Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2018/TXNK-CST năm 2015 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để làm mẫu, nghiên cứu, phát triển và đào tạo của doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 2018/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 02/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU

XUẤT NHẬP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2018/TXNK-CST
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM;
(KCN Yên Phong I, Yên Trung; Huyện Yên Phong, Bắc Ninh)

Cục Thuế xuất nhp khẩu nhận được công văn số SDV-IM/2015.10.13-133 của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu để làm mẫu, nghiên cứu, phát triển và đào tạo công nhân trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài sau khi nghiên cứu thành công. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Đối vi quà tặng của đối tác nước ngoài gửi cho doanh nghiệp chế xuất sử dụng mã loại hình H11 (hàng nhập khẩu khác) thuộc bảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình xuất nhập khẩu trên Hệ thống VNACCS.

2. Về chính sách thuế:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 thì: Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì: Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sdụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đề nghị Công ty TNHH Samsung Display đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục hải quan đđược hướng dn cụ th.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
IMPORT – EXPORT DUTY DEPARTMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 2018/TXNK-CST
Re: Policies on taxation applied to imports and exports of export-processing enterprises

Hanoi, November 02, 2015

 

To: SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD.;
(Yen Phong I Industrial Zone, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province)

The Import – Export Duty Department has received the Official Dispatch No. SDV-IM/2015.10.13-133 from Samsung Display Vietnam Co., Ltd. requesting guidelines on policies on taxation and customs procedures for imports used as samples, serving R&D and personnel training purposes in free trade zones or for export after successful R&D. The Import – Export Duty Department gives response as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2018/TXNK-CST năm 2015 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để làm mẫu, nghiên cứu, phát triển và đào tạo của doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69