Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1626/TCHQ-QLRR năm 2019 về giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1626/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Bùi Thái Quang
Ngày ban hành: 22/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1626/TCHQ-QLRR
V/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng QLRR

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh An Giang;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Qua rà soát, thống kê báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tháng 02/2019, Tổng cục ghi nhận một số vướng mắc của các đơn vị và giải đáp tại phụ lục đính kèm.

(Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tham khảo nội dung giải đáp vướng mắc trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro RMS tại Mục: Tin tức/ Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cấp Tổng cục)

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Đ/c Cục trưởng Cục QLRR (để biết);
- Lưu: VT, QLRR (Dung 02b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Thái Quang

 

BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ TRONG ÁP DỤNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỦI RO (THÁNG 2/2019)

(Kèm công văn số 1626/TCHQ-QLRR ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Hải quan)

Stt

Đơn vị

Nội dung vướng mắc

Đề xuất, kiến nghị

Ý kiến giải đáp

1

Cục Hải quan An Giang (cv 356/BC-HQAG)

Về xếp hạng doanh nghiệp

Cục Hải quan An Giang đã gửi công văn số 04/HQAG-NV ngày 10/01/2019 về việc đề nghị xếp hạng doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có hoạt động XNK trên địa bàn, đến nay chưa được xếp hạng trên Hệ thống RMS.

TCHQ đã trả lời tại công văn số 19/QLRR-P4 ngày 01/3/2019 v/v điều chỉnh xếp hạng doanh nghiệp.

2

Cục HQ Đồng Tháp (cv 301/BC-HQĐT ngày 22/2/2019

Trong kỳ phát sinh chỉ dẫn rủi ro liên quan đến văn bản hết hiệu lực, cụ thể: Tờ khai số 102455975902 đăng ký ngày 23/01/2019 nhập khẩu mặt hàng “xe nâng điện” có mã HS “84271000”, mã tiêu chí phân luồng “nếu thuộc ĐT quy định tại 109/2014/TT-BTC thì chuyển luồng đỏ KT”. Tuy nhiên, Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã hủy hiệu lực Thông tư 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 vào ngày 01/3/2018.

Cục Quản lý rủi ro rà soát, điều chỉnh đối với các mã tiêu chí phân luồng hiển thị văn bản hết hiệu lực.

Tổng cục Hải quan đã xử lý trên Hệ thống.

3

Cục HQ Lào Cai (cv 37/BC-HQLC) ngày 27/2/2019

Theo Quyết định 502/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá, Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo thì mặt hàng phốt pho vàng xuất khẩu thuộc danh mục rủi ro về giá, được Tổng cục Hải quan thiết lập mã tiêu chí phân luồng và đưa ra chỉ dẫn cảnh báo. Tuy nhiên qua theo dõi, rà soát thì một số doanh nghiệp xếp hạng 2, hạng 3 khi đăng ký tờ khai mặt hàng phốt pho vàng xuất khẩu được hệ thống phân luồng xanh, điều này gây khó khăn cho Chi cục trong việc kiểm tra trị giá, mức giá khai báo đối với tờ khai trong thông quan, cụ thể:

- Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam, mã số 5300461603: Doanh nghiệp xếp hạng 3, mức độ TTPL: tốt

- Công ty Cổ phần Phốt pho vàng Lào Cai, mã số 5300250560: Doanh nghiệp xếp hạng 3, mức độ TTPL: tốt

- Công ty Cổ phần phốt pho Việt Nam, mã số 5300433116: Doanh nghiệp xếp hạng 2, mức độ TTPL: tốt

Để thực hiện tốt việc kiểm tra trị giá, mức giá khai báo đối với mặt hàng phốt pho vàng xuất khẩu thuộc danh mục rủi ro về giá và được Tổng cục Hải quan thiết lập mã tiêu chí phân luồng và đưa ra chỉ dẫn cảnh báo, Cục Hải quan Lào Cai đề nghị Tổng cục Hải quan thiết lập tiêu chí phân luồng vàng đối với mặt hàng phốt pho vàng xuất khẩu.

Việc phân luồng quyết định kiểm tra đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá và Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo được thực hiện theo quy định tại tiêu chí số 7 mục C phần III Quyết định số 200/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 về việc ban hành Bộ chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Do đó các tờ khai của công ty TNHH phốt pho vàng Việt Nam (hạng 3), Công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai (hạng 3) và công ty cổ phần phốt pho Việt Nam (hạng 2) không bị điều chỉnh bởi tiêu chí này.

4

Cục HQ Quảng Ngãi (cv 148/BC-HQQNg ngày 18/2/2019

Ngày 11/02/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi có tiếp nhận tờ khai hải quan số 102476806941/A12, có các mặt hàng “kẹp nối dài thanh đẩy, cấu kiện của hệ thống giá đỡ tấm pin quang điện, mã HS 73089099” dùng cho hệ thống năng lượng điện mặt trời. Hàng hóa này bị điều chỉnh bởi tiêu chí quy định sau:

+ Mã tiêu chí phân luồng: PL1: CN phù hợp TC, QC kỹ thuật; PL2: Kiểm tra chất lượng theo 41/2018/TT-BGTVT;

+ Phương pháp xử lý: J.

Tuy nhiên, Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải không áp dụng cho mặt hàng là “kẹp nối dài thanh đẩy, cấu kiện của hệ thống giá đỡ tấm pin quang điện”, mà chỉ áp dụng cho mặt hàng có tên “các loại cửa” là sản phẩm công nghiệp dùng trong lĩnh vực giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác trên biển được quy định tại mục 26 Phần VII Phụ lục II của Thông tư.

Cục Quản lý rủi ro thanh loại tiêu chí quy định áp dụng đối với hàng hóa nêu trên.

Tại mục số 26 phần VII Phụ lục II của Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT quy định mã HS thuộc nhóm 7308 thuộc điều chỉnh của Thông tư. Việc phân luồng, xử lý dữ liệu trên hệ thống được thực hiện thông qua việc áp dụng các tham số như: mã số hàng hóa, mã loại hình.... Hệ thống không phân biệt được cấu tạo, tính chất của mặt hàng cũng như mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp. Cục Quản lý rủi ro đã trao đổi vướng mắc trên với Cục Giám sát quản lý, là đơn vị chủ trì phối hợp với Bộ, ngành rà soát mã số HS thuộc văn bản quản lý chuyên ngành. Cục Quản lý rủi ro sẽ thực hiện điều chỉnh khi nhận được phản hồi của Cục Giám sát quản lý.

Từ 01/01/2019 đến nay, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi phát sinh trường hợp một số doanh nghiệp có mức độ tuân thủ tốt (hạng 2, 3) khi đăng ký tờ khai xuất khẩu dăm keo gỗ (HS: 4401220090) được hệ thống phân luồng xanh. Tuy nhiên, đặc thù mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu là hàng xá, thuộc trường hợp giải phóng hàng chờ thông quan trên cơ sở kết quả giám định của cơ quan giám định độc lập. Do đó, đối với những tờ khai hải quan được phân luồng xanh thì người khai hải quan phải khai bổ sung sau thông quan khi có khối lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu theo chứng thư giám định (vì hầu hết khối lượng hàng hóa theo chứng thư giám định chênh lệch với khối lượng hàng hóa khai báo ban đầu trên tờ khai). Khi đó, người khai hải quan phải nộp số tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Nếu các tờ khai xuất khẩu dăm keo gỗ nêu trên được phân luồng vàng, doanh nghiệp đề nghị giải phóng hàng, thực hiện khai bổ sung khối lượng thực tế xuất khẩu khi có kết quả của cơ quan giám định và cơ quan hải quan thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định, lúc này sẽ không phát sinh chi phí chậm nộp cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan (Cục Quản lý rủi ro) xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro phân luồng vàng đối với mặt hàng dăm keo gỗ (mã HS 4401220090) xuất khẩu nêu trên nhằm giảm thiểu chi phí phát sinh cho doanh nghiệp.

Hiện nay, theo thiết kế của Hệ thống Vnaccs/Vcis không có chỉ tiêu khai báo Mã giải phóng hàng trên tờ khai hải quan xuất khẩu, do đó, hệ thống không đáp ứng việc phân luồng như đề xuất của Cục Hải quan. Cục Quản lý rủi ro ghi nhận vướng mắc này và sẽ trao đổi với Cục Giám sát quản lý nhằm nâng cấp hệ thống Vnaccs.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1626/TCHQ-QLRR năm 2019 về giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.346

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144