Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 20/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/TCT-TVQT
V/v: Hủy ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Tổng cục Hải Quan

Trả lời công văn số 4027/TCHQ-KHCT ngày 03/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc hủy các loại biên lai, tem hàng nhập khẩu thu hồi không còn giá trị sử dụng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ mục II, Điều 4, Chế độ thống nhất phát hành và quản lý các loại biểu mẫu chứng từ thu, chi ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 544TC/QĐ-CĐKT ngày 02/8/1997 của Bộ Tài chính thì Tổng cục Thuế có trách nhiệm tổ chức quản lý việc in ấn và phát hành toàn bộ các loại biểu mẫu chứng từ thu ngân sách Nhà nước thuộc ngành Thuế quản lý và sử dụng (bao gồm cả thuế xuất, nhập khẩu, thu phí, lệ phí).

Căn cứ Điều 17, Chế độ quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì các loại ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng, bị hư hỏng… (kể cả các loại chứng từ thu bị mất đã thu hồi lại được) khi thanh hủy phải lập bảng kê xin thanh hủy và phải được chấp thuận bằng văn bản của Tổng cục Thuế. Như vậy, Tổng cục Hải quan khi hủy ấn chỉ không còn giá tri sử dụng phải có công văn và lập bảng kê chi tiết các loại ấn chỉ cần thanh hủy gửi về Tổng cục Thuế. Khi có sự chấp thuận của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thành lập hội đồng thanh hủy theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng cục Hải quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TVQT(AC)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 20/TCT-TVQT ngày 03/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc hủy các loại biên lai, tem hàng nhập khẩu thu hồi không còn giá trị sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.016

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!