Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14923/TCHQ-CNTT năm 2014 triển khai áp dụng Mã vạch trong quy trình giám sát HQ đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu vận chuyển bằng container tại khu vực cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 14923/TCHQ-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14923/TCHQ-CNTT
V/v triển khai áp dụng Mã vạch trong quy trình giám sát HQ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container tại khu vực cảng biển

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan Quảng Ninh;
- Cục Hải quan Đà Nẵng;
- Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc giảm thời gian Thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai áp dụng mã vạch trong quản lý giám sát Hải quan đối với hàng hóa vận chuyển bằng container tại khu vực cảng biển, cụ thể như sau:

1. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết tại đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt nêu tại phụ lục I kèm theo; Báo cáo kế hoạch triển khai về Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê HQ và Cục Giám sát quản lý HQ) trước ngày 19/12/2014;

2. Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng áp dụng mã vạch trên hệ thống E-Customs v5.0 (tại phụ lục II gửi kèm);

3. Các đơn vị chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ tại đơn vị và các doanh nghiệp XNK tại địa bàn; Trường hợp cần sự hỗ trợ từ các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lập kế hoạch tập huấn cho cán bộ công chức và doanh nghiệp xuất nhập khẩu gửi Tổng cục Hải quan.

4. Các đơn vị khẩn trương tham gia ý kiến vào dự thảo Quy trình giám sát hải quan áp dụng Đề án mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra địa bàn giám sát hải quan tại khu vực cảng biển theo yêu cầu tại công văn số 1622/GSQL-GQ3 ngày 03/12/2014 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan;

5. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng chủ động trong việc mua sắm thiết bị máy đọc mã vạch theo hướng dẫn tại công văn số 14409/TCHQ-TVQT ngày 02/12/2014 của Tổng cục Hải quan;

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố còn lại chủ động rà soát, báo cáo Tổng cục Hải quan nhu cầu trang bị máy đọc mã vạch để triển khai theo đúng tiến độ yêu cầu.

6. Riêng đối với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, đề nghị đơn vị cử đầu mối để phối hợp với Cục CNTT & Thống kê triển khai nội dung kết nối dữ liệu với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn;

Tổng cục Hải quan thông báo tới các đơn vị để biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để t/h);
- Lưu VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

PHỤ LỤC I

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÃ VẠCH TẠI CÁC ĐƠN VỊ
(Kèm theo công văn số 14923/TCHQ-CNTT ngày 16 tháng 12 năm 2014)

TT

TÊN ĐƠN VỊ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

DIN GIẢI

I. CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG

1

Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV III

20/10/2014

Cục HQHP chủ động triển khai.

Cục CNTT, GSQL hỗ trợ

2

Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV I

T12/2014

3

Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV II

4

Chi cục HQ CK Cảng Đình Vũ

II. CỤC HẢI QUAN TP HỒ CHÍ MINH

5

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I (Cát Lái)

T12/2014

Cục HQ TPHCM chủ động triển khai.

Cục CNTT, GSQL hỗ trợ

6

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV III (Bến Nghé, Xăng dầu, Vict)

7

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IV

8

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV II

9

Chi cục HQ CK Cảng Hiệp Phước

III. CỤC HẢI QUAN VŨNG TÀU

10

Chi cục HQ Cảng Cát Lở

Từ 01 đến 15/01/2015

Cục HQ Vũng Tàu chủ động triển khai.

Cục CNTT, GSQL hỗ trợ

11

Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ

12

Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu

13

Chi cục HQ CK cảng Cái Mép

IV. CỤC HẢI QUAN ĐÀ NẴNG

14

Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng

T01/2015

Cục HQ Đà Nẵng chủ động triển khai.

Cục CNTT, GSQL hỗ trợ

V. CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH

15

Chi cục HQ CK Cảng Cái Lân

T02/2015

Cục HQ Quảng Ninh chủ động triển khai.

Cục CNTT, GSQL hỗ trợ

16

Chi cục HQ CK Cảng Hòn Gai

 

PHỤ LỤC II

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ÁP DỤNG MÃ VẠCH TRÊN HỆ THỐNG TQĐT V5
(Kèm theo công văn số 14923/TCHQ-CNTT ngày 16 tháng 12 năm 2014)

Hướng dẫn thao tác nghiệp vụ xác nhận container/hàng rời qua khu vực giám sát theo nghiệp vụ mới

Một số nội dung cần lưu ý:

- Điều kiện cần để có thể xác nhận container qua khu vực giám sát:

o Doanh nghiệp cần gửi danh sách container của tờ khai nhập/xuất vào hệ thống ECUS5 (trường hợp doanh nghiệp không khai thì hải quan nơi đăng ký tờ khai có thể nhập danh sách container của tờ khai bằng chức năng M. Nhập danh sách container của t khai nhập (HQ nơi đăng ký))

o Tờ khai phải được cấp phép và không bị dừng thông quan

§ Tờ khai xuất: cấp phép thông quan

§ Tờ khai nhập

· Cấp phép thông quan

· Cấp phép mang hàng về bảo quản

· Cấp phép giải phóng hàng

· Cấp phép chuyển địa điểm kiểm tra

- Điều kiện cần có để có thể xác nhận hàng rời qua khu vực giám sát:

o Tờ khai có hàng rời (lượng hàng rời lấy theo chỉ tiêu thông tin “Số lượng:” của tờ khai)

o Tờ khai phải được cấp phép và không bị dừng thông quan

§ Tờ khai xuất: cấp phép thông quan

§ Tờ khai nhập

· Cấp phép thông quan

· Cấp phép mang hàng về bảo quan

· Cấp phép giải phóng hàng

· Cấp phép chuyển địa điểm kiểm tra

- Điều kiện cần có để có thể xác nhận container qua khu vực giám sát bảng mã vạch:

o Doanh nghiệp cần in danh sách container của tờ khai kèm mã vạch từ 3 nguồn

§ Doanh nghiệp in tại phần mềm client (thông tin danh sách container của tờ khai sẽ được trả về cho doanh nghiệp khi có yêu cầu lấy thông tin từ đầu doanh nghiệp)

§ Doanh nghiệp in tại website của tng cục

§ Doanh nghiệp in tại hải quan khu vực giám sát

1. Xác nhận container qua khu vực giám sát

Chức năng này cho phép công chức xác nhận container qua khu vực giám sát với tờ khai nhập/xuất

Chỉ có thể thao tác với tờ khai đã được cấp phép và có danh sách container trên hệ thống ECUS5.

Bước 1: Công chức vào chức năng xác nhận container qua khu vực giám sát

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm

Bước 2: Công chức thực hiện chọn danh sách container qua khu vực giám sát

Chọn “In báo cáo” để in danh sách container kèm mã vạch để thực hiện xác nhận container qua khu vực giám sát bằng mã vạch.

Bước 3: Chọn “Xác nhận qua khu vực giám sát” danh sách container sẽ được chuyển sang tab “Danh sách container đã qua KGS”

2. Xác nhận hàng rời qua khu vực giám sát

Chức năng này cho phép công chức nhập số lượng thực tế của hàng rời trong mỗi lần hàng qua KVGS.

Chỉ có thể thao tác với tờ khai đã được cấp phép.

Bước 1: Công chức vào chức năng xác nhận hàng rời qua khu vực giám sát

Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm

Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin hàng rời

Bước 3: Nhập thông tin số lượng của từng chuyến hàng và chọn “Ghi lại” để cập nhật thông tin. Khi muốn thêm chuyến mới thì chọn “Thêm chuyến”.

Khi chuyến đã được nhập liệu, thì chỉ cán bộ hải quan nhập liệu chuyến đó mới được quyền sửa.

Bước 4: Khi số lượng còn lại là 0 thực hiện “Xác nhận toàn bộ” để xác nhận toàn bộ hàng qua khu vực giám sát. Sau khi đã xác nhận toàn bộ thì không cho thêm mới chuyến hay chỉnh sửa thông tin đã nhập liệu.

3. Xác nhận container qua khu vực giám sát bằng mã vạch

Bước 1: Công chức vào chức năng xác nhận container qua khu vực giám sát bằng mã vạch

Hệ thống hiển thị màn hình để công chức thực hiện quét mã vạch

c 2: Công chức sử dụng bản in danh sách container kèm mã vạch để thực hiện xác nhận container qua KVGS

c 3: Chọn “Hủy xác nhận danh sách container đã chọn” trong trường hợp mun hủy bỏ thao tác xác nhận container trước đó.

Lưu ý: chỉ có thể hủy danh sách container ngay sau thời điểm thao tác. Nếu đã thực hiện làm mới danh sách thì không thể thực hiện thao tác hủy được.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14923/TCHQ-CNTT năm 2014 triển khai áp dụng Mã vạch trong quy trình giám sát HQ đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu vận chuyển bằng container tại khu vực cảng biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.417
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68