZSTC2.00x2914CFS; ZSTC2.00x3414CFS; ZSTC2.00x3614CFS; ZSTC2.00x3814CFS; ZSTC2.00x4014CFS;

ZSTC2.25x0814CFS; ZSTC2.25x1014CFS; ZSTC2.25x1214CFS; ZSTC2.25x1514CFS; ZSTC2.25x1814CFS; ZSTC2.25x2214CFS;

ZSTC2.25x2514CFS; ZSTC2.25x2914CFS; ZSTC2.25x3414CFS; ZSTC2.25x3614CFS; ZSTC2.25x3814CFS; ZSTC2.25x4014CFS;

ZSTC2.50x0814CFS; ZSTC2.50x1014CFS; ZSTC2.50x1214CFS; ZSTC2.50x1514CFS; ZSTC2.50x1814CFS; ZSTC2.50x2214CFS;

ZSTC2.50x2514CFS; ZSTC2.50x2914CFS; ZSTC2.50x3414CFS; ZSTC2.50x3614CFS; ZSTC2.50x3814CFS; ZSTC2.50x4014CFS;

ZSTC2.75x0814CFS; ZSTC2.75x1014CFS; ZSTC2.75x1214CFS; ZSTC2.75x1514CFS; ZSTC2.75x1814CFS; ZSTC2.75x2214CFS;

ZSTC2.75x2514CFS; ZSTC2.75x2914CFS; ZSTC2.75x3414CFS; ZSTC2.75x3614CFS; ZSTC2.75x3814CFS; ZSTC2.75x4014CFS;

ZSTC3.00x0814CFS; ZSTC3.00x1014CFS; ZSTC3.00x1214CFS; ZSTC3.00x1514CFS; ZSTC3.00x1814CFS; ZSTC3.00x2214CFS;

ZSTC3.00x2514CFS; ZSTC3.00x2914CFS; ZSTC3.00x3414CFS; ZSTC3.00x3614CFS; ZSTC3.00x3814CFS; ZSTC3.00x4014CFS;

ZSTC3.25x0814CFS; ZSTC3.25x1014CFS; ZSTC3.25x1214CFS; ZSTC3.25x1514CFS; ZSTC3.25x1814CFS; ZSTC3.25x2214CFS;

ZSTC3.25x2514CFS; ZSTC3.25x2914CFS; ZSTC3.25x3414CFS; ZSTC3.25x3614CFS; ZSTC3.25x3814CFS; ZSTC3.25x4014CFS;

ZSTC3.50x0814CFS; ZSTC3.50x1014CFS; ZSTC3.50x1214CFS; ZSTC3.50x1514CFS; ZSTC3.50x1814CFS; ZSTC3.50x2214CFS;

ZSTC3.50x2514CFS; ZSTC3.50x2914CFS; ZSTC3.50x3414CFS; ZSTC3.50x3614CFS; ZSTC3.50x3814CFS; ZSTC3.50x4014CFS;

ZSTC3.75x0814CFS; ZSTC3.75x1014CFS; ZSTC3.75x1214CFS; ZSTC3.75x1514CFS; ZSTC3.75x1814CFS; ZSTC3.75x2214CFS;

ZSTC3.75x2514CFS; ZSTC3.75x2914CFS; ZSTC3.75x3414CFS; ZSTC3.75x3614CFS; ZSTC3.75x3814CFS; ZSTC3.75x4014CFS;

ZSTC4.00x0814CFS; ZSTC4.00x1014CFS; ZSTC4.00x1214CFS; ZSTC4.00x1514CFS; ZSTC4.00x1814CFS; ZSTC4.00x2214CFS;

ZSTC4.00x2514CFS; ZSTC4.00x2914CFS; ZSTC4.00x3414CFS; ZSTC4.00x3614CFS; ZSTC4.00x3814CFS; ZSTC4.00x4014CFS;

ZSTC4.50x0814CFS; ZSTC4.50x1014CFS; ZSTC4.50x1214CFS; ZSTC4.50x1514CFS; ZSTC4.50x1814CFS; ZSTC4.50x2214CFS;

ZSTC4.50x2514CFS; ZSTC4.50x2914CFS; ZSTC4.50x3414CFS; ZSTC4.50x3614CFS; ZSTC4.50x3814CFS; ZSTC4.50x4014CFS;

ZSTC5.00x0814CFS; ZSTC5.00x1014CFS; ZSTC5.00x1214CFS; ZSTC5.00x1514CFS; ZSTC5.00x1814CFS; ZSTC5.00x2214CFS;

ZSTC5.00x2514CFS; ZSTC5.00x2914CFS; ZSTC5.00x3414CFS; ZSTC5.00x3614CFS; ZSTC5.00x3814CFS; ZSTC5.00x4014CFS.

1.2. Cobalt choromium sirolimus eluting coronary stent ALEX PLUS

ZSTC2.00x0814CFSP; ZSTC2.00x1014CFSP; ZSTC2.00x1214CFSP; ZSTC2.00x1514CFSP; ZSTC2.00x1814CFSP; ZSTC2.00.X2214CFSP;

ZSTC2.00x2514CFSP; ZSTC2.00x2914CFSP; ZSTC2.00x3414CFSP; ZSTC2.00x3614CFSP; ZSTC200x3814CFSP; ZSTC2.00x4014CFSP;

ZSTC2.25x0814CFSP; ZSTC2.25x1014CFSP; ZSTC2.25x1214CFSP; ZSTC2.25x1514CFSP; ZSTC2.25x1814CFSP; ZSTC2.25x2214CFSP;

ZSTC2.25x2514CFSP; ZSTC2.25x2914CFSP; ZSTC2.25x3414CFSP; ZSTC2.25x3614CFSP; ZSTC225x3814CFSP; ZSTC2.25x4014CFSP;

ZSTC2.50x0814CFSP; ZSTC2.50x1014CFSP; ZSTC2.50x1214CFSP; ZSTC2.50x1514CFSP; ZSTC2.50x1814CFSP; ZSTC2.50x2214CFSP;

ZSTC2.50x2514CFSP; ZSTC2.50x2914CFSP; ZSTC2.50x3414CFSP; ZSTC2.50x3614CFSP; ZSTC2.50x3814CFSP; ZSTC2.50x4014CFSP;

ZSTC2.75x0814CFSP; ZSTC2.75x1014CFSP; ZSTC2.75x1214CFSP; ZSTC2.75x1514CFSP; ZSTC2.75x1814CFSP; ZSTC2.75x2214CFSP;

ZSTC2.75x2514CFSP; ZSTC2.75x2914CFSP; ZSTC2.75x3414CFSP; ZSTC2.75x3614CFSP; ZSTC2.75x3814CFSP; ZSTC2.75x4014CFSP;

ZSTC3.00x0814CFSP; ZSTC3.00x1014CFSP; ZSTC3.00x1214CFSP; ZSTC3.00x1514CFSP; ZSTC3.00x1814CFSP; ZSTC3.00x2214CFSP;

ZSTC3.00x2514CFSP; ZSTC3.00x2914CFSP; ZSTC3.00x3414CFSP; ZSTC3.00x3614CFSP; ZSTC3.00x3814CFSP; ZSTC3.00x4014CFSP;

ZSTC3.25x0814CFSP; ZSTC3.25x1014CFSP; ZSTC3.25x1214CFSP; ZSTC3.25x1514CFSP; ZSTC3.25x1814CFSP; ZSTC3.25x2214CFSP;

ZSTC3.25x2514CFSP; ZSTC3.25x2914CFSP; ZSTC3.25x3414CFSP; ZSTC3.25x3614CFSP; ZSTC325x3814CFSP; ZSTC3.25x4014CFSP;

ZSTC3.50x0814CFSP; ZSTC3.50x1014CFSP; ZSTC3.50x1214CFSP; ZSTC3.50x1514CFSP; ZSTC3.50x1814CFSP; ZSTC3.50x2214CFSP;

ZSTC3.50x2514CFSP; ZSTC3.50x2914CFSP; ZSTC3.50x3414CFSP; ZSTC3.50x3614CFSP; ZSTC3.50x3814CFSP; ZSTC3.50x4014CFSP;

ZSTC3.75x0814CFSP; ZSTC3.75x1014CFSP; ZSTC3.75x1214CFSP; ZSTC3.75x1514CFSP; ZSTC3.75x1814CFSP; ZSTC3.75x2214CFSP;

ZSTC3.75x2514CFSP; ZSTC3.75x2914CFSP; ZSTC3.75x3414CFSP; ZSTC3.75x3614CFSP; ZSTC3.75x3814CFSP; ZSTC3.75x4014CFSP;

ZSTC4 00x0814CFSP; ZSTC4.00x1014CFSP; ZSTC4.00x1214CFSP; ZSTC4.00x1514CFSP; ZSTC4.00x1814CFSP; ZSTC4.00x2214CFSP;

ZSTC4.00x2514CFSP; ZSTC4.00x2914CFSP; ZSTC4.00x3414CFSP; ZSTC4.00x3614CFSP; ZSTC4.00x3814CFSP; ZSTC4.00x4014CFSP;

ZSTC4.50x0814CFSP; ZSTC4.50x1014CFSP; ZSTC4.50x1214CFSP; ZSTC4.50x1514CFSP; ZSTC4.50x1814CFSP; ZSTC4.50x2214CFSP;

ZSTC4.50x2514CFSP; ZSTC4.50x2914CFSP; ZSTC4.50x3414CFSP; ZSTC4.50x3614CFSP; ZSTC4.50x3814CFSP; ZSTC4.50x4014CFSP;

ZSTC5.00x0814CPSP; ZSTC5.00x1014CFSP; ZSTC5.00x1214CFSP; ZSTC5.00x1514CFSP; ZSTC5.00x1814CFSP; ZSTC5.00x2214CFSP;

ZSTC5.00x2514CFSP; ZSTC5.00x2914CFSP; ZSTC5.00x3414CFSP; ZSTC4.00x3614CFSP; ZSTC4.00x3814CFSP; ZSTC4.00x4014CFSP.

1.3. Sirolimus Eluting Cobalt Chromium Coronary Stent BIOSS LIM

ZSTB2.50x3.25x1514S; ZSTB2.75x3.50x1514S; ZSTB3.00x3.50x1514S;

ZSTB3.00x3.75x1514S; ZSTB3.50x4.25x1514S; ZSTB3.75x4.50x1514S

ZSTB2.50x3.25x1814S; ZSTB2.75x3.50x1814S; ZSTB3.00x3.50x1814S

ZSTB3.00x3.75x1814S; ZSTB3.50x4.25x1814S; ZSTB3.75x4.50x1814S

ZSTB2.50x3.25x2314S; ZSTB2.75x3.50x2314S; ZSTB3.00x3.50x2314S

ZSTB3.00x3.75x2314S; ZSTB3.50x4.25x2314S; ZSTB3.75x4.50x2314S

1.4. Cobalt Chromium Coronary Stent Coflexus

ZSTC2.00x0814CF; ZSTC2.00x1014CF; ZSTC2.00x1214CF; ZSTC2.00x1514CF; ZSTC2.00x1814CF; ZSTC2.00x2214CF;

ZSTC2.00x2514CF; ZSTC2.00x2914CF; ZSTC2.00x3414CF; ZSTC2.00x3614CF; ZSTC2.00x3814CF; ZSTC2.00x4014CF;

ZSTC2.25x0814CF; ZSTC2.25x1014CF; ZSTC2.25x1214CF; ZSTC2.25x1514CF; ZSTC2.25x1814CF; ZSTC2.25x2214CF;

ZSTC2.25x2514CF; ZSTC2.25x2914CF; ZSTC2.25x3414CF; ZSTC2.25x3614CF; ZSTC2.25x3814CF; ZSTC2.25x4014CF;

ZSTC2.50x0814CF; ZSTC2.50x1014CF; ZSTC2.50x1214CF; ZSTC2.50x1514CF; ZSTC2.50x1814CF; ZSTC2.50x2214CF;

ZSTC2.50x2514CF; ZSTC2.50x2914CF; ZSTC2.50x3414CF; ZSTC2.50x3614CF; ZSTC2.50x3814CF; ZSTC2.50x4014CF;

ZSTC2.75x0814CF; ZSTC2.75x1014CF; ZSTC2.75x1214CF; ZSTC2.75x1514CF; ZSTC2.75x1814CF; ZSTC2.75x2214CF;

ZSTC2.75x2514CF; ZSTC2.75x2914CF; ZSTC2.75x3414CF; ZSTC2.75x3614CF; ZSTC2.75x3814CF; ZSTC2.75x4014CF;

ZSTC3.00x0814CF; ZSTC3.00x1014CF; ZSTC3.00x1214CF; ZSTC3.00x1514CF; ZSTC3.00x1814CF; ZSTC3.00x2214CF;

ZSTC3.00x2514CF; ZSTC3.00x2914CF; ZSTC3.00x3414CF; ZSTC3.00x3614CF; ZSTC3.00x3814CF; ZSTC3.00x4014CF;

ZSTC3.25x0814CF; ZSTC3.25x1014CF; ZSTC3.25x1214CF; ZCTC3.25x1514CF; ZSTC3.25x1814CF; ZSTC3.25x2214CF;

ZSTC3.25x2514CF; ZSTC3.25x2914CF; ZSTC3.25x3414CF; ZSTC3.25x3614CF; ZSTC3.25x3814CF; ZSTC3.25x4014CF;

ZSTC3.50x0814CF; ZSTC3.50x1014CF; ZSTC3.50x1214CF; ZSTC3.50x1514CF; ZSTC3.50x1814CF; ZSTC3.50x2214CF;

ZSTC3.50x2514CF; ZSTC3.50x2914CF; ZSTC3.50x3414CF; ZSTC3.50x3614CF; ZSTC3.50x3814CF; ZSTC3.50x4014CF;

ZSTC3.75x0814CF; ZSTC3.75x1014CF; ZSTC3.75x1214CF; ZSTC3.75x1514CF; ZSTC3.75x1814CF; ZSTC3.75x2214CF;

ZSTC3.75x2514CF; ZSTC3.75x2914CF; ZSTC3.75x3414CF; ZSTC3.75x3614CF; ZSTC3.75x3814CF; ZSTC3.75x4014CF;

ZSTC4.00x0814CF; ZSTC4.00x1014CF; ZSTC4.00x1214CF; ZSTC4.00x1514CF; ZSTC4.00x1814CF; ZSTC4.00x2214CF;

ZSTC4.00x2514CF; ZSTC4.00x2914CF; ZSTC4.00x3414CF; ZSTC4.00x3614CF; ZSTC4.00x3814CF; ZSTC4.00x4014CF;

ZSTC4.50x0814CF; ZSTC4.50x1014CF; ZSTC4.50x1214CF; ZSTC4.50x1514CF; ZSTC4.50x1814CF; ZSTC4.50x2214CF;

ZSTC4.50x2514CF; ZSTC4.50x2914CF; ZSTC4.50x3414CF; ZSTC4.50x3614CF; ZSTC4.50x3814CF; ZSTC4.50x4014CF;

ZSTC5.00x0814CF; ZSTC5.00x1014CF; ZSTC5.00x1214CF; ZSTC5.00x1514CF; ZSTC5.00x1814CF; ZSTC5.00x2214CF;

ZSTC5.00x2514CF; ZSTC5.00x2914CF; ZSTC5.00x3414CF; ZSTC5.00x3614CF; ZSTC5.00x3814CF; ZSTC5.00x4014CF;

Vt tư tiêu hao đi kèm: Delivery System;

II. Bóng nong mch vành và vật tư tiêu hao đi kèm

1. Coronay Angioplasty Catheters River

CBR1.25x10140; CBR1.25x15140; CBR1.25x20140; CBR1.25x25140; CBR 1.25x30140; CBR1.25x35140; CBR1.25x40140; CBR1.5x10140;

CBR1.5x15140; CBR1.5x20140; CBR1.5x25140; CBR1.5x30140; CBR1.5x35140; CBR1.5x40140; CBR1.75x10140; CBR1.75x15140;

CBR1.75x20140; CBR1.75x25140; CBR1.75x30140; CBR1.75x35140; CBR1.75x40140; CBR2.0x10140; CBR2.0x15140; CBR2.0x20140;

CBR2.0x25140; CBR2.0x30140; CBR2.0x35140; CBR2.0x40140; CBR2.25x10140; CBR2.25x15140; CBR2.25x20140; CBR2.25x25140;

CBR2.25x30140; CBR2.25x35140; CBR2.25x40140; CBR2.5x10140; CBR2.5x15140; CBR2.5x20140; CBR2.5x25140; CBR2.5x30140;

CBR2.5x35140; CBR2.5x40140; CBR2.75x10140; CBR2.75x15140; CBR2.75x20140; CBR2.75x25140; CBR2.75x30140; CBR2.75x35140;

CBR2.75x40140; CBR3.0x10140; CBR3.0x15140; CBR3.0x20140; CBR3.0x25140; CBR3.0x30140; CBR3.0x35140; CBR3.0x40140;

CBR3.25x10140; CBR3.25x15140; CBR3.25x20140; CBR3.25x25140; CBR3.25x30140; CBR3.25x35140; CBR3.25x40140; CBR3.5x10140;

CBR3.5x15140; CBR3.5x20140; CBR3.5x25140; CBR3.5x30140; CBR3.5x35140; CBR3.5x40140; CBR3.75x10140; CBR3.75x15140;

CBR3.75x20140; CBR3.75x25140; CBR3.75x30140; CBR3.75x35140; CBR3.75x40140; CBR4.0x10140; CBR4.0x15140; CBR4.0x20140;

CBR4.0x25140; CBR4.0x30140; CBR4.0x35140; CBR4.0x40140.

2. Coronay Angioplasty Catheters BOTTLE

CBB2.50x2.75x10140; CBB2.50x3.25x10140; CBB2.75x3.00x10140; CBB2.75x3.50x10140; CBB3.00x3.50x10140; CBB3.00x3.75x10140;

CBB3.50x4.25x10140; CBB3.75x4.50x10140; CBB2.50x2.75x15140; CBB2.50x3.25x15140; CBB2.75x3.00x15140; CBB2.75x3.50x15140;

CBB3.00x3.50x15140; CBB3.00x3.75x15140; CBB3.50x4.25x15140; CBB3.75x4.50x15140; CBB2.50x2.75x18140; CBB2.50x3.25x18140;

CBB2.75x3.00x18140; CBB2.75x3.50x18140; CBB3.00x3.50x18140; CBB3.00x3.75x18140; CBB3.50x4.25x18140; CBB3.75x4.50x18140;

CBB2.50x2.75x23140; CBB2.50x3.25x23140; CBB2.75x3.00x23140; CBB2.75x3.50x23140; CBB3.00x3.50x23140; CBB3.00x3.75x23140;

CBB3.50x4.25x23140; CBB3.75x4.50x23140

III. Giá đỡ động mạch thận - Stent for Renal Vesels Nefro

ZSTN5x814140; ZSTN5x1014140, ZSTN5x1214140; ZSTN5x1414140; ZSTN5x1614140; ZSTN5x1814140; ZSTN5x2014140;

ZSTN5x2214140; ZSTN5x2514140; ZSTN6x814140; ZSTN6x1014140; ZSTN6x1214140; ZSTN6x1414140; ZSTN6x1614140;

ZSTN6x1814140; ZSTN6x2014140; ZSTN6x2214140; ZSTN6x2514140; ZSTN7x814140; ZSTN7x1014140; ZSTN7x1214140;

ZSTN7x1414140; ZSTN7x1614140; ZSTN7x1814140; ZSTN7x2014140; ZSTN7x2214140; Z5TN7x2514140;

IV. Bóng nong van đng mch phổi (Valvuloplasty Catheter) và dng c tiêu hao đi kèm

1. Bóng nong van đng mch phi: Valvuloplasty Catheter

VALP5x2570; VALP5x3070; VALP5x4070; VALP5x4570; VALP5x5070; VALP5x6070;

VALP6x2070; VALP6x2570; VALP6x3070; VALP6x4070; VALP6x4570; VALP6x5070; VALP6x6070; VALP7x2070; VALP7x2570;

VALP7x3070; VALP7x4070; VALP7x4570; VALP7x5070; VALP7x6070; VALP8x2070; VALP8x2570; VALP8x3070; VALP8x4070;

VALP8x4570; VALP8x5070; VALP8x6070; VALP9x2070; VALP9x2570; VALP9x3070; VALP9x4070; VALP9x4570; VALP9x5070;

VALP9x6070; VALP10x2070; VALP10x2570; VALP10x3070; VALP10x4070; VALP10x4570; VALP10x5070; VALP10x6070;

VALP11x2070; VALP11x2570; VALP11x3070; VALP11x4070; VALP11x4570; VALP11x5070; VALP11x6070; VALP12x2070;

VALP12x2570; VALP12x3070; VALP12x4070; VALP12x4570; VALP12x5070; VALP12x6070; VALP13x2070; VALP13x2570;

VALP13x3070; VALP13x4070; VALP13x4570; VALP13x5070; VALP13x6070; VALP14x2070; VALP14x2570; VALP14x3070;

VALP14x4070; VALP14x4570; VALP14x5070; VALP14x6070; VALP15x2070; VALP15x2570; VALP15x3070; VALP15x4070;

VALP15x4570; VALP15x5070; VALP15x6070; VALP15x20110; ALP15x25110; VALP15x30110; VALP15x40110; VALP15x45110;

VALP15x50110; VALP15x60110; VAL16x20110; VAL16x25110; VAL16x30110; VAL16x40110; VAL16x45110; VAL16x50110;

VAL16x60110; VAL18x20110; VAL18x25110; VAL18x30110; VAL18x40110; VAL18x45110; VAL18x50110; VAL18x60110;

VAL20x20110; VAL20x25110; VAL20x30110; VAL20x40110; VAL20x45110; VAL20x50110; VAL23x20110; VAL23x25110;

VAL23x30110; VAL23x40110; VAL23x45110; VAL23x50110; VAL23x60110; VAL25x20110; VAL25x25110; VAL25x30110;

VAL25x40110; VAL25x45110; VAL25x50110; VAL25x60110; VAL28x20110; VAL28x25110; VAL28x30110; VAL28x40110;

VAL28x45110; VAL28x50110; VAL28x60110; VAL30x20110; VAL30x25110; VAL30x30110; VAL30x40110; VAL30x45110;

VAL30x50110; VAL30x60110; VAL35x20110; VAL35x25110; VAL35x30110; VAL35x40110; VAL35x45110; VAL35x50110;

VAL35x60110; VAL40x20110; VAL40x25110; VAL40x30110; VAL40x40110; VAL40x45110; VAL40x50110; VAL40x60110;

2. B dng c tiêu hao: Dây dẫn, ống thông

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2968/BYT-TB-CT ngày 20/05/2016 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


777

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79