Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2638/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2638/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 24/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2638/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
(Đ/c: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)
-
Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
(Đ/c: 62 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh)
-
Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Về thực hiện đăng ký xuất khẩu gạo trong tháng 4/2020, Tổng cục Hải quan xin thông báo một số nội dung sau:

1. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 2916/BCT-XNK ngày 24/4/2020 trả lời công văn số 5005/BTC-TCHQ ngày 23/4/2020 của Bộ Tài chính về việc xử lý đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 163/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 21/4/2020, Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện như sau:

Tổng cục Hải quan đã thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan từ 00h00’ ngày 25/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020 đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan (chi tiết tại Phụ lục kèm theo công văn này).

Các doanh nghiệp thuộc danh sách chi tiết tại Phụ lục thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan với số lượng gạo đăng ký trên tờ khai hải quan không được vượt quá số lượng gạo thực tế đã đưa vào cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế có văn bản xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh cảng trong đó nêu rõ số lượng gạo đã đưa vào trước ngày 24/03/2020, còn lưu giữ tại cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, Chi cục Hải quan xác nhận và lưu hồ sơ hải quan.

Trường hợp các doanh nghiệp có lô hàng gạo đang lưu giữ tại các cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế từ trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được tổng hợp trong danh sách tại Phụ lục kèm theo công văn này thì gửi thông tin chi tiết về Tổng cục Hải quan kèm xác nhận của cơ quan hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng để được cập nhật vào hệ thống.

2. Đối với các tờ khai hải quan đã được đăng ký (theo danh sách đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan) trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra, Cục Hải quan các tỉnh thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước 09h00 ngày 27/4/2020.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp đến thời điểm nêu trên, Tổng cục Hải quan không nhận được báo cáo các tờ khai hủy trên hệ thống.

Trên cơ sở số lượng hàng hóa của tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan sẽ hồi lại hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 4/2020, thông báo công khai trên cổng Thông tin điện tử hải quan và thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu từ 0h00’ ngày 28/4/2020 theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch quy định tại Điều 2 Quyết định 1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Cục CNTT&TKHQ, Cục ĐTCBL, Cục QLRR, Cục TXNK, Cục KTSTQ (để thực hiện);
- Website Hải quan (để đăng tải);
- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);
- Thời báo Tài chính (để đăng tải);
- Báo Hải quan (để đăng tải);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

PHỤ LỤC

THỐNG KÊ SỐ LÔ HÀNG GẠO ĐÃ TẬP KẾT TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN, CỬA KHẨU TRƯỚC NGÀY 24/3/2020 CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo công văn số 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020)

STT

Cơ quan Hải quan

Tên doanh nghiệp

Tên hàng

Số lượng (tấn)

Ngày vào cảng

1

Cục HQ tỉnh Long An

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Và Xay Xát Lúa Gạo Cẩm Nguyên. MST: 1401395163

Gạo trắng Japotica 5% tấm

50,02

23/3/2020

TỔNG

50,02

 

2

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang. MST: 1700523208

Gạo 5% tấm

1.768,00

23/3/2020

Công ty TNHH lương thực Thịnh Phát. MST: 1300423463

Gạo Japonica 2% tấm

68,89

23/3/2020

Công ty CP Lương thực Bình Minh. MST: 0104438140

Gạo tẻ thường

85,20

23/3/2020

Công ty TNHH Lương Thực Tấn Vương. MST: 1601265958

Gạo 5% tấm

299,00

23/3/2020

Công ty TNHH Tiến Phát Nông. MST: 2200598535

Gạo 5% tấm

250,00

23/3/2020

Công ty TNHH MTV Kinh Doanh lương thực Phước Hưng. MST: 1800173839

Gạo trắng

182,00

23/3/2020

TỔNG

2.653,09

 

3

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long. MST: 0100978593

Gạo tẻ thường

25,00

18/3/2020

25,00

19/3/2020

75,00

22/3/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. MST: 1600192619

59,00

23/3/2020

TỔNG

184,00

 

4

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Công ty TNHH Hiệp Tài. MST: 1800606786

Gạo Nhật (Gạo tẻ)

174,40

Trước ngày 24/3/2020

Gạo thơm các loại (Gạo tẻ)

146,00

Công ty CP Nông sản Vinacam. MST: 1801205089

Gạo trộn Việt Nam (70% gạo Japonica + 30% gạo hạt dài + 0,6% vitamin)

240,00

TỔNG

560,40

 

5

Cục Hải quan tỉnh An Giang

Công Ty CP Lương Thực Bình Định. MST: 4100259042

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm

4.700,00

23/03/2020

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm

5.000,00

23/03/2020

Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An. MST: 1800241736

Gạo Japonica

645,00

22/03/2020

Công ty CP thương mại dịch vụ gạo Thịnh. MST: 1801222775

Gạo Japonica trộn gạo hạt dài

1.587,00

01/03-31/03/2020

Gạo lứt Japonica

48,01

01/03-31/03/2020

Gạo hạt dài

1.055,50

01/03-31/03/2020

Gạo lứt

897,00

01/03-31/03/2020

TỔNG

13.932,51

 

TỔNG

17.380,02

 

Ghi chú: Đối với các lô hàng của Công ty CP thương mại dịch vụ gạo Thịnh đã đưa vào cảng trong thời gian từ ngày 01/3 - 31/3/2020, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận đăng ký tờ khai và làm thủ tục hải quan cho các lô hàng đưa vào cảng trước ngày 24/3/2020 trên cơ sở xác nhận của cơ quan hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2638/TCHQ-GSQL năm 2020 về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69