Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 18792/BTC-TCHQ nhập khẩu lá thuốc lá đầu tư trồng tại Campuchia 2015

Số hiệu: 18792/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18792/BTC-TCHQ
V/v nhập khẩu lá thuốc lá đầu tư trng tại Campuchia

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 1730/HQTN-NV ngày 17/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc vướng mắc nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá do Công ty Cổ phần Minh Tâm hỗ trợ đầu tư trồng tại Campuchia, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013 của Bộ Tài chính quy định đối với dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư, trồng nông sản tại các tỉnh của Campuchia giáp biên giới Việt Nam trước ngày 21/12/2012 (ngày Thông tư 201/2012/TT-BTC có hiệu lực) thì tiếp tục được hưng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT đối với các mặt hàng thuộc Danh Mục hàng nông sản chưa qua chế biến ban hành kèm theo Thông tư số 61/2006/TT-BTC cho thời gian còn lại của giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tính từ ngày 31/12/2012 trở đi và phải đáp ứng thủ tục miễn thuế nhập khẩu quy định tại Điều 2 Thông tư số 201/2012/TT-BTC. Trường hợp nhà đầu tư Điều chỉnh quy mô dự án thì phần Điều chỉnh tăng thêm thực hiện theo quy đnh của Thông tư 201/2012/TT-BTC ;

Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa nông sản chưa qua chế biến thuộc danh Mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này do các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng (bằng các hình thức bỏ vốn, trực tiếp trồng hoặc đầu tư bằng tiền, hiện vật) tại các tỉnh của Campuchia giáp biên giới Việt Nam có tên trong danh Mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất hàng hóa tại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế giá tr gia tăng. Đối chiếu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC thì mặt hàng nguyên liệu thuốc lá không thuộc Danh Mục hàng nông sản chưa qua chế biến được miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Tại Điều 2 Thông tư số 201/2012/TT-BTC quy định các doanh nghiệp Việt Nam khi nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Thông tư này phải nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong đó có Hợp đồng ký kết với phía Campuchia về việc hỗ trợ đầu tư, trồng và nhận lại nông sản, trong đó ghi rõ số tiền, hàng đầu tư vào từng lĩnh vực và tương ứng là số lượng, chủng loại, trị giá từng loại nông sản sẽ thu hoạch được; đồng thời xuất trình bản chính Hợp đồng nêu trên để cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu đối chiếu.

Tại Hp đồng Hỗ trợ đầu tư trồng và nhận lại nguyên liệu lá thuốc lá của Campuchia s 02/LD/MTC-MTV ngày 09/10/2013 giữa Công ty Cổ phần Minh Tâm và Minh Tam (Cambodia) Imex Co.,ltd quy định Bên A đồng ý hỗ trợ đầu tư để Bên B trồng cây lá thuốc lá tại tỉnh Kampong Cham (Combodia) trên diện tích 500ha, tương đương 1.250 tấn/năm nguyên liệu lá thuốc lá sau thu hoạch. Bên A được nhận lại số lượng 1.250 tấn/năm nguyên liệu lá thuốc lá hàng năm sau thu hoạch.

Để xử lý vướng mắc về chính sách thuế đối với sản lượng lá thuốc lá Công ty Cổ phần Minh Tâm hỗ trợ đầu tư để trồng tại tỉnh Kampong Cham (Campuchia) năm 2014 nhưng nhập khẩu về Việt Nam tháng 1 năm 2015, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh kiểm tra nguồn gốc của số nguyên liệu lá thuốc lá, các chứng từ chứng minh số lượng nguyên liệu lá thuốc lá nhập khẩu tháng 1 năm 2015 là sản lượng mà Công ty hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia năm 2014 chưa nhập khẩu hết. Căn cứ kết quả kiểm tra, nếu xác định nội dung khai báo của doanh nghiệp là đúng, hàng hóa nhập khu phù hợp với Hợp đng h trợ đu tư s 02/LD/MTC-MTV ngày 09/10/2013, đáp ứng quy đnh của Điều 2 Thông tư 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012, Điều 1 Thông tư 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013 của Bộ Tài chính thì miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng cho số nguyên liệu lá thuốc lá nhập khẩu tháng 1 năm 2015 tính trên sản lượng của năm 2014 theo đúng quy định. Sản lượng nguyên liệu lá thuc lá nhập khẩu năm 2015 do Công ty hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia thực hiện theo quy định tại Hợp đồng hỗ trợ đu tư số 02/LD/MTC-MTV ngày 09/10/2013.

Trường hợp lá thuốc lá nhập khẩu có nguồn gốc là sản phẩm thu mua, không phải thu hoạch từ dự án đầu tư, trồng tại tỉnh Kampong Cham (Campuchia) thì x lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Cục GSQL (TCHQ);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18792/BTC-TCHQ ngày 17/12/2015 về nhập khẩu lá thuốc lá đầu tư trồng tại Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!